Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v občini Kamnik

Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju turizma v občini Kamnik v letu 2016.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki:

  • so registrirana v skladu z Zakonom o društvih;
  • imajo sedež na območju občine Kamnik;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo;
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti;
  • opravljajo dejavnost na neprofitni podlagi;
  • da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z veljavno zakonodajo.

V proračunu Občine Kamnik za leto 2016 je za sofinanciranje društev s področja turizma namenjenih skupaj 16.000 €.

Vlogo s prilogami naslovite na: Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance, Glavni trg 24, 1240 Kamnik in jih oddajte v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1), najkasneje do petka, 25. 3. 2016 do 13.00 ure.

Povezava do celotnega besedila razpisa: Razpisna dokumentacija