Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti

Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti

Občina Kamnik je objavila Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti .

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje: opravljanje zahtevnejših in raznovrstnih upravnih idr. nalog na področju družbenih dejavnosti, in sicer:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • priprava in sodelovanje pri sprejemanju občinskih predpisov
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil idr. zahtevnih gradiv
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
 • sodelovanje pri pripravi občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
 • priprava, uresničevanje in spremljanje programov s področja družbenih dejavnosti
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za sprejete občinske programe
 • sodelovanje v strokovnih in posvetovalnih komisijah na področju družbenih dejavnosti
 • priprava pogodb in drugih pravnih aktov z delovnega področja ter njihovo spremljanje
 • sodelovanje z javnimi zavodi, katerih (so)ustanovitelj je občina
 • sodelovanje z drugimi institucijami pri pripravi in implementaciji programov
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših upravnih nalog
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja in po odredbi predpostavljenega

Kandidati naj vložijo prijavo na priloženem obrazcu v pisni obliki, ki se jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kamnik in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Po pošti poslana prijava se šteje za pravočasno, če je oddana kot priporočena pošiljka zadnji dan razpisnega roka. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@kamnik.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava