Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis Občine Kamnik za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis Občine Kamnik za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, s katerim namerava v najem oddati okoli deset neprofitnih stanovanj v lasti občine.

Občina Kamnik razpisuje oddajo okvirno deset neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v roku dveh let od zaključka javnega razpisa. Trenutno nezasedena stanovanja se nahajajo na različnih lokacijah občine Kamnik. Dve stanovanj sta po kvadraturi primerni za 3-člansko gospodinjstvo, tri stanovanja pa za 4-člansko gospodinjstvo.

Razpisana neprofitna stanovanja bodo oddana v najem prosilcem, ki glede na dogodek, po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, niso zavezanci za plačilo varščine in bodo uvrščeni na listo A.

Upravičenci za pridovitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju zajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po različnih zakonih (Zakon o tujcih, Zakon o začasnem zatočišču, Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva…), upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem pa so tudi:

  • žrtve nasilja v družini, ki imajo na območju občine Kamnik začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj;
  • invalidi trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe (ne glede na kraj stalnega bivališča), če imajo v občini Kamnik večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve (v tem razpisu ni na razpolago stanovanj, ki bi bila prilagojene za osebe trajno vezane na uporabo invalidskega vozička);
  • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prešnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Za vse upravičence velja, da morajo imeti stalno prebivališče na območju občine Kamnik ter izpolnjevati pogoje o dohodkih in premoženju prosilca, kot so razvidni iz besedila javnega razpisa.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo prijave oddati na predpisanem obrazcu s priloženimi zahtevanimi prilogami.

Obrazec je, od  22. 9. 2020 do vključno 14.10 2020, na voljo v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik ter spletni strani Občine Kamnik.

Rok za oddajo vloge s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi je od 22. 09. 2020, do vključno 14. 10. 2020.

Celotno besedilo javnega razpisa in obrazce si lahko prenesete in preberete s klikom na spodnje povezave.

Povezave do javnega razpisa in obrazcev

X