Naslovnica / NOVICE / Ali bo moral Priden možic vračati denar uporabnikom in najemnikom v Doma kulture Kamnik?

Ali bo moral Priden možic vračati denar uporabnikom in najemnikom v Doma kulture Kamnik?

Ugotovitve poročila notranje revizije v Glasbeni šoli Kamnik utegnejo vsaj posredno vplivati tudi na delovanje Doma kulture Kamnik, saj je revizija razkrila, da je KD Priden možic, kot upravljalec Doma kulture, glasbeni šoli zaračunavalo stroške tekočega vzdrževanja in stroške amortizacije, četudi sredstva za pokrivanje tovrstnih stroškov že prejema od Občine Kamnik. Kot je navedeno v revizijskem poročilu, KD Priden možic navedenih stroškov ne bi smelo še enkrat zaračunavati naprej posameznim uporabnikom, zato se lahko zgodi, da bo moralo društvo neupravičeno zaračunane stroške celo vračati.

V končnem poročilu notranje revizije, ki je bila opravljena v Glasbeni šoli Kamnik, je državna notranja revizorka mag. Hermina Kranjc, v poglavju o Notranje kontrole na področju javnega naročanja, pod točko tri podala ugotovitev, v kateri navaja:

»V okviru izvedene revizije ugotavljamo, da šola plačuje tudi najemnino za uporabo prostorov v objektu Doma kulture Kamnik, ki ga upravlja Kulturno društvo Priden možic. Iz predložene dokumentacije šole je razvidno, da je šola za uporabo prostorov kulturnemu društvu plačala tako stroške za tekočo uporabo prostorov (stroške elektrike, ogrevanja, čiščenja,…) kot tudi stroške amortizacije objekta. Pri tem je potrebno poudariti, da kulturno društvo Pridenmožic, ki upravlja z občinskim objektom Dom kulture Kamnik, pridobi že od občine Kamnik potrebna sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta, zato društvo ne bi smelo navedene stroške še enkrat zaračunati naprej posameznemu uporabniku.«

revizija gsk ugotovitev 3a

Ugotovitev – izsek iz revizije Glasbene šole Kamnik.

Ob tem je revizorka vodstvu Glasbene šole Kamnik podala priporočilo, da naj vodstvo šole pozove občino Kamnik, ki je soustanoviteljica šole, da ustrezno uredi upravljalska razmerja med njo in upravljalcem Doma kulture Kamnik, društvom Priden možic, predvsem kar se tiče financiranja oz. zagotavljanja sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta iz različnih virov ter pri tem opozorila tudi na 75. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa, da se javna kulturna infrastruktura daje v upravljanje ali v uporabo kulturinim izvajalcem in posameznikom brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

gsk priporocilo najem

Priporočilo – izsek iz revizije Glasbene šole Kamnik.

Ker gre omenjeno ugotovitev revizijskega poročila Glasbene šole Kamnik razumeti na način, da je Kulturno društvo Priden možic, ki upravlja z Domom kulture Kamnik, kjer ima, razen Glasbene šole Kamnik, prostore v najemu še nekaj drugih uporabnikov, glasbeni šoli neupravičeno zaračunavalo stroške tekoče uporabe in amortizacije, smo za dodatna pojasnila in informacije v zvezi z ugotovitvijo revizorke, zaprosili Občino Kamnik ter Kulturno društvo Priden možic.

Z Občine Kamnik so nam na vprašanja: »Kaj revizijska ugotovitev pomeni za društvo Priden možic, oz. ali bo moralo KD Priden možic sredstva neupravičeno zaračunanih stroškov in amortizacije, najemnikom in uporabnikom prostorov Doma kulture Kamnik, ki so jim te stroške zaračunali, vrniti? Za koliko let nazaj, v kakšnem skupnem znesku, z obrestmi? Ali obveznost vračila teh stroškov morda lahko ogrozi delovanje Doma kulture Kamnik in nemoteno izvajanje programa? Ali je bilo, spričo ugotovitev revizije v Glasbeni šoli Kamnik, revizija, ali izredni nadzor poslovanja uveden oz. izveden tudi v Domu kulture Kamnik?«, odgovorili:

»Kot je zapisano na koncu revizijskega poročila mora proračunski uporabnik skladno z 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ v roku, ki ni daljši od 90 dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol. Kot smo vam že povedali, je Občina Kamnik že med postopkom revizije z ravnateljico Glasbene šole Kamnik intenzivno sodelovala pri reševanju posameznih nepravilnosti, poleg tega smo, odkar je Glasbeno šolo prevzela nova ravnateljica in odkar Oddelek za družbene dejavnosti deluje v novi sestavi, v stalnem stiku glede pravnih in drugih postopkov, s katerimi se sooča Glasbena šola Kamnik. Priporočila revizije bo Občina Kamnik seveda upoštevala in če bo potrebno uvedla revizijo tudi v Domu kulture Kamnik, ki bo natančno pokazala kaj je potrebno storiti in ali mora KD Priden možic vračati sredstva ali ne.«

goran zavrsnik

Goran Završnik, KD Pridenmožic

Podobna vprašanja smo naslovili tudi na Dom kulture Kamnik oz. kulturno društvo Priden možic, v imenu katerega nam je nekoliko bolj izčrpen odgovor posredoval Goran Završnik, predstavnik KD Priden možic:

»Glede na navedbe urednika spletne strani kamnik.info glede neupravičenega zaračunavanja stroškov upravljalca Doma kulture Kamnik njegovim najemnikom, odgovarjamo s prepisi določenih členov pogodb med Občino Kamnik in upravljalcem in med posameznimi najemniki in upravljalcem. Pogodbe so, ob predhodni najavi, dostopne na vpogled v pisarni Doma kulture Kamnik, Fužine 10.

Poudarjamo, da uporabnikom Doma kulture Kamnik, ki delujejo nekomercialno v javnem ali lokalnem interesu, zaračunavamo zgolj neposredne stroške, povezane z njihovim delovanjem. Nobena pogodba ali dogovor na nivoju KD Priden možic – Občina Kamnik ne predvideva kritja stroškov stalnim ali občasnim uporabnikom Doma kulture Kamnik.

Kulturno društvo Priden možic upravlja Dom kulture Kamnik neprekinjeno od leta 2002, ko je bil obnovljen. V tem času je bila ena od pomembnejših nalog ureditev razmerij s stalnimi najemniki prostorov in vzpostavitev urejenih cenikov, kar nam je v celotni uspelo. Uporabniki Doma kulture Kamnik so z našim načinom dela zadovoljni, kar se kaže tudi v nenehni rasti kvalitete programov v DKK (MePZ Odmev, KUOD Bayani, Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik, če izpostavim samo top 3)

Občina Kamnik namenja delovanju Doma kulture Kamnik povprečno 140.000 evrov na leto. Ta sredstva lahko KD Priden možic črpa direktno iz postavke na podlagi zahtevkov, kamor vključi tudi račune za zemeljski plin, vodo, električno energijo in podobno. Ta sistem deluje že več kot 5 let. V tem času je bila v Domu kulture Kamnik opravljena tudi revizija, ki na tem področju ni zaznala nepravilnosti v poslovanju.«

V KD Priden možic so svojemu odgovoru dodal še prilogo s sledečo vsebino:

Glede na navedbe urednika spletne strani kamnik.info glede neupravičenega zaračunavanja stroškov upravljalca Doma kulture Kamnik njegovim najemnikom, odgovarjamo s prepisi določenih členov pogodb med Občino Kamnik in upravljalcem in med posameznimi najemniki in upravljalcem. Pogodbe so, ob predhodni najavi, dostopne na vpogled v pisarni Doma kulture Kamnik, Fužine 10.

Kulturno društvo Priden možic upravlja Dom kulture Kamnik neprekinjeno od leta 2002, ko je bil obnovljen. V tem času je bila ena od pomembnejših nalog ureditev razmerij s stalnimi najemniki prostorov in vzpostavitev urejenih cenikov, kar nam je v celotni uspelo. Uporabniki Doma kulture Kamnik so z našim načinom dela zadovoljni, kar se kaže tudi v nenehni rasti kvalitete programov v DKK (MePZ Odmev, KUOD Bayani, Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik, če izpostavim samo top 3)

Občina Kamnik namenja delovanju Doma kulture Kamnik povprečno 140.000 evrov na leto. Ta sredstva lahko KD Priden možic črpa direktno iz postavke na podlagi zahtevkov, kamor vključi tudi račune za zemeljski plin, vodo, električno energijo in podobno. Ta sistem deluje že več kot 5 let. V tem času je bila v Domu kulture Kamnik opravljena tudi revizija, ki ni zaznala nepravilnosti v poslovanju.

Poudarjamo, da uporabnikom Doma kulture Kamnik, ki delujejo nekomercialno v javnem ali lokalnem interesu, zaračunavamo zgolj neposredne stroške, povezane z njihovim delovanjem. Nobena pogodba ali dogovor na nivoju KD Priden možic – Občina Kamnik ne predvideva kritja stroškov stalnim ali občasnim uporabnikom Doma kulture Kamnik.

1. Prepis dela dotičnega člena Pogodbe o upravljanju infrastrukture in izvajanju kulturnega programa v Domu kulture Kamnik med Občino Kamnik in KD Priden možic, ki se nanaša na naslovno problematiko:

3. člen

Z namenom upravljanja DKK lastnik daje in upravljalec prevzame v upravljanje poslovno stavbo, razen prostorov Glasbene šole Kamnik, Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik in najemniškega stanovanja.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, upravljalec zaračuna sorazmerni delež nastalih materialnih stroškov v DKK vsem stalnim uporabnikom oz. Najemnikom prostorov v DKK, ki so prostore pridobili na podlagi javnega razpisa ali pogodbe (npr. stroški centralnega ogrevanja, električne energije, vode, kanalščine, odvoza smeti, čiščenja skupnih komunikacijskih površin, deratizacije, urejanja okolice, varovanje objekta, zavarovanje odgovornosti ter drugi stroški, ki zagotavljajo funkcioniranje objekta.

(konec navedbe)

2. Prepis dela dotičnega člena Pogodbe o pokrivanju sorazmernega deleža materialnih stroškov med Glasbeno šolo Kamnik in Kd Priden možic, ki se nanaša na dotično problematiko:

4. člen

Najemnik (Glasbena šola Kamnik, op.p.) prevzame obveznosti za stroške tekočega vzdrževanja in popravil in upravitelju Doma kulture Kamnik plačuje sorazmerni delež obratovalnih stroškov za:

– stroške centralnega ogrevanja (glede na stanje števca, ki ga odčita pogodbeni vzdrževalec stavbe)
– stroške vode, kanalščine in odvoza smeti (preračunano glede na kvadraturo)
– stroške elektrike (glede na stanje števca, ki ga odčita pogodbeni vzdrževalec stavbe)
– stroške deratizacije, urejanja okolice (preračunano glede na kvadraturo)
– varovanje (¼ celotnih stroškov)
– druge nujne stroške, ki zagotavljajo funkcioniranje obstoja objekta (preračunano glede na kvadraturo)

(konec navedbe)

V času nastanka te pogodbe, 29. 8. 2008, je Glasbena šola Kamnik uporabljala 160 m2 uporabnih površin. Situacija se je v septembru 2014 spremenila, saj se je večji del dislocirane enote Glasbene šole Kamnik preselil na Kajuhovo, v Domu kulture Kamnik je ostala le tolkalska učilnica. Za potrebe baletnega oddelka pa Glasbena šola Kamnik plačuje stroške po veljavnem ceniku Doma kulture Kamnik.

Praktično enaki so dotični členi v ostalih pogodbah s stalnimi najemniki prostorov v Domu kulture Kamnik.

– stanovalka A.B. (4. člen)
– Prvo slovensko pevsko društvo Lira (4. člen)
– Kulturno društvo Mešani pevski zbor Odmev (4. člen)
– Planinsko društvo Kamnik (4. člen)
– Zavod Mladinski center Kotlovnica (4. člen)

Iz delnih, precej splošnih, predvsem pa nepopolnih odgovorov, ki sta jih posredovali Občina Kamnik in kulturno društvo Priden možic, zaenkrat še ni moč razbrati, ali bodo morali upravljalci Doma kulture Kamnik morda vračati neupravičeno zaračunane stroške, niti morebitne višine le teh, prav tako pa ni moč razbrati niti tega, ali bo vse skupaj morda vplivalo tudi na normalno delo Doma kulture. Smo pa najbrž lahko prepričani, da bodo, tako na Občini Kamnik, kot tudi v kulturnem društvu Priden možic, podrobno proučili ugotovitev revizorke ter o svojih ugotovitvah pravočasno obvestili tako najemnike oz. uporabnike Doma kulture Kamnik, kot tudi javnost.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve