Naslovnica / NOVICE / 8. redna seja Sveta Občine Kamnik

8. redna seja Sveta Občine Kamnik

Kamniški občinski svetniki in svetnice se bodo danes, v občinski sejni dvorani, sestali na 8. redni seji tega mandata. Obravnavali bodo precej obsežen dnevni red, na katerem je rebalans proračuna za leto 2015, pa tudi predlog poravnave, ki bo, zaradi starih grehov, ki se vlečejo še iz obdobja prejšnjega župana, občinski proračun močno udaril po žepu, saj bo Občina Kamnik, če bo predlog sodne poravnave sprejet, morala podjetju Zil inženiring d.d. izplačati 200.000 evrov.

S sprejetjem rebalansa proračuna želi občinska uprava predvsem zagotoviti možnost najema kredita za nemoteno financiranje dokončanja kanalizacije v Tunjicah, uskladiti prihodke s prejetim izračunom primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015 in spremeniti namen sredstev, ki so bila v proračunu zagotovljena za dokapitalizacijo družbe Velika planina d.o.o. S sprejetjem rebalansa proračuna bo ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, ki so potrebni za financiranje rednega in investicijskega poslovanja občine.

Dnevni red današnje seje si lahko ogledate spodaj, gradivo posamezne točke dnevnega reda, pa si lahko prenesete in ogledate s klikom na posamezno točko.

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
 5. Predlog Dopolnitve št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2015
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020
 7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Antona Medveda Kamnik
 8. Predlog Statuta Občine Kamnik – 2. obravnava
 9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Programa za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik za leto 2015
 12. Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi sodne poravnave
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 14. Razširitev dnevnega reda