Naslovnica / NOVICE / Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik za leto 2019

Ob mednarodnem dnevu gozdov, ki smo ga obeležili 21. marca 2020 z sloganom  “Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili!” ter prihajajočim tednom gozdov z naslovom “Skrbno z Gozdom” v zadnjem tednu maja letos, smo se kamniški gozdarji ozrli na dogajanje v gozdovih preteklo leto, zbrali skupaj nekatere pomembnejše pokazatelje in jih primerjali z preteklimi leti.

Ugotavljamo, da je bilo minulo leto za kamniška zelena pljuča »mirno« in dokaj »nestresno«, na kar kažejo navedeni podatki v nadaljevanju. V preteklem letu je bilo zaradi varstveno sanitarnih vzrokov (predvsem zaradi sunkov vetra in posledičnega lokalnega pojavljanja podlubnikov) za nujni posek odrejenih komaj 20 % celoletne količine vseh izbranih dreves. V letu 2017 pa je bilo iz varstveno preventivnih vzrokov izbrano za posek kar 45% celoletne količine vseh izbranih dreves.

VREMENSKI POJAVI:

Leto 2019 je minilo kot 12. zapored z »zelenim Božičem in kot pravijo vremenarji, do sedaj kot drugo najtoplejše leto v več kot stoletni zgodovini meteoroloških meritev pri nas.

Januar je bil pretežno oblačen z malo sonca. Najnižje jutranje temperature so se spustile do –7 stopinj Celzija, v sredini meseca v višjih legah zapade med 15 in 25 cm snega, do konca meseca nebo posmeti še z nekaj cm. Februarsko vreme temperaturno nič kaj zimsko ter zelo bogato s soncem in temperaturami vse do 13 C. Začetek marca že ustaljeno zelo topel, v prvi polovici meseca precej dni z močnim JV vetrom, ki je mestoma dosegal hitrosti do 70/h in podiral drevje. 26. marca nad 900mnv zapade nekaj cm snega. Prva polovica aprila je bila oblačna s temperaturami do 18  C, v drugi polovici meseca pa se izmenjujejo dnevna obdobja sončnega in deževnega vremena. Ob koncu meseca zapade nekaj snega do višine 1000mnv. V drugem tednu maja naravo nad 800mnv zopet rahlo pobeli sneg. V začetku junija se pričnejo pojavljati prve močnejše nevihte, temperature se povzpnejo nad 30  C, močni nalivi ter krajevno močnejša neurja se nadaljujejo preko celega meseca. Začetek julija pogoste močnejše nevihte ter dež, temperature so nizke, sonca je malo, mesec se zopet  konča z močnimi nevihtami in nalivi. Avgust dokaj hladen, dežja ni manjkalo, tudi oblakov ne. September se nadaljuje zelo podobno kot predhodni meseci z veliko oblakov, dosti padavin, ter nizkimi temperaturami. Oktobrsko vreme zelo jesensko z malo sonca. Dokaj podobno vreme se je nadaljevalo tudi v novembru, s pogostimi padavinami ter oblačnim vremenom. S prihodom decembra se vreme izboljša, več je sončnih in suhih dni, v sredini meseca pade slabih 5cm snega, ki pa ne učaka praznikov.

FENOLOŠKE IN DRUGE POMEMBNE ZABELEŽKE:

 •   6. februarja so se pojavili prvi zvončki;
 •   4. marca ozeleni čemaž;
 • 10. marca je zacvetel prvi regrat;
 • 25. marca sta ozelenela zeliščni in grmovni sloj v setojih;
 •   1. aprila so začele zeleneti prve bukve;
 • 22. aprila so se pričele prve košnje;
 • sredina marca je pričel rojiti veliki smrekov lubadar;
 • 26. septembra je pobelila obronke travnikov prva slana.

UJME IN DRUGI IZREDNI DOGODKI:

Prenamnožitev podlubnikov: Vremenske razmere so bile ugodnejše za dobro zdravstveno stanje smrekovih dreves kot leto poprej, saj so nenadne padavine in nepredvidljiva temperaturna nihanja kar močno posegla v razvoj populacije podlubnikov. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah je bilo evidentirano 3.833m3 napadenih dreves, kar je le 10% v primerjavi z letom 2016.

Poškodbe zaradi srnjadi in jelenjadi (obgrizovanje mladovja in luplenja tanjših drogovnjakov) predvsem na revirju Motnik še vedno ne pojenjujejo, Po okularnih ocenah gozdarjev se poškodbe celo povečujejo tako po obsegu kot po jakosti.

Jesenov ožig in kostanjev rak (karantenski bolezni glivičnega porekla) sta v večjem obsegu destkala populacijo mladih in starejših dreves velikega jesena, ter starejših dreves pravega kostanja.

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je v preteklem letu opazno pokazala svojo enormno sposobnost širjenja po nepomlajenih gozdnih površinah kot invazivna vrsta, ki se širi s pomočjo ptic. Japonski dresnik (Reynoutria japonica), ki ji je po moči širjenja skoraj enak, le da za svojo širitev uporablja človeško nemarnost in neumost pri premikanju in odlaganju viškov odvečnih izkopnih zemljin.

Požari: Na gozdnih površinah sta bila v letu 2019 2 manjša požara. Eden je nastal zaradi nepredvidenih dogodkov na daljnovodu, drugi pa je bil posledica neprevidnega spomladanskega dela na travniku.

Evidentiranje nedovoljenih odlaglišč odpadkov v gozdu 

Vrsta odpadkovŠtevilo odlagališč do 10m3Število odlagališč nad 10m3Skupaj
Gradbeni odpadki448
Kosovni odpadki202
Skupaj6410


Opomba:
Vsako odlagališče smeti in odpadkov lahko vključuje različne vrste odpadkov, zato spodnja vrstica Skupaj ne prikazuje število odlagališč ampak večje število.

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor se je zgodilo pet, izvedenih kot zasipavanje z odvečnim izkopnim materialom in gradbenimi odpadki v štirih primerih in eden kot nedopustne uporabe gozdnega prostora.

OPRAVLJENA GOJITVENA IN VARSTVENA DELA

V relativno »mirnem« letu (brez večjih nujnih varstveno sanacijskih posegov) so bila v celoti opravljena načrtovana gojitvena in varstvena dela. Pripomniti moramo, da količina opravljenih del še vedno opazno zaostaja za načrtovanimi količinami, ki so predvidene v veljavnih načrtih gozdnogospodarskih enot, predvsem zaradi vedno manjše zainteresiranosti lastnikov gozdov za dela v mladih gozdovih ali formalni nezmožnosti črpanja sredstev za sofinanciranje vlaganj v gozdove v primeru agrarnih skupnosti, ki jih je na kamniškem kar sedem.

Vrsta opravljenih delEMObsegUreEUR subv.
Dopolnilna sadnjaha0,23080
Priprava talha0,3518 
Sadnjaha0,75102160
Priprava pov. za obnovo (prip.tal)- ujmaha0,6228208
Sadnja – ujmaha1,62151834
Vzdrževanje grmišč in obrežijha0,722 
Obžetevha14,035172.586
Nega mladjaha0,728175
Nega goščeha0,9540263
Nega letvenjakaha3,16132415
Nega drogovnjakaha2,6569588
Odstranjevanje vzpenjavkha0,62935
Premazi vršičkovha5,1168417
Zaščita s tulcikos800108650
Obeleževanje sadikkos95029143
Vzdrževanje tulcevkos2501164
Odstranjevanje tulcevkos2209 
Postavitev lovnih pastikos3844 
Čiščenje-vzdrževanje pastikos23223 
Prehod med lov.pastmikos22738 
   1.4966.618

 

Porabljen materialEMObsegEUR
Sadike – Smrekakos2.0001.020,00
Sadike – Bukevkos1.3001.415,00
Sadike – Gradenkos400395
Sadike – Dobkos400404
Sadike – Kostanjkos5084
Sadike – Gorski javorkos350441
Sadike – Češnjakos200240
Zaščitni premazi vršičkovkg32228,38
Fer. vabe – veliki sm. lubadarkos48270,95
Fer. vabe – mali sm. lubadarkos44459,79
Pasti za podlubnike – režastekos51 
Zaščitno škropivo vršičkovl40277,64
Grobo mrežasti tulci 1,5 mkos8001.834,88
Koli za tulce h = ca. 1,8 mkos1.600,00663,68
Puljenke – smrekakos200 
Puljenke – ostali iglavcikos500 
Skupaj  7.734,32


Zanimivost
: V letu 2019 je bilo v kontrolno lovne pasti za podlubnike (“ta črne škatle”) ujetih 153.360 hroščev (= 3,834 litra), medtem ko se je v letu 2017 ujelo 511.640 velikih smrekovih lubadarjev (= 12,791 litra).

IZBIRA (ODKAZILO) IN POSEK DREVJA:

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) je bilo v upravnem postopku izdanih 756 odločb, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 236 odločb. 9 nujnih odločb ni bilo realiziranih v predpisanem roku in vsled tega je bilo izdano 9 sklepov o izvršbi.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 11 odločb za skupno površino 3,12 ha, izvedeno je bilo 14 odločb na skupni površini 4,46 ha.

Pregled izbire dreves in poseka v letu 2019

Vrsta sečnjeIzbranoPosekano
 št. dr.m3št. dr.m3
Izbiralno redčenje18.75015.37718.75116.834
Pomladitvena sečnja501549297286
Poml. sečnja – končni posek27.82530.29123.51026.857
Poml. sečnja – svetlitvena sečnja9.95110.1138.8379.808
Drugo1061226
Sečnja na panj164  
Negovalne sečnje57.05356.33951.40753.811
Insekti2.9443.5272.6753.246
Bolezni, glive288340447495
Veter1.4661.8518841.032
Veter (neizk.)  24
Sneg  9357
Žled27301.495808
Žled (neizk.)  2420
Plaz, usad2627921
Požar  135
Poškodbe zaradi dela v gozdu34454060
Drugo9202131
Neizkoriščeno drevje (kalo)983012346
Varstveno-sanacijske sečnje4.8925.8715.8265.825
Za gozdno infrastrukturo (vlake,žičnice)1.4301.1651.3651.133
Cesta44372325
Daljnovod, plinovod, …1341162536
Urbanizacija  3134
Kmetijska raba2.3221.6472.1011.377
Rudarstvo307209302201
Energetika159  
Krčitve2.8222.0172.4821.673
Sečnja zunaj gozda1.6201.3001.4261.167
Ostali vzroki sečenj2744  
Posek brez odobritve1.4031.0531.131865
Insekti (oslabelo)770612652587
Bolezni, glive (oslabelo)3.2922.7802.6062.293
Divjad (oslabelo)26433
Veter (oslabelo)986858699640
Sneg (oslabelo)124969690
Žled (oslabelo)1.6347932.6871.435
Žled (oslabelo,neizk.)4.8244.1744.8244.174
Plaz, usad (oslabelo)486123
Požar (oslabelo)  714
Poškodbe-delo v gozdu (oslabelo)262267171164
Drugo (oslabelo)3088810936
Dodatno posekana neizbrana drevesa26292933
Insekti (dodatno posekano)21212121
Veter (dodatno posekano)54  
Posek oslabelega drevja12.3269.78811.9069.490
Skupaj81.57377.57775.54373.963


Opombe:

 • V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih   letih, posekano pa v letu 2019.
 • Oznaka (N) v oklepaju pomeni označeno, neposekano drevje, ki bo ostalo v gozdu.
 • Največji možni letni (redni) posek na območju KE Kamnik v skladu z veljavnimi   gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000m3

INFORMATIVNA VREDNOST DEL IN GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV*:

 • Posek in spravilo z adaptiranim traktorjem                          od 16 do 20 €/m3
 • Posek in spravilo z žičnico                                                   od 25 do 30 €/m3
 • Prevoz z gozdarsko polprikolico (10-15km/10-13m3)         od 50 do 70€
 • Hlodovina smrekova (zdrava)                                              75 – 80€/m3 (avstrijska mera)
 • Hlodovina smrekova (»lubadarce«)                                     45 – 50€/m3
 • Rdeči bor (lepa hlodovina)                                                    50- 60€/m3
 • Les iglavcev za embalažo                                                    40€/m3
 • Celulozni les iglavcev                                                           20 do 25€/m3
 • Brusni les iglavcev                                                                40-45€/m3
 • Hlodovina bukev .                                                                 60 do 100€/m3
 • Bukove goli za drva oz kemično predelavo okoli                 55 – 60 €/m3
 • Drva bukev .(brez prevoza in prežagovanja)                       50- 60€/prm
 • Drva bukev .(prežagovanje in prevoz )                               75- 80€/prm

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih s posameznimi lastniki ter izvajalci del v gozdovih

Za leto 2019 je značilno veliko povpraševanje po bukovih goleh (osnova za izdelavo drv) ter po suhih bukovih drveh. Opažena je tudi večji obseg priprave sečnih ostankov za drobljenje v sekance.

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH PROMETNIC:

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 43.721,38 EUR so se opravila na naslednjih kategoriziranih gozdnih cestah:

 • PRISTAVA – SUHI POTOK
 • BREZJE – STRAŽE
 • BUČ – GRADIŠČE
 • GOBINA
 • GOZD – VRTICE
 • KRALJEV HRIB – RAKOVA JAMA
 • KRATNA
 • KRIŽ – RAVNE – POLJANA
 • KRŠIČ – OŠEVEK
 • LOVSKA KOČA – JAVORŠEK
 • MED GORAMI
 • MEKINJE
 • OSREDEK -PODBEVŠEK
 • PETROVKA LES
 • PODBREGARICA – ZAPOLJE
 • PŠAJNOVICA – ČELA
 • RIBJA PEČ-MARKOVA R.-MIKL.K.(SERPENTINA)
 • SPODNJI BRSNIKI ZA GRADIŠČEM
 • STUDENCA – GOZD
 • TOLSTA GORA
 • VRTAČE – GOLOB
 • PETRŽIVEC – MEJA GGE
 • ŠIPEK – ODD6
 • ČEH – GRDAV
 • VASENŠČICA
 • ŠMARTNO (OB NEVLJICI) – POD VRHAČEM
 • MALI RAKITOVEC – KAMNIŠCA
 • VRHAČ – NEVLJIČAR
 • KOSTANJ – KRIŽ
 • LANIŠE – TOMANOVA DOLINA

Za potrebe spravila je bilo v letu 2018 izdelanih 33 elaboratov (načrtov) za gradnjo 55 vlak v skupni dolžini 14 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 31objektov v skupni dolžini 5,7 km.

ODVZEM DIVJADI IN MONITORING

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

Lovna vrsta / LD
Kamnik
Komenda
Stahovica
Sela
Tuhinj
Motnik
LPN
Skupaj
SRNJAD99716968897729502
JELENJAD1011412120
GAMS1003586784
MUFLON0030002023
D. PRAŠIČ81349839283

Na območju KE Kamnik se je medvedu in volkulji, ki sta prisotna predvsem v goratem predelu, pridružil še šakal v hribovitem in ravninskem predelu.

GOZDNO GOSPODARSKO IN GOZDNO GOJITVENO NAČRTOVANJE:

V dneh od 21.08.2019 do 03. 09. 2019 je v prostorih KE Kamnik potekala javna razgrnitev osnutka gozdno gospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto KAMNIŠKA BISTRICA (2019 – 2028) povezana z javno obravnavo dne 22. 08. 2019. Udeležba širše javnosti in deležnikov je bila nična. Načrt je bil potrjen v uradnem listu RS št. 79/19 dne 24. 12. 2019.

Ob redni obnovi gozdnogojitvenih načrtov je bilo obravnavanih 34 odsekov na skupni površini 1.085 ha.

V letu 2019 so potekala terenska dela ob obnovi gozdno gospodarskega načrta za enoto KAMNIK (2020 – 2029), pri čemer so sodelovalI trije delavci KE Kamnik. Opisali so 41 odsekov na 1.314 ha gozdne površine

DRUGI DOGODKI KRAJEVNE ENOTE:

V preteklem letu je bilo za obravnavano območje izdanih 29 mnenj in soglasij za posege v gozdni in obgozdni prostor

V mesecu februarju je bil na podlagi peticije, naslovljene na MKGP o nepravilnostih pri gospodarjenju z gozdovi (devastaciji) na območju Kamniške Bistrice, odrejen notranji pregled nad postopki dela javne gozdarske službe. Pregled ni ugotovil nepravilnosti pri izvajanju poseka niti nepravilnosti ob sočasnem upoštevanju varovanja spomenika kulturne dediščine (obeležja NOB).

V mesecu marcu je po komaj 6 mesečnem delu revir Motnik zapustil revirni gozdar Peter Prosenc. Od aprila do julija so redne naloge opravljali preostali kamniški gozdarji do vrnitve Janeza Spruka v začetu julija.

Zaradi nujne odsotnost iz zdravstvenih razlogov revirnega gozdarja v prvi polovici leta smo preostali gozdarji KE Kamnik za nemoteno redno delo v gozdno gospodarski enoti Kamniška Bistrica opravili dela in postopke za tekoče nemoteno gospodarjenje z gozdovi Agrarne Skupnosti Meščanske Korporacije Kamnik.

Ob tednu gozdov 3. junija. smo kamniški gozdarji tudi v letu 2019 zelo aktivno sodelovali na še bolj tradicionalni prireditvi »Gozd, Voda, Mlinček  v Sračji dolini pri Črnučah za nekaj sto otrok mestne občine Ljubljana z okolico.

Z letom 2019 so se zaključili postopki obnove vseh treh gozdno gospodarskih enot v občini Kamnik, Tuhinj – Motnik (2018-2027), Kamniška Bistrica (2019 – 2028), Kamnik (2020-2029).

Zbrali in zapisali gozdarji KE Kamnik

X