Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis: Nepovratna sredstva za šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Javni razpis: Nepovratna sredstva za šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Občina Kamnik razpisujeza dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2016 – UKREP: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih.

Sredstva v višini 2.400 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2016.

Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, Kamnik.

Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2016 – ŠOLANJE«

Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1).

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.

Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.

Rok za prijavo se izteče 29. 8. 2016 ob 13:00 uri.