Naslovnica / Napovedi in obvestila / Bi morda želeli postati sodnik porotnik?

Bi morda želeli postati sodnik porotnik?

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani poziva k oddaji predlogov za kandidate za sodnike porotnike.

Na podlagi Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) predsednik višjega sodišča imenuje sodnike porotnike pri okrožnih sodiščih. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani, kar pomeni, da je kandidat za sodnika porotnika lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo, pod pogojem, da izpolnjuje zakonske pogoje.

Za sodnika porotnika je skladno z 42. členom Zakona o sodiščih lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Za sodnika porotnika za mladoletnike pa mora kandidat poleg določil iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi določila 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo) in mora izhajati iz vrst profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev ali drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Okrožno sodišče v Ljubljani je določilo, da Občinski svet Občine Kamnik predlaga vsaj 16 kandidatov za sodnike porotnike, od tega 1 za mladoletnike, z območja Občine Kamnik.

Predlogi za kandidate za sodnike porotnike z območja Občine Kamnik, ki jih bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, morajo prispeti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, Kamnik, s pripisom »SODNIKI POROTNIKI«, najkasneje do četrtka, 26. 11. 2015.

Predlog mora obvezno vsebovati: