Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Davčni pavšalisti pozor: FURS bo začel s kaznovanjem davčnih zavezancev pavšalistov

Davčni pavšalisti pozor: FURS bo začel s kaznovanjem davčnih zavezancev pavšalistov

Poziv za predložitev obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2014

Izvajanje prekrškovnih postopkov v primerih nepredložitve obračunov za pavšalno nadomestilo (DDV–OPN) za leto 2014

Finančna uprava Republike Slovenije bo na podlagi podatkov o nepredloženih obračunih pričela s kaznovanjem davčnih zavezancev – imetnikov dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, ki niso predložili obračuna pavšalnega nadomestila.

Obveščamo vas, da smo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) objavili obvestilo glede pričetka kaznovanja zaradi nepredložitve obračunov pavšalnega nadomestila za leto 2014. Ugotavljamo, da davčni zavezanci – imetniki dovoljenja za uveljavljanje pravic do pavšalnega nadomestila za leto 2014 v velikem odstotku niso izpolnili svojih zakonskih obveznosti iz tega naslova, ki so potekle 31. janurja 2015.

Na podlagi 95. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415 in 86/14) morajo davčni zavezanci, ki imajo pravico do pavšalnega nadomestila, če so predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila in ga v elektronski obliki predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V nadaljevanju 166. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13) imetnikom dovoljenja nalaga, da morajo sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za obdobje veljavnosti dovoljenja v posameznem letu in ga predložiti davčnemu organu v elektronski obliki do 31. januarja naslednjega leta. Obračun davčni zavezanec predloži prek sistema eDavki na obrazcu DDV-OPN, ki je v Prilogi XIV k temu pravilniku in je njegov sestavni del, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.

Obračune pavšalnega nadomestila so bili dolžni predložiti vsi davčni zavezanci, ki so imeli v letu 2014 pravico do pavšalnega nadomestila, ne glede na čas veljavnosti dovoljenja (sem sodijo tudi vsi davčni zavezanci, na katere se je med letom prenašalo dovoljenje iz drugega predstavnika gospodinjstva kot tisti, ki so imeli dovoljenje le del leta).

Davčni zavezanec – imetnik dovoljenja, ki ne sestavi obračuna pavšalnega nadomestila in ga ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku oziroma v obračunu ne izkaže predpisanih podatkov, se na podlagi tretjega odstavka 140. člena ZDDV-1 kaznuje za prekršek z globo od 200 do 1.200 eurov.

Zavezanci se lahko izognejo kaznovanju tako, da predložijo obračun v skladu z 55. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 22/14-odl. US, 25/14-ZFU, 40/14-ZIN-B in 90/14) – samoprijava.

FURS bo na podlagi podatkov o nepredloženih obračunih DDV-OPN za leto 2014 na dan 30. 6. 2015 pričel z izvrševanjem kazenskih sankcij, ki so predpisane v ZDDV-1.