Naslovnica / POUDARJENO / Javnim uslužbencem v Kamniku je bilo za koronske dodatke v februarju izplačanih 421.335,97 evrov

Javnim uslužbencem v Kamniku je bilo za koronske dodatke v februarju izplačanih 421.335,97 evrov

Občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na izplačilo koronskih dodatkov v času epidemije zaposlenim v občinski upravi. Iz odgovora Občine Kamnik je razvidno, da je bilo javnim uslužbencem v občini Kamnik za koronske dodatke v mesecu februarju izplačanih 421.335,97 €.

Igor Žavbi (LMŠ): V tem tednu je javnost razburila informacijo o izplačilu koronskih dodatkov za delo v času epidemije zaposlenim v občinski upravi. Zanima me sledeče:

  • Koliko je bilo teh dodatkov izplačanih v Občini Kamnik?
  • Koliko je  na  dan    3.  2021  zaposlenih  v  občinski  upravi  Občine  Kamnik?
    Za primerjavo prosim še za podatek ob koncu leta 2018.

V imenu občinske uprave je odgovor pripravil  dr.  Franc  Hribernik,  podsekretar  –  za  kadrovske  in  splošne  zadeve: Na zastavljeno vprašanje, vezano na izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, dajemo naslednji odgovor:

V skladu z 11. točko prvega odstavka39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 in  Odlokom  o  razglasitvi  epidemije  nalezljive  bolezni  COVID-19  na  območju  Republike

Slovenije so javni uslužbenci za opravljanje nalog, ki se izvajajo na sedežih delodajalcev oz. na terenu in so vezane na izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, v času trajanja epidemije (to je od 19. oktobra 2020 dalje) upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. Sredstva za izplačilo omenjenega dodatka se glede na sprejeto interventno zakonodajo zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, in sicer se upravičencem povrnejo na podlagi vloženih zahtevkov, ki se naslavljajo na Ministrstvo  za  finance.  Na  enak  način  se  za  financiranje  istovrstnega  dodatka  zagotovijo  sredstva  tudi zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže  javne  službe ter  zasebnim  vrtcem  s  koncesijo  in  zasebnim  vrtcem.  Upoštevaje dosedanje podaljšane odločitve Vlade RS glede trajanja epidemije so v posebni preglednici za mesec februar 2021 navedeni konkretni podatki o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah,  pri  čemer  so  z  vidika  transparentnosti  poleg  podatka  o  obsegu  sredstev, nanašajočih se na izplačilo dodatka javnim uslužbencem, zaposlenih v Občini Kamnik kot neposrednemu uporabniku proračuna, sočasno prikazani podatki o izplačilih (gre za bruto zneske)  tudi  za  javne  uslužbence,  zaposlene  pri  posrednih  proračunskih  uporabnikih,  za katere vlaga zahtevke za povračilo izplačanih dodatkov na pristojno ministrstvo prav tako Občina Kamnik in jih po prejemu nemudoma nakaže na njihove transakcijske račune.

Vir tabele: Občina Kamnik

Občinsko  vodstvo  ocenjuje,  da  nam  je  z  dosedanjim  nadpovprečnim  angažiranjem razpoložljivega  kadrovskega  potenciala  (iz  podatkov  taiste  preglednice  izhaja  nesporna ugotovitev, da je pri izvajanju ukrepov s sicer različno intenziteto sodelovala pretežna večina zaposlenih) in kljub izbruhom okužb pri posameznih subjektih kot posledica vnosa okužb od zunaj, doslej uspevalo zajeziti širjenje okužb s COVID-19 ter obvladovati nastale razmere na celotnem območju kamniške občine. Ne samo s prizadevnostjo zaposlenih v vseh sferah javnega sektorja, pač pa tudi s pritegnitvijo izvajalcev iz privatnega sektorja (predvsem  na  področju  zdravstvene  dejavnosti)  in  pri  njih  zaposlenih  delavcev.  Glede  na  vnovično slabšanje epidemioloških razmer bo potrebno izvajati tovrstne aktivnosti tudi v prihodnje.

Na drugo zastavljeno vprašanje, vezano na podatke o številu zaposlenih v Občini Kamnik na oba presečna datuma (31.12.2018 in 10.3.2021), se odgovor glasi: Enostaven primerjalni izračun pokaže, da ostaja število delovno aktivnih v občinski upravi Občine Kamnik v obeh presečnih datumih tako rekoč nespremenjeno. Ob tem velja dodati, da je v operativnem smislu trenutna kadrovska zasedba še nekoliko skromnejša, in sicer zaradi nekaj javnih uslužbencev, odsotnih iz različnih razlogov (starševski dopust in bolniška odsotnost). Glede na nujnost izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 na lokalnem območju in sočasnega izvajanja nalog, vezanih na izvrševanje sprejetega proračuna za tekoče koledarsko leto, je nastali kadrovski primanjkljaj zato potrebno reševati s prerazporejanjem nalog in dodatno obremenitvijo preostalih zaposlenih.

Na dan 31.12.2018 je bilo v Občini Kamnik skupaj zaposlenih 56 oseb (v seštevek sta vključena tudi funkcionarja, ki sta prejemala plačo oz. nadomestilo plače);

na dan 10. 3. 2021 pa je bilo v Občini Kamnik skupaj zaposlenih 60 oseb (v seštevek je prav tako vključen župan kot poklicni funkcionar). V navedeno skupno število so nadalje vključeni tudi  javni  uslužbenci,  ki  imajo  sklenjene  pogodbe  o  zaposlitvi  za  določen  čas(za nadomeščanje  treh  javnih  uslužbenk,  odsotnih  zaradi  starševskega  dopusta  in  dlje  časa trajajoče odsotnosti še ene javne uslužbenke).