Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2022

Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2022

Vaše predloge za podelitev priznanj občankam in občanom, ki bi si zaslužili priznanje Občine Kamnik, lahko podate do 21. januarja. 2022.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kamnik objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2022.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

  • bronasto priznanje Občine Kamnik,
  • srebrno priznanje Občine Kamnik,
  • zlato priznanje Občine Kamnik,
  • naziv častni občan Občine Kamnik.

Bronasto priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeljena bodo največ tri bronasta priznanja.

Srebrno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeljena bodo največ tri srebrna priznanja.

Zlato priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik. Podeljena bodo največ tri zlata priznanja.

Naziv častni občan Občine Kamnik se podeljuje posameznikom za njihov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Kamnik. Naziv lahko dobi tudi tuj državljan.

Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2022«.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 21. januarja 2022.

Komisija si pridržuje pravico do spremembe vrste priznanja.

Predlogi morajo vsebovati naslednje sestavine:

  • osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv podjetja/zavoda/organizacije …, naslov, telefonska številka, elektronski naslov);
  • osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) ali naziv in sedež podjetja/zavoda/organizacije …;
  • navedbo, za katero/katere vrsto/vrste občinskega priznanja se podaja predlog;
  • pisno soglasje predlaganega kandidata oz. zakonitega zastopnika podjetja/zavoda/organizacije … k predlogu kandidature za priznanje;
  • pisno utemeljitev predloga, ki bo v primeru izbire objavljena in bo sestavni del priznanja, zato ne sme presegati ene računalniško tipkane strani A4 formata (pisava Arial, velikost pisave 12, navaden razmik med znaki in enojen razmik med vrsticami);
  • povzetek pisne utemeljitve predloga, ki bo v primeru izbire predstavljen na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, zato ne sme presegati ene polovice računalniško tipkane strani A4 formata (pisava Arial, velikost pisave 12, navaden razmik med znaki in enojen razmik med vrsticami).

Kot pomoč je k javnemu pozivu priložen tudi vzorec za pripravo predloga za podelitev občinskega priznanja.

Povezavi