Naslovnica / Napovedi in obvestila / Dijaki in študentje pozor: Javni poziv za finančno pomoč dijakom in študentom v šolskem letu 2016/17

Dijaki in študentje pozor: Javni poziv za finančno pomoč dijakom in študentom v šolskem letu 2016/17

Občina Kamnik je objavila Javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra.

 

Besedilo javnega poziva:

Na podlagi 4. člena Pravilnikao dodeljevanju pomoči dijakom in študentom (Uradni list RS,
št. 44/12 in 59/13) župan Občine Kamnik objavlja

JAVNI POZIV za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

1. Iz proračunskih sredstev se bodo dodeljevale naslednje finančne pomoči:

 • enkratna finančna pomoč dijakom in študentom (dodiplomskega študija) za kritje materialnih stroškov izobraţevanja;
 • enkratna finančna pomoč za študij v tujini (povečani stroški rednega študija, večmesečnih mednarodnih izmenjav in drugih oblik študijskega izpopolnjevanja v tujini).

2. Obseg razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Kamnik zaleto 2016, na p.p. 9805, je 4.350,00 EUR, pri čemer je 70 % sredstev namenjenih za pomoči iz točke 1/a in 30 % sredstev za pomoči iz točke 1/b.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (pod točko 1/a in 1/b):

 • imajo stalno bivališče v Občini Kamnik,
 • imajo status dijaka ali študenta in na dan oddaje vloge niso starejši od 26 let,
 • niso v delovnem razmerju in nimajo sklenjene podjemne pogodbe,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in
 • ne prejemajo nadomestila za brezposelne.

Kandidati pod točko 1/a morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:

 • niso prejemniki državne štipendije,
 • kandidat in njegova družina s svojimi dohodki in prejemki ne presegajo cenzusa za dodelitev državne štipendije za več kot 40 %.

Kandidati pod točko 1/b morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:

 • kandidat je zaključil najmanj prvi letnik rednega dodiplomskega študija,
 • kandidat ni prejemnik državne štipendije,
 • kandidat je vpisan v študijski program visokošolskega zavoda v tujini.

Občina sofinancira do največ 50 % prikazanih povečanih stroškov obveznega študijskega programa v Sloveniji in ter do največ 30 % prikazanih povečanih stroškov študija v tujini.

4. Vlogi za dodelitev sredstev pod točko 1/a je potrebno priložiti:

 • potrdilo o vpisu,
 • pooblastilo za pridobitev podatkov o dohodkih v preteklem letu za člane skupnegagospodinjstva,
  potrdilo o prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v primeru, da je kateri od družinskih članov brezposeln,
 • potrdilo o prejetih dohodkih in prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej v primeru, da kateri od družinskih članov v preteklem letu ni bil neprekinjeno zaposlen oziroma opravljapriložnostna dela preko študentskega servisa,
 • potrdilo o skupnem gospodinjstvu oziroma podpisane izjave/dokazila, da kandidat nebiva z družinskimi člani (vzdrževalci) in ima urejeno preživnino z overjenim notarskim zapisom,
 • potrdilo šole oziroma fakultete o obvezni literaturi, učnih pripomočkih in drugih obveznih stroških izobraževalnega programa ter specifikacija stroškov.

5. Vlogi za dodelitev sredstev pod točko 1/b je potrebno priložiti:

 • vlogo z življenjepisom in referencami,
 • potrdilo o vpisu,
 • potrdilo o vpisu oziroma prijavi v študijski program visokošolskega zavoda v tujini,
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami,
 • dokazilo o stroških, povezanih s študijem,
 • pooblastilo za pridobitev podatkov o dohodkih v preteklem letu za člane skupnega gospodinjstva,
 • priporočilo visokošolskega zavoda.

6. Enkratne finančne pomoči se dodeljujejo po vrstnem redu vloženih vlog, do porabe sredstev.

7. Vloge bodo ovrednotene v skladu z merili iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči dijakom in
študentom.

S kandidati, ki jim bodo dodeljena sredstva, bodo sklenjene pogodbe.

8. Vloge je potrebno vložiti ali poslati s priporočeno pošiljko najkasneje do 30. 9. 2016,na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za druţžene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti
ovojnici s pripisom: »Prijava na javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom«.

Na ovojnico obvezno napišite tudi naslov pošiljatelja.

Vloge, vložene po tem datumu, bodo zavržene.

9. Dodatne informacije lahko prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, pri
ge. Tini Trček na telefonski številki: 01/8318-105 ali po elektronski pošti: tina.trcek@kamnik.si