Naslovnica / NOVICE / Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019

Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca 2020 z sloganom  “Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili!” ter prihajajočim tednom gozdov z naslovom “Skrbno z Gozdom” v zadnjem tednu maja letos, smo se kamniški gozdarji ozrli na dogajanje v gozdovih preteklo leto, zbrali skupaj nekatere pomembnejše pokazatelje in jih primerjali z preteklimi leti.

Ugotavljamo, da je bilo minulo leto za kamniška zelena pljuča »mirno« in dokaj »nestresno«, na kar kažejo navedeni podatki v nadaljevanju. V preteklem letu je bilo zaradi varstveno sanitarnih vzrokov (predvsem zaradi sunkov vetra in posledičnega lokalnega pojavljanja podlubnikov) za nujni posek odrejenih komaj 20 % celoletne količine vseh izbranih dreves. V letu 2017 pa je bilo iz varstveno preventivnih vzrokov izbrano za posek kar 45% celoletne količine vseh izbranih dreves.

VREMENSKI POJAVI:

Leto 2019 je minilo kot 12. zapored z »zelenim Božičem in kot pravijo vremenarji, do sedaj kot drugo najtoplejše leto v več kot stoletni zgodovini meteoroloških meritev pri nas.

Januar je bil pretežno oblačen z malo sonca. Najnižje jutranje temperature so se spustile do –7 stopinj Celzija, v sredini meseca v višjih legah zapade med 15 in 25 cm snega, do konca meseca nebo posmeti še z nekaj cm. Februarsko vreme temperaturno nič kaj zimsko ter zelo bogato s soncem in temperaturami vse do 13 C. Začetek marca že ustaljeno zelo topel, v prvi polovici meseca precej dni z močnim JV vetrom, ki je mestoma dosegal hitrosti do 70/h in podiral drevje. 26. marca nad 900mnv zapade nekaj cm snega. Prva polovica aprila je bila oblačna s temperaturami do 18  C, v drugi polovici meseca pa se izmenjujejo dnevna obdobja sončnega in deževnega vremena. Ob koncu meseca zapade nekaj snega do višine 1000mnv. V drugem tednu maja naravo nad 800mnv zopet rahlo pobeli sneg. V začetku junija se pričnejo pojavljati prve močnejše nevihte, temperature se povzpnejo nad 30  C, močni nalivi ter krajevno močnejša neurja se nadaljujejo preko celega meseca. Začetek julija pogoste močnejše nevihte ter dež, temperature so nizke, sonca je malo, mesec se zopet  konča z močnimi nevihtami in nalivi. Avgust dokaj hladen, dežja ni manjkalo, tudi oblakov ne. September se nadaljuje zelo podobno kot predhodni meseci z veliko oblakov, dosti padavin, ter nizkimi temperaturami. Oktobrsko vreme zelo jesensko z malo sonca. Dokaj podobno vreme se je nadaljevalo tudi v novembru, s pogostimi padavinami ter oblačnim vremenom. S prihodom decembra se vreme izboljša, več je sončnih in suhih dni, v sredini meseca pade slabih 5cm snega, ki pa ne učaka praznikov.

FENOLOŠKE IN DRUGE POMEMBNE ZABELEŽKE:

 •   6. februarja so se pojavili prvi zvončki;
 •   4. marca ozeleni čemaž;
 • 10. marca je zacvetel prvi regrat;
 • 25. marca sta ozelenela zeliščni in grmovni sloj v setojih;
 •   1. aprila so začele zeleneti prve bukve;
 • 22. aprila so se pričele prve košnje;
 • sredina marca je pričel rojiti veliki smrekov lubadar;
 • 26. septembra je pobelila obronke travnikov prva slana.

UJME IN DRUGI IZREDNI DOGODKI:

Prenamnožitev podlubnikov: Vremenske razmere so bile ugodnejše za dobro zdravstveno stanje smrekovih dreves kot leto poprej, saj so nenadne padavine in nepredvidljiva temperaturna nihanja kar močno posegla v razvoj populacije podlubnikov. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah je bilo evidentirano 3.833m3 napadenih dreves, kar je le 10% v primerjavi z letom 2016.

Poškodbe zaradi srnjadi in jelenjadi (obgrizovanje mladovja in luplenja tanjših drogovnjakov) predvsem na revirju Motnik še vedno ne pojenjujejo, Po okularnih ocenah gozdarjev se poškodbe celo povečujejo tako po obsegu kot po jakosti.

Jesenov ožig in kostanjev rak (karantenski bolezni glivičnega porekla) sta v večjem obsegu destkala populacijo mladih in starejših dreves velikega jesena, ter starejših dreves pravega kostanja.

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je v preteklem letu opazno pokazala svojo enormno sposobnost širjenja po nepomlajenih gozdnih površinah kot invazivna vrsta, ki se širi s pomočjo ptic. Japonski dresnik (Reynoutria japonica), ki ji je po moči širjenja skoraj enak, le da za svojo širitev uporablja človeško nemarnost in neumost pri premikanju in odlaganju viškov odvečnih izkopnih zemljin.

Požari: Na gozdnih površinah sta bila v letu 2019 2 manjša požara. Eden je nastal zaradi nepredvidenih dogodkov na daljnovodu, drugi pa je bil posledica neprevidnega spomladanskega dela na travniku.

Evidentiranje nedovoljenih odlaglišč odpadkov v gozdu 

Vrsta odpadkov Število odlagališč do 10m3 Število odlagališč nad 10m3 Skupaj
Gradbeni odpadki 4 4 8
Kosovni odpadki 2 0 2
Skupaj 6 4 10


Opomba:
Vsako odlagališče smeti in odpadkov lahko vključuje različne vrste odpadkov, zato spodnja vrstica Skupaj ne prikazuje število odlagališč ampak večje število.

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor se je zgodilo pet, izvedenih kot zasipavanje z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki v štirih primerih in eden kot nedopustne uporabe gozdnega prostora.

OPRAVLJENA GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

V relativno »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) so bila v celoti opravljena načrtovana gojitvena in varstvena dela. Pripomniti moramo, da količina opravljenih del še vedno opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi vedno manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Vrsta opravljenih del EM Obseg Ure EUR subv.
Dopolnilna sadnja ha 0,2 30 80
Priprava tal ha 0,35 18  
Sadnja ha 0,75 102 160
Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujma ha 0,62 28 208
Sadnja – ujma ha 1,62 151 834
Vzdrževanje grmišč in obrežij ha 0,7 22  
Obžetev ha 14,03 517 2.586
Nega mladja ha 0,7 28 175
Nega gošče ha 0,95 40 263
Nega letvenjaka ha 3,16 132 415
Nega drogovnjaka ha 2,65 69 588
Odstranjevanje vzpenjavk ha 0,6 29 35
Premazi vršičkov ha 5,11 68 417
Zaščita s tulci kos 800 108 650
Obeleževanje sadik kos 950 29 143
Vzdrževanje tulcev kos 250 11 64
Odstranjevanje tulcev kos 220 9  
Postavitev lovnih pasti kos 38 44  
Čiščenje-vzdrževanje pasti kos 232 23  
Prehod med lov.pastmi kos 227 38  
      1.496 6.618

 

Porabljen material EM Obseg EUR
Sadike – Smreka kos 2.000 1.020,00
Sadike – Bukev kos 1.300 1.415,00
Sadike – Graden kos 400 395
Sadike – Dob kos 400 404
Sadike – Kostanj kos 50 84
Sadike – Gorski javor kos 350 441
Sadike – Češnja kos 200 240
Zaščitni premazi vršičkov kg 32 228,38
Fer. vabe – veliki sm. lubadar kos 48 270,95
Fer. vabe – mali sm. lubadar kos 44 459,79
Pasti za podlubnike – režaste kos 51  
Zaščitno škropivo vršičkov l 40 277,64
Grobo mrežasti tulci 1,5 m kos 800 1.834,88
Koli za tulce h = ca. 1,8 m kos 1.600,00 663,68
Puljenke – smreka kos 200  
Puljenke – ostali iglavci kos 500  
Skupaj     7.734,32


Zanimivost
: V letu 2019 je bilo v kontrolno lovne pasti za podlubnike (“ta črne škatle”) ujetih 153.360 hroščev (= 3,834 litra), medtem ko se je v letu 2017 ujelo 511.640 velikih smrekovih lubadarjev (= 12,791 litra).

IZBIRA (ODKAZILO) IN POSEK DREVJA:

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 756 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 236 odločb. 9 nujnih odločb ni bilo realiziranih v predpisanem roku in vsled tega je bilo izdano 9 sklepov o izvršbi.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 11 odločb za skupno površino 3,12 ha, izvedeno je bilo 14 odločb na skupni površini 4,46 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2019

Vrsta sečnje Izbrano Posekano
  št. dr. m3 št. dr. m3
Izbiralno redčenje 18.750 15.377 18.751 16.834
Pomladitvena sečnja 501 549 297 286
Poml. sečnja – končni posek 27.825 30.291 23.510 26.857
Poml. sečnja – svetlitvena sečnja 9.951 10.113 8.837 9.808
Drugo 10 6 12 26
Sečnja na panj 16 4    
Negovalne sečnje 57.053 56.339 51.407 53.811
Insekti 2.944 3.527 2.675 3.246
Bolezni, glive 288 340 447 495
Veter 1.466 1.851 884 1.032
Veter (neizk.)     2 4
Sneg     93 57
Žled 27 30 1.495 808
Žled (neizk.)     24 20
Plaz, usad 26 27 9 21
Požar     13 5
Poškodbe zaradi dela v gozdu 34 45 40 60
Drugo 9 20 21 31
Neizkoriščeno drevje (kalo) 98 30 123 46
Varstveno-sanacijske sečnje 4.892 5.871 5.826 5.825
Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice) 1.430 1.165 1.365 1.133
Cesta 44 37 23 25
Daljnovod, plinovod, … 134 116 25 36
Urbanizacija     31 34
Kmetijska raba 2.322 1.647 2.101 1.377
Rudarstvo 307 209 302 201
Energetika 15 9    
Krčitve 2.822 2.017 2.482 1.673
Sečnja zunaj gozda 1.620 1.300 1.426 1.167
Ostali vzroki sečenj 27 44    
Posek brez odobritve 1.403 1.053 1.131 865
Insekti (oslabelo) 770 612 652 587
Bolezni, glive (oslabelo) 3.292 2.780 2.606 2.293
Divjad (oslabelo) 26 4 3 3
Veter (oslabelo) 986 858 699 640
Sneg (oslabelo) 124 96 96 90
Žled (oslabelo) 1.634 793 2.687 1.435
Žled (oslabelo,neizk.) 4.824 4.174 4.824 4.174
Plaz, usad (oslabelo) 48 61 2 3
Požar (oslabelo)     7 14
Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo) 262 267 171 164
Drugo (oslabelo) 308 88 109 36
Dodatno posekana neizbrana drevesa 26 29 29 33
Insekti (dodatno posekano) 21 21 21 21
Veter (dodatno posekano) 5 4    
Posek oslabelega drevja 12.326 9.788 11.906 9.490
Skupaj 81.573 77.577 75.543 73.963


Opombe:

 • V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih   letih, posekano pa v letu 2019.
 • Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.
 • Največji možni letni (redni) posek na območju KE Kamnik v skladu z veljavnimi   gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

INFORMATIVNA VREDNOST DEL IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV*:

 • Posek in spravilo z adaptiranim traktorjem                          od 16 do 20 €/m3
 • Posek in spravilo z žičnico                                                   od 25 do 30 €/m3
 • Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)         od 50 do 70€
 • Hlodovina smrekova (zdrava)                                              75 – 80€/m3 (avstrijska mera)
 • Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                     45 – 50€/m3
 • Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                    50- 60€/m3
 • Les iglavcev za embalažo                                                    40€/m3
 • Celulozni les iglavcev                                                           20 do 25€/m3
 • Brusni les iglavcev                                                                40-45€/m3
 • Hlodovina bukev .                                                                 60 do 100€/m3
 • Bukove goli za drva oz kemično predelavo okoli                 55 – 60 €/m3
 • Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                       50- 60€/prm
 • Drva bukev .(prežagovanje in prevoz )                               75- 80€/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki ter izvajalci del v gozdovih

Za leto 2019 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izdelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljenje v sekance.

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH PROMETNIC:

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 43.721,38 EUR so se opravila na naslednjih kategoriziranih gozdnih cestah:

 • PRISTAVA – SUHI POTOK
 • BREZJE – STRAŽE
 • BUČ – GRADIŠČE
 • GOBINA
 • GOZD – VRTICE
 • KRALJEV HRIB – RAKOVA JAMA
 • KRATNA
 • KRIŽ – RAVNE – POLJANA
 • KRŠIČ – OŠEVEK
 • LOVSKA KOČA – JAVORŠEK
 • MED GORAMI
 • MEKINJE
 • OSREDEK -PODBEVŠEK
 • PETROVKA LES
 • PODBREGARICA – ZAPOLJE
 • PŠAJNOVICA – ČELA
 • RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K.(SERPENTINA)
 • SPODNJI BRSNIKI ZA GRADIŠČEM
 • STUDENCA – GOZD
 • TOLSTA GORA
 • VRTAČE – GOLOB
 • PETRŽIVEC – MEJA GGE
 • ŠIPEK – ODD6
 • ČEH – GRDAV
 • VASENŠČICA
 • ŠMARTNO (OB NEVLJICI) – POD VRHAČEM
 • MALI RAKITOVEC – KAMNIŠCA
 • VRHAČ – NEVLJIČAR
 • KOSTANJ – KRIŽ
 • LANIŠE – TOMANOVA DOLINA

Za potrebe spravila je bilo v letu 2018 izdelanih 33 elaboratov (načrtov) za gradnjo 55 vlak v skupni dolžini 14 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 31objektov v skupni dolžini 5,7 km.

ODVZEM DIVJADI IN MONITORING

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

Lovna vrsta / LD
Kamnik
Komenda
Stahovica
Sela
Tuhinj
Motnik
LPN
Skupaj
SRNJAD 99 71 69 68 89 77 29 502
JELENJAD 1 0 1 1 4 12 1 20
GAMS 1 0 0 3 5 8 67 84
MUFLON 0 0 3 0 0 0 20 23
D. PRAŠIČ 8 13 4 9 8 39 2 83

Na območju KE Kamnik se je medvedu in volkulji, ki sta prisotna predvsem v goratem predelu, pridružil še šakal v hribovitem in ravninskem predelu.

GOZDNO GOSPODARSKO IN GOZDNO GOJITVENO NAČRTOVANJE:

V dneh od 21.08.2019 do 03. 09. 2019 je v prostorih KE Kamnik potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto KAMNIŠKA BISTRICA (2019 – 2028) povezana z javno obravnavo dne 22. 08. 2019. Udeležba širše javnosti in deležnikov je bila nična. Načrt je bil potrjen v uradnem listu RS št. 79/19 dne 24. 12. 2019.

Ob redni obnovi gozdnogojitvenih načrtov je bilo obravnavanih 34 odsekov na skupni površini 1.085 ha.

V letu 2019 so potekala terenska dela ob obnovi gozdno gospodarskega načrta za enoto KAMNIK (2020 – 2029), pri čemer so sodelovalI trije delavci KE Kamnik. Opisali so 41 odsekov na 1.314 ha gozdne površine

DRUGI DOGODKI KRAJEVNE ENOTE:

V preteklem letu je bilo za obravnavano območje izdanih 29 mnenj in soglasij za posege v gozdni in obgozdni prostor

V mesecu februarju je bil na podlagi peticije, naslovljene na MKGP o nepravilnostih pri gospodarjenju z gozdovi (devastaciji) na območju Kamniške Bistrice, odrejen notranji pregled nad postopki dela javne gozdarske službe. Pregled ni ugotovil nepravilnosti pri izvajanju poseka niti nepravilnosti ob sočasnem upoštevanju varovanja spomenika kulturne dediščine (obeležja NOB).

V mesecu marcu je po komaj 6 mesečnem delu revir Motnik zapustil revirni gozdar Peter Prosenc. Od aprila do julija so redne naloge opravljali preostali kamniški gozdarji do vrnitve Janeza Spruka v začetu julija.

Zaradi nujne odsotnost iz zdravstvenih razlogov revirnega gozdarja v prvi polovici leta smo preostali gozdarji KE Kamnik za nemoteno redno delo v gozdno gospodarski enoti Kamniška Bistrica opravili dela in postopke za tekoče nemoteno gospodarjenje z gozdovi Agrarne Skupnosti Meščanske Korporacije Kamnik.

Ob tednu gozdov 3. junija. smo kamniški gozdarji tudi v letu 2019 zelo aktivno sodelovali na še bolj tradicionalni prireditvi »Gozd, Voda, Mlinček  v Sračji dolini pri Črnučah za nekaj sto otrok mestne občine Ljubljana z okolico.

Z letom 2019 so se zaključili postopki obnove vseh treh gozdno gospodarskih enot v občini Kamnik, Tuhinj – Motnik (2018-2027), Kamniška Bistrica (2019 – 2028), Kamnik (2020-2029).

Zbrali in zapisali gozdarji KE Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve