Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik

Naročnik Občina Kamnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo prijavo po zahtevah Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali in te razpisne dokumentacije.

Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.

Območje izvajanja javne službe:
Koncesija se izvaja na območju Občine Kamnik.

Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo petih let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

Pogoji za podelitev koncesije:
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
  • izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
  • da ima poravnane davke in prispevke,
  • ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
  • da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
  • da izkaže finančno usposobljenost,
  • da predloži izvedbeni program zavetišča,
  • da ima najmanj triletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
  • da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
  • da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Povezava: