Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice javnega zavoda Vrtec Antona Medveda Kamnik

Javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice javnega zavoda Vrtec Antona Medveda Kamnik

Svet vrtca Vrtec Antona Medveda Kamnik je, 3. marca 2016, na spletnih straneh vrtca objavil razpis za prosto delovno mesto ravnatelja oz. ravnateljice javnega zavoda Vrtec Antona Medveda Kamnik. Rok za prijavo poteče že 18. marca.

Besedilo razpisa:

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 s sprem.), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5 s sprem.) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 75/96 s sprem.), Svet vrtca Vrtec Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26b, 1241 Kamnik,razpisuje

prosto delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:

–       izpolnjevati pogoje za vzgojitelja/ico ali svetovalnega delavca/ko;

–       imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;

–       imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;

–       imeti opravljen ravnateljski izpit;

–       ne sme biti kaznovan/a ali v kazenskem postopku.

Za ravnatelja/-ico je lahko imenovan/-a tudi kandidat/-ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil/-a najkasneje v enem letu od pričetka mandata.

Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Prav tako tudi poznavanje programskih orodij za delo z osebnim računalnikom in veljavni vozniški izpit B kategorije.

Predviden začetek dela bo 1.7.2016.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.

Kandidati/-ke morajo pisno prijavo s kratkim življenjepisom, dokazila o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata/-ke, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonsko predpisanem roku, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od trideset dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od trideset dni, dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju), program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa, izjavo o veljavnem vozniškem dovoljenju B-kategorije in izjavo o poznavanju programskih orodij za delo z osebnim računalnikom poslati s priporočeno pošiljko najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati/-ke bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni/-e predvidoma v 15 dneh po zaključenem izbirnem postopku.

Razpis je objavljen skladno s časovnim terminom objave razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje od 3.3.2016 do vključno 18.3.2016.