Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, na razpisu pa je moč pridobiti sredstva za pospeševanje zaposlovanja, zaščito patentov in licenc, subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru, udeležbo na sejmih in razstavah in za promocijo namestitvenih storitev.

Sredstva za navedene ukrepe so zagotovljena v proračunu Občine Kamnik za leto 2020, okvirna višina sredstev za posamezen ukrep znaša:

 • pospeševanje zaposlovanja v višini 10.000 €;
  • Pomoč za pospeševanje zaposlovanja se dodeli za:
   – odpiranje novih delovnih mest;
   – pospeševanje samozaposlovanja;
   – zaposlovanje mladih.
 • sofinanciranje zaščite patentov in licenc v višini 4.000 €;
  • Pomoč za sofinanciranje zaščite patentov in licenc se nameni za povračilo stroškov zaščite patentov, licenc, izumov, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk (v nadaljevanju: patentiranje).
  • Predmet sofinanciranja je zaščita patenta in licence v obdobju od 3. 10. 2019 do 5. 10. 2020.Pomoč se lahko dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov.
  • Upravičeni stroški so stroški patentiranja.
 • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru v višini 17.000 €;
  • Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki ima v najemu poslovne prostore, ki se nahajajo znotraj širšega območja starega mestnega jedra v skladu z veljavnim Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik za kulturni in zgodovinski spomenik.
  • Do pomoči niso upravičena podjetja, ki imajo v najemu poslovne prostore za opravljanje gostinske dejavnosti. Predmet sofinanciranja je subvencija neto najemninev starem mestnem jedru za obdobje od 3. 10. 2019do zaključka odprtega razpisa, t.j. do 5. 10. 2020.
  • Pomoč se lahko dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov, pri čemer najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500EUR na posamično vlogo za subvencijo najemnine na leto.
  • Upravičeni stroški so stroški najemnine za poslovni prostor.
 • sofinanciranje udeležb na sejmihin razstavah v višini 13.800 €,
  • Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.
  • Pomoč se lahko dodeli podjetju, ki se udeleži sejma ali razstave:
   – za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi, se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 50 % upravičenih stroškov,
   – za vse nadaljnje udeležbe na sejmih in razstavah se podjetju lahko pomoč dodeli v višini do 30 % upravičenih stroškov.
  • Udeležba na sejmu ali razstavi mora biti izvedena v obdobju od zaključka zadnjega razpisa t.j. od 3. 10. 2019do zaključka odprtega razpisa, t.j. do 5. 10. 2020.
  • Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
  • Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 2.500 € na posamično vlogo.
 • spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov 30.000 €
  • Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za aktivnosti, s katerimi turistični ponudnik informira in nagovarja potencialne goste namestitvenihkapacitet v občini Kamnik (razen stroškov udeležbe na sejmih).
  • Upravičeni stroški so stroški objav v digitalnih in tiskanih medijih ter stroški oblikovanja, povezanega z zakupom medijskega prostora.
  • Upoštevajo se stroški aktivnosti z naslova promocije, izvedenihv obdobju od zaključka zadnjega razpisa t.j. od 3. 10. 2019 do zaključka odprtega razpisa, t.j. do 5. 10. 2020.
  • Pomoč se lahko dodeli podjetju v višini do 50 % upravičenih stroškov.

Vloge morajo vsebovati predpisano dokumentacijo in biti poslane na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali vložene v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št.1).

Upravna taksa znaša 4,50 EUR.Rok za oddajo vlog se zaključi 5. 10. 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure osebno oddana na vložišču Občine Kamnik.

Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko naročnik prejme ponudbo, štejeta dan in ura oddaje na Pošto Slovenije.

Dodatne informacije: Občina Kamnik, Luka Svetec, tel. 8318-162 ali po e-pošti: luka.svetec@kamnik.si.

Povezave do razpisne dokumentacije in obrazcev