Naslovnica / NOVICE / Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2018

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2018

Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca  2019 z sloganom  “Učimo se z gozdom – gozd je modrost!” ter prihajajočim tednom gozdov, ki bo potekal od 27 do 31 maja letos, smo se kamniški gozdarji ozrli na preteklo leto, zbrali skupaj nekatere spodaj navedene pomembnejše pokazatelje in jih primerjali z preteklimi leti.

Ugotavljamo, da je bilo leto za kamniške gozdove »mirno« in dokaj »nestresno«, vendar je iz okoljskih pojavov in analize zdravstevih nevšečnosti gozdov slutiti, da prihajajo tudi za gozdove v naši bližini drugačni časi ne glede na občutek njihove »večnosti«.

VREMENSKI POJAVI

Leto 2018 si bomo zapomnili po toplem vremenu. To je bilo v večjem delu Slovenije namreč drugo najtoplejše doslej, takoj za letom 2014.

Leto smo začeli z bolj pomladnim kot zimskim vremenom. Januar je bil za 5oC toplejši od dolgoletnega povprečja in je bil večinoma tudi drugi najtoplejši v zgodovini meritev. 6. februarja je začel odganjati čemaž, potem pa se je vreme povsem spremenilo in sledila sta dva zimska meseca. Pogosto je snežilo in snežna odeja je bila ob koncu meseca  debela okoli 20 – 30 cm. Bilo je tudi zelo mrzlo, najvišje dnevne temperature so bile v zadnjih dneh februarja po nižinah okoli -10 oC Celzija, mraz pa se je nato zavlekel še v marec.

Preveč hladnemu februarju in marcu je sledil rekordno topel april. Temperature v Kamniku in okolici so se povzpele tudi preko 25 stopinj. Med 10. in 15. aprilom so v tuhinjski dolini začele zeleneti prve bukve.

Toplemu obdobju pa so v začetku maja sledile močne nevihte s točo, ki nam je tod prizanesla. Poletje je bilo nadpovprečno toplo, a posebne vročine letos nismo beležili. Sledila je zelo topla in sončna jesen. 26. septembra je tuhinjsko dolino pobelila prva slana.

Konec oktobra je prišlo jesensko deževje in 19. novembra nas je pobelil prvi sneg, a zimski preblisk je bil kratek. Nekaj centimetrov snega je nato zapadlo še sredi decembra, zaradi temperatur nad ničlo je sneg postopno kopnel in božič je bil že enajsto leto zapored zelen.

UJME IN DRUGI IZREDNI DOGODKI

Prenamnožitev podlubnikov: Vremenske razmere so bile skupaj z prizadevnostjo lastnikov gozdov ugodne v korist zdravstvenega stanja smrekovih dreves in zelo neugodne za razvoj prekomerne populacije podlubnikov. Evidentirana je bila slaba četrtina napadenih dreves v primerjavi z preteklim letom v vseh treh gozdnogospodarskih enotah (v nadaljevanju GGE) Kamnik 1.147 m3, v GGE Kamniška Bistrica1.148m3 in v GGE Tuhinj Motnik 2.982 m3.

Jesenov ožig: V primerjavi z lanskim letom se povečuje sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje.Posledice so najbolj vidne v v GGE Kamniška Bistrica, kjer je bilo označenih 2.200 dreves v ocenjeni bruto masi 1.500m3.

Požarov na gozdnih površinah v letu 2018 ni bilo.

Nedovoljeno odlaganje odpadkov v gozdu

Vrsta odpadkovŠtevilo odlagališč do 10m3Število odlagališč nad 10m3Skupaj
Organski odpadki426
Gradbeni odpadki426
Komunalni odpadki022
Kosovni odpadki224
Pnevmatike022
Skupaj101020

Opomba: Vsako odlagališče smeti in odpadkov lahko vključuje različne vrste odpadkov, zato spodnja vrstica Skupaj ne prikazuje število odlagališč ampak večje število.

Nedovoljenih posegov v  gozdni prostor je bilo pet, ki so se izvedli kot zasipavanja z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki.

OPRAVLJENA GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

V relativno »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) so bila v celoti opravljena načrtovana gojitvena in varstvena dela. Pripomniti moramo, da količina opravljenih del opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi zmeraj manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Vrsta delEMObsegEUR subv.
Priprava talha0,2518,75
Dopolnilna sadnjaha0,9300
Priprava talha0,3 
Sadnjaha0,6210
Priprava pov. za obnovo (prip.sest)-ujmaha0,133,5
Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujmaha0,3100,5
Sadnja – ujmaha0,65160
Vzdrževanje grmišč in obrežijha0,7193,05
Vzdrž.pašn. in travn. v gozduha0,98175,5
Sajenje sad.plod.drev. in grm.kos2018,2
Obžetevha12,452.147,50
Nega mladjaha1,05210
Nega goščeha1,8415,35
Nega letvenjakaha0,4578,98
Nega drogovnjakaha12,32.825,00
Odstranjevanje vzpenjavkha0,470
Premazi vršičkovha6,74474,26
Zaščita s tulcikos820548,8
Posek z mot. žago (VAR. goz.)m316,92245,34
Spravilo s traktorjem (VAR. goz.)m316,92930,6
Vzpostavljanje gozdne higieneha5,75224,25
Obeleževanje sadikkos1.000,00105
Postavitev lovnih pastikos34 
Čiščenje-vzdrževanje pastikos163 
Prehod med lov.pastmikos150 
Požig ostankov lubadarkkos515
Skupaj  9.499,58

IZBIRA(ODKAZILO) IN POSEK DREVJA:

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 739 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 423 odločb.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 19 odločb za skupno površino 4,57 ha, izvedeno je bilo 11 odločb na skupni površini 6,45 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2018

Vrsta sečnjeOznačenoPosekano
 št. dr.m3št. dr.m3
Izbiralno redčenje12.92710.94210.0216.901
Pomladitvena sečnja214188149129
Poml. sečnja – končni posek13.50714.0449.6949.246
Poml. sečnja – svetlitvena sečnja5.4275.9474.0734.502
Negovalne sečnje32.07531.12123.93720.778
Insekti3.5194.3734.6895.792
Insekti (neizk.)  710
Bolezni, glive21621410198
Veter3.5034.2923.7834.640
Sneg2804639495
Žled2566924356
Žled (neizk.)  1.692576
Plaz, usad81938193
Požar  22
Poškodbe zaradi dela v gozdu43654263
Drugo141359
Neizkoriščeno drevje (kalo)2027120265
Varstveno-sanacijske sečnje8.1149.23611.24111.500
Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice)1.4961.1101.5071.231
Daljnovod, plinovod, …14784206127
Urbanizacija92756141
Kmetijska raba2.3181.6291.122610
Rudarstvo  6573
Krčitve2.5571.7881.454851
Sečnja zunaj gozda738628828837
Ostali vzroki sečenj251292
Posek brez odobritve173193173193
Insekti (oslabelo)922801888740
Insekti (oslabelo,neizk.)28226043
Bolezni, glive (oslabelo)5.2523.5934.7733.193
Bolezni, glive (oslabelo,neizk.)  11
Divjad (oslabelo)  7220
Veter (oslabelo)772684761646
Veter (oslabelo,neizk.)  54
Sneg (oslabelo)1323519263
Žled (oslabelo)4.3771.6574.8681.790
Plaz, usad (oslabelo)143120174158
Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo)173147154124
Drugo (oslabelo)3659136487
Dodatno posekana neizbrana drevesa7492141184
Insekti (dodatno posekano)81928192
Posek oslabelega drevja12.3197.33312.5347.145
SKUPAJ57.49751.42251.68342.535

 

* V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih

letih, posekana pa v letu 2019.

** Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.

**Največji možni letni (redni) posek na območju KE Kamnik v skladu z veljavnimi

gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

VREDNOST DEL IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV*:

Posek in spravilo                                                                   od 16 do 20 €/m3

Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)         od 50 do 70€

Žičnica (posek, spravilo)                                                                  25€

Hlodovina smrekova (zdrava)                                              80€/m3 (avstrijska mera)

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                     okoli 45€/m3

Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                    50€/m3

Les iglavcev za embalažo                                                    40€/m3

Celulozni les iglavcev                                                           20 do 26€/m3

Brusni les iglavcev                                                                do 40€/m3

Hlodovina bukev .                                                                 60 do 100€/m3

Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                       50- 60€/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki in izvajalci del v gozdovih

Za leto 2018 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljeneje v sekance.

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH PROMETNIC:

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 58.083,49 EUR so se opravila na naslednjih registriranih gozdnih cestah:

 • KRALJEV HRIB-RAKOVA JAMA
 • RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K
 • SPODNJI BRSNIKI-ZA GRADIŠČEM
 • RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K.(SERPENTINA)
 • BIBA PLANINA – TOMANOVA DOLINA
 • GOLICE KRAMARCA
 • KRIŽ – RAVNE – POLANA
 • VRH DRČE – KRAMARCA
 • RAKITOVEC – GRADIŠČE
 • PETRŽIVEC – MEJA GGE
 • ŠMARTNO (OB NEVLJICI) – POD VRHAČEM
 • MALI HRIB – ŠPANOV MLIN
 • LANIŠE – TOMANOVA DOLINA
 • IVERJE – GROHATI POTOK
 • LEŠAR – OSOVNK
 • ČEH – GRDAV
 • ČEHOV GRABEN
 • POD STRAŽO SUHI POTOK
 • VASENŠČICA
 • KRŠIČ – OŠEVEK

Za potrebe spravila je bilo v letu 2018 izdelanih 37 elaboratov (načrtov) za gradnjo vlak v skupni dolžini 12 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 7 km.

GOZDNO GOJITVENO NAČRTOVANJE

V dneh od 16.08.2018 do 29. 08. 2018 je v prostorih KE Kamnik potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto TUHINJ MOTNIK 2018 – 2027 povezana z javno obravnavo 24. 08. 2019. Udeležba širše javnosti in deležnikov je bila skoraj nična. Načrt je bil potrjen v uradnem listu RS št. 83/18  24. 12. 2018.

Od 17.12. 2018 do 21.12. 2018 je bila na sedežu KE Kamnik. Tunjiška 21, javna razgrnitev ter javna obravnava k potrditvi 44 gozdnogojitvenih načrtov v skupni površini 638ha, ki pa se je ni udeležil nihče od lastnikov niti od zainteresirane javnosti.

V letu 2018 je potekala obnova gozdno gospodarskega načrta za enoto Kamniška Bistrica 2019 – 2028, pri čemer sta sodelovala dva delavca KE Kamnik. Opisala sta 55 sestojev na 658 ha gozdne površine

DRUGI DOGODKI KRAJEVNE ENOTE

S prvim oktobrom je prevzel delo na revirju Motnik Peter Prosenc, ki je prišel z revirja Ljubljana. Revirni gozdar Janez Spruk, ki je na revirju Motnik opravljal delo 10 let, je bil premeščen na revir Tirosek (OE Nazarje).

Zbrali in zapisali gozdarji KE Kamnik

X