Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Kamnik

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Kamnik

Občina Kamnik objavlja javni razpis za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Kamnik oz. KS Mekinje.

Koncesionar mora:

– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– imeti na območju, določenem v razpisu Občine Kamnik, zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo, skladno s predpisi;
– imeti program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati s ceno programa, kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe z veljavnostjo 90 dni po roku, določenem za oddajo ponudb. Po pravnomočnosti odločbe o izbiri oziroma po podpisu pogodbe z izbranim koncesionarjem bo koncedent bančne garancije vsem, ki bodo oddali ponudbo, vrnil.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje do 27. 1. 2017 do 10.00 ure.

Povezave: