Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom v šolskem oz. študijskem letu 2018/2019

Javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom v šolskem oz. študijskem letu 2018/2019

Občina Kamnik je objavila javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

Predmet javnega poziva je dodelitev:

 1. enkratnih finančnih pomoči dijakom in študentom (dodiplomskega študija) za kritje materialnih stroškov izobraževanja;
 2. enkratnih finančnih pomoči za študij v tujini (povečani stroški rednega študija, večmesečnih mednarodnih izmenjav in drugih oblik študijskega izpopolnjevanja v tujini).

Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

Občina Kamnik bo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči dijakom in študentom dodelila enkratno finančno pomoč tistim, ki bodo izpolnjevali merila in kriterije iz razpisne dokumentacije in navedenega pravilnika.

Upravičeni prijavitelji za sodelovanje na javnem pozivu so tisti, ki:

 • imajo stalno bivališče v Občini Kamnik;
 • imajo status dijaka ali študenta in na dan oddaje vloge niso starejši od 26 let;
 • niso v delovnem razmerju in nimajo sklenjene podjemne pogodbe;
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
 • niso družbeniki gospodarskih družb, ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
 • ne prejemajo nadomestila za brezposelne.

Prijavitelji pod točko 2.a morajo izpolnjevati naslednje dodatne pogoje:

 • niso prejemniki državne štipendije;
 • kandidat in njegova družina s svojimi dohodki in prejemki ne presegajo cenzusa za
  dodelitev državne štipendije za več kot 40 %.

Višina sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Kamnik za leto 2018, na p.p. 9805 – pomoči študentom, je do 5.000,00 EUR, pri čemer je 70 % sredstev namenjenih za pomoči iz točke 2. a. in 30 % sredstev za pomoči iz točke 2. b..
Občina sofinancira do največ 50 % prikazanih povečanih stroškov obveznega študijskega programa v Sloveniji in do največ 30 % prikazanih povečanih stroškov študija v tujini.

Način in rok za predložitev vlog
Vlogo za dodelitev enkratne finančne pomoči z vsemi potrebnimi dokazili s katerimi prijavitelj dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev je potrebno dostaviti v vložišče Občine Kamnik ali priporočeno poslati na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom«. Na ovojnico OBVEZNO napišite ime oz. naziv prijavitelja, ki kandidira na javni poziv, ter naslov.

Rok za predložitev prijave na poziv je do 1. oktober 2018 do 10 ure.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z pozivom lahko prijavitelji prejmejo pri go. Anji Grašič na telefonski številki 01/8318-100 v času uradnih ur ali po elektronski pošti: anja.grasic@kamnik.si .

Povezava:

JAVNI POZIV za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019