Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik – šolanje

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik – šolanje

Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2019 – UKREP: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Višina razpisanih sredstev: Sredstva v višini 4.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2019.

Namen ukrepa: Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v kmetijskih programih za šolsko leto 2019/2020.

Pogoji za pridobitev pomoči:

– dijak mora biti član kmetijskega gospodinjstv
V skladu s 6. členom pravilnika mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in imeti sedež na območju občine.

Finančne določbe:

– do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.

Pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Na vlogi mora biti naslov vlagatelja in ustrezen pripis: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2019 – ŠOLANJE«

Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1).

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure.

Pri oddaji vlog je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50 EUR.

Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog se zaključi 3. 10. 2019 ob 13:00 uri (datum in ura prispetja oz. vročitve vloge na sedež Občine Kamnik).

Povezava do razpisne dokumentacije: