Naslovnica / NOVICE / Finančne subvencije za otroke, ki ne bodo obiskovali vrtca

Finančne subvencije za otroke, ki ne bodo obiskovali vrtca

Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu namerava Občina Kamnik staršem otrok, ki ne bodo obiskovali vrtca, ponuditi možnost subvencioniranja domačega varstva.

Občinske svetnice in svetniki bodo, na 11. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, v sredo obravnavali tudi Predlog pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik.

Dejstvo je, da vrtci, tako za starše otrok, še precej bolj pa za občinsko proračunsko malho, postajajo vse večji strošek in vse težje finančno breme, kajti normative in plače zaposlenih predpisuje država, stroške pa morajo, skupaj s starši, nositi posamezne občine, ki obveznosti, še posebej ob napovedanih in domala neizogibnih drastičnih podražitvah, zmorejo vedno težje.

Zato utegne sprejetje predlaganega pravilnika, četudi utegne dvigniti nemalo prahu in sprožiti burno svetniško razpravo, z nekaj manjšimi popravki oz. dopolnitvami, ki jih navajamo v nadaljevanju prispevka, vendarle zadeti žebljico na glavico.

Po eni strani bo vsem staršem otrok, ki ne bodo dobili prostora v vrtcu, ponudil vsaj finančno nadomestilo za lažje organiziranje varstva, hkrati pa, kar je še pomembneje, utegne marsikaterega starša oz. dedka ali babico spodbuditi k nekdaj povsem običajnemu in samoumevnemu domačemu varstvu. S tem pa bi se utegnil zmanjšati pritisk na kamniške vrtce, kar bi lahko občutno pripomoglo tudi k zmanjševanju stroškov občine. Še posebej v primeru, če bi se starši, ob pomoči bližnjih sorodnikov, za tovrstno varstvo začeli odločati številčno, če že ne kar množično, kar bi lahko pripomoglo celo k zaprtju kake nerentabilne manjše enote javnega vrtca ter zmanjšanju potreb po kakem koncesionarskem vrtcu, ki se jim, tako ali tako, podeljene koncesije kmalu iztečejo.

V obrazložitvi predloga Občina Kamnik sicer navaja, da do (ponovne) uvedbe subvencioniranja varstva prihaja (predvsem) zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih, saj naj bi, po nekaterih predvidevanjih, brez prostega mesta oz. možnosti obiskovanja vrtca ostalo nekaj manj kot sto otrok, občina pa želi s tem ukrepom omiliti tudi stisko staršev oziroma, kot je navedeno v obrazložitvi predloga: »Ker se zavedamo stiske staršev otrok, ki so bili zaradi pomanjkanja prostih kapacitet zavrnjeni na  javnem pozivu oz. otrok iz kakšnega drugega razloga ne obiskuje organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik, jo občina skuša omiliti s subvencijo, ki bo znašala 20% ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki jo sprejme občinski svet Občine Kamnik.«

Žal je ukrep (zaenkrat) predviden zgolj za otroke iz prve starostne skupine, ne pa za vse otroke, ki obiskujejo vrtce, kar mu daje nekako polovičarski prizvok. Po našem mnenju bi morali imeti možnost pridobitve subvencije vsi otroci, ki (lahko) obiskujejo vrtec, saj bi bil tovrsten ukrep še posebej dobrodošel za številčnejše družine. Še posebej v primeru, če bi Občina Kamnik subvencijo povišala vsaj še za nekaj odstotkov oz. bi določila kar pavšalni znesek, denimo 150 evrov na otroka, ali pa morda še bolje, otrokom, ki bi jim bilo, izključno znotraj družine oz. sorodstva, organizirano domače varstvo, namenila 33% cene programa, kot ga mora za predšolsko vzgojo, glede na plačilni razred staršev, (do)plačati Občina Kamnik.

Razen starostne omejitve predlog pravilnika, v izogib morebitnim zlorabam, vsebuje nekaj »varovalk« in pogojev. Tako bo, po predlogu pravilnika, do subvencije upravičen otrok, »ki ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v občini Kamnik, ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina Kamnik zanje ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od 3 let ter pod pogojem, da se je porodniški dopust enega od staršev iztekel« Prav tako pa subvencija ne pripada otrokom, ki je v varstvu pri varuhu predšolskih otrok, s katerim ima Občina Kamnik sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Ob morebitnem sprejetju in potrditvi predlaganega pravilnika, »se bodo subvencije izplačevale od septembra 2020 dalje, otrok oz. njegovi starši, pa bodo do subvencije upravičeni do vključno meseca, v katerem bo otrok dopolnil tri leta.«

Če bodo svetniki in svetnice potrdili predlagano podražitev vrtca, bi staršem otrok, iz prve starostne skupine, ki izpolnjujejo pogoje za subvencijo, tako lahko prejeli dobrih 117 evrov mesečno oz. z okoli 1400 evri letno, če pa bi bila Občina Kamnik nekoliko bolj velikodušno ter subvencijo dvignila na 25 %, pa bi bili starši za organizacijo domačega varstva »nagrajeni« s 146,75 evra mesečne oz. 1761 evri letne subvencije za posameznega otroka.

To bi za varstvo vnukov utegnilo motivirati tudi kako babico ali dedka z nižjo pokojnino, saj bi si lahko, razen neizmernega veselja ob druženju s svojimi vnuki, lahko, še posebej, če bi hkrati pazili in vzgajali več vnukinj in vnukov, občutno popravili tudi vsakomesečne prihodke. Nedvomno pa ne gre zanemariti dejstva, da bi bila tovrstna pomoč nadvse dobrodošla tudi družinam z večjim številom predšolskih otrok, v katerih bi se posamezni starš morda lažje odločil, da se prvih nekaj let raje posveti vzgoji svojih otrok, kot morebitni karieri.

Kot smo že omenili, utegne predlog pravilnika med kamniškimi svetnicami in svetniki, četudi so jih v otroštvu povečini varovali prav dedki in babice, ki za to niso bili prav nič nagrajeni, vzbuditi burno razpravo in morda celo nasprotovanja, še večji hrup pa utegne pri tem zganjati t.i. stroka iz vrst vzgojiteljev in vodstev vrtcev, ki si bodo, z najrazličnejšimi argumenti, še naprej prizadevali, da zajeten kos občinske proračunske pogače ostane v njihovem mošnjičku, ne pa na računih staršev otrok, ki bi otrokom uspeli zagotoviti lastno varstvo znotraj družinskih krogov.

Da si lažje tudi sami ustvarite mnenje o predlaganem pravilniku, pa besedilo le-tega v nadaljevanju objavljamo v celoti.

P R A V I L N I K o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik

 

 1. člen

Ta pravilnik določa merila za dodeljevanje subvencije za otroke iz občine Kamnik (v nadaljevanju: občina), ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov v skladu z Zakonom o vrtcih (v nadaljevanju: subvencija), določa upravičence in postopek dodelitve subvencije.

 1. člen

Subvencija po tem pravilniku so sredstva, s katerimi se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka.

 1. člen

Upravičenec do subvencije je otrok:

– ki ima vsaj z enim od staršev oziroma zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v občini Kamnik in se je starševski dopust enega od staršev oziroma zakonitega zastopnika že iztekel;

– ki ni vključen v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva v okviru dnevnih ali poldnevnih programov, ki jo predvideva zakon, ki ureja vrtce in Občina Kamnik zanj ne zagotavlja sredstev za doplačilo oskrbnih stroškov;

– ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev in ni starejši od 3 let.

Do subvencije ni upravičen otrok:

– ki ima varstvo pri varuhu predšolskih otrok, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

 1. člen

Subvencijo uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba z otrokom, ki ni vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini Kamnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).

V primeru, da starša živita ločeno, je do uveljavljanja subvencije upravičen tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v občini Kamnik.

 1. člen

Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije, v skladu z javnim pozivom, ki ga občina javno objavi v sredstvih javnega obveščanja in na njeni spletni strani, s pisno vlogo, ki jo odda na občini. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču ali na spletni strani občine: www.kamnik.si.

 1. člen

V vlogi iz 5. člena tega pravilnika morajo biti navedeni podatki o imenu in priimku otroka in vlagatelja, EMŠO otroka ter podatek o stalnem prebivališču otroka in vlagatelja. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko vlagatelja in otroka ter številko transakcijskega računa, kamor se bo mesečno nakazovala subvencija.

Vloga mora vsebovati tudi izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do subvencije.

 1. člen

Otrok je upravičen do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, potem ko so izpolnjeni vsi pogoji iz 3. člena tega pravilnika in pod pogojem, da je vloga popolna.

Subvencija predstavlja mesečni znesek. Za mesec, v katerem otrok vstopi v vrtec, oziroma ko ni več upravičen do subvencije glede na pogoje iz 3. člena pravilnika, se subvencija ne dodeli več.

 1. člen

O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo.

 1. člen

Višina subvencije znaša 20 % ekonomske cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo za I. starostno skupino, ki jo sprejme Občinski svet Občine Kamnik.

 1. člen

Subvencija iz prejšnjega člena se izplačuje upravičencem do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.

 1. člen

Vlagatelj je za otroka, ki je upravičen do subvencije, dolžan v roku 15 dni obvestiti občinsko upravo o morebitnih spremembah, ki vplivajo na upravičenost otroka do subvencije iz 3. člena tega pravilnika.

Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi.

Če pristojni organ občinske uprave ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije, neupravičeno prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti občini z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 8 dni po pozivu občine.

 

 1. člen

Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z aktualno zakonodajo.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2020 dalje.

 

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve