Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis: Preprečevanje zasvojenosti od drog v občini Kamnik za leto 2016

Javni razpis: Preprečevanje zasvojenosti od drog v občini Kamnik za leto 2016

Občina Kamnik razpisuje Javni razpis o sofinanciranju koordinacije in izvajanja lokalne akcijske skupine (LAS) – preprečevanje zasvojenosti od drog v občini Kamnik za leto 2016

 1. Predmet javnega razpisa:

Občina Kamnik bo sofinancirala izvajanje projekta, koordinacijo oz. aktivnosti, ki bo na ravni celotne občine povezala akterje na terenu, ki se srečujejo s problematiko odvisnosti od drog. Ciljna skupina uporabnikov so učenci vseh kamniških osnovnih šol in dijaki Gimnazije in Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Prijavitelj mora v svoji vlogi predstaviti vizijo nadaljnjega razvoja LAS.

Na razpisu lahko kandidirajo: neprofitne organizacije, društva, ki se že ukvarjajo s tovrstno problematiko.

Temeljni cilji pri delu LAS, ki morajo biti zajeti v ponudbi naj bi bili zlasti:

 • povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni;
 • priprava in izvedba raziskave o drogah oziroma analize stanja na tem področju;
 • razvoj preventivnih programov (npr. izobraževalni programi v obliki predavanj in delavnic, spodbujanje prostočasnih dejavnosti, zagotavljanje celovite skrbi za mlade, zlasti zaščita zdrave populacije ipd.);
 • razvoj programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog;
 • razvoj reintegracijskih in resocializacijskih programov itd.
 1. Višina razpoložljivih sredstev za ta namen je 8.500 EUR (p.p. 9100). Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2016.
 2. Rok prijave:
  Rok za prijavo na razpis je do srede, 10. februarja 2016 do 12. ure.

Dodatne informacije: Občina Kamnik, Glavni trg 24 – Kamnik, soba 51, Katja Vegel, tel. 01/8318 142.

Prijave s celotnim programom projekta pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis – sofinanciranje dejavnosti LAS v Občini Kamnik za leto 2016 – NE ODPIRAJ!«.

Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 1. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:

Prispele vloge bo obravnavala strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti. O izidu razpisa bo izbrani izvajalec obveščen v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Z izbranim izvajalcem bo podpisana pogodba.