Naslovnica / POUDARJENO / Ali težave Občine Komenda lahko obremenijo tudi Občino Kamnik

Ali težave Občine Komenda lahko obremenijo tudi Občino Kamnik

Velike težave Občina Komenda, ki ji, zaradi sanacije inertnih odpadkov v suhadolski jami grozi več milijonov težka inšpekcijska izvršba, zaskrbljenost povzroča tudi v Kamniku, saj bi lahko ogrozile tudi potek gradnje skupnega zbirnega centra za odpadke.

Igor Žavbi (LMŠ)

Občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) je na občinski upravi Občine Kamnik v zvezi z možnostjo, da bi težave Občine Komenda utegnile vplivati oz. bremeniti tudi Občino Kamnik, zastavil več svetniških vprašanj:

»23. februarja letos smo bili preko spletnega portala Kamnik.info obveščeni o neuspelem poskusu odstranitve inertnih odpadkov iz suhadolske gramoznice. Po podatkih portala Kamnik.info, naj bi Občini Komenda grozili visoki stroški odstranitve odpadkov ali visoke kazni v primeru neuspele sanacije.

Glede na to, da ima v suhadolski gramoznici svoj lastniški delež tudi Občina Kamnik imam glede tega več vprašanj.

  1. Ali lahko omenjeni odpadki vplivajo na potek gradnje zbirnega centra za odpadke?
  2. Ali lahko sanacija območja bremeni tudi Občino Kamnik, ki ima na omenjenem območju solastniški delež?
  3. Kaj se bo zgodilo z zbirnim centrom za odpadke in zaključkom investicije, če Občina Komenda, ne bo sposobna zagotoviti plačila investicije, v primeru, da se zgodi najbolj črn scenarij, ki ga omenja avtor prispevka na portalu Kamnik.info?«
Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravila Mihaela BRNOT VETERNIK, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Zemljišče, na katerem se gradi zbirni center za ravnanje z odpadki, se nahaja v t.i. suhadolski jami, vendar pa ne sega na območje opuščenega odlagališča inertnih odpadkov. Zbirni center se gradi v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, na zemljišču, parc. št. 1426, k. o. Suhadole, problematika odstranitve inertnih odpadkov, vezana na sosednja zemljišča, pa na samo gradnjo zbirnega centra v ničemer ne vpliva.

Investitorki gradnje zbirnega centra sta Občina Komenda in Občina Kamnik, ki krijeta stroške v razmerju: Občina Komenda – 21 % in Občina Kamnik – 79 % (razmerje je določeno na osnovi količine odpadkov z območja posamezne občine v letu 2018). Občini investitorki sta v enakem razmerju tudi solastnici zemljišča, parc. št. 1426, k. o. Suhadole, na katerem se gradi zbirni center. Na nobenem drugem zemljišču na območju t.i. suhadolske jame Občina Kamnik nima lastniškega oz. solastniškega deleža in zato tudi nima nikakršnih finančnih obveznosti v zvezi s sanacijo opuščenega odlagališča inertnih odpadkov.

Gradnja zbirnega centra, ki bo zaključena v mesecu aprilu, se izvaja v skladu z gradbeno pogodbo, ki so jo 24. septembra 2020 sklenili izvajalec del, SGP Graditelj d. d., in investitorki/naročnici, Občina Komenda in Občina Kamnik. V pogodbi je določena obveznost plačila stroškov posamezne Občine. Izvajalec del, na osnovi vsakokratne/začasne gradbene situacije, potrjene s strani nadzora in obeh investitork, izda ločena računa, in sicer Občini Komenda v višini 21 % in Občini Kamnik v višini 79 % stroškov izvedenih del. Do sedaj je že plačanega več kot polovica pogodbenega zneska. Zadnji račun bo na osnovi končne situacije predvidoma izdan v mesecu maju. V primeru, da posamezna pogodbena stranka ne bo ravnala v skladu z določili sklenjene gradbene pogodbe, se bo morala nasprotna stranka poslužiti določb o reševanju sporov. Vendar pa glede na dosedanje dobro sodelovanje vseh treh pogodbenih strank menimo, da ne bo prišlo do kakršnih koli problemov glede izpolnjevanja obveznosti, vsekakor pa v ničemer ni ogrožen zaključek gradnje zbirnega centra.