Naslovnica / POUDARJENO / Kaj bo z OŠ Frana Albrehta

Kaj bo z OŠ Frana Albrehta

Občinska svetnica Nives Matjan (LMŠ) je občinski upravi zastavila svetniško vprašanje v katerem sprašuje, kako je z izgradnjo oz. obnovo Osnovne šole Frana Albrehta.
Nives Matjan – LMŠ: “Projekt za izgradnjo nove šole je bil sprejet že pred leti. Danes je predviden spremenjen potek gradnje. Slišati je, da se pripravlja racionalizacija stroškov izgradnje, ampak to so zgolj govorice.
Zanima me, kakšne so aktivnosti oddelka za družbene dejavnosti v zvezi s tem in če se je mogoče občinska uprava na tematikošole poslužila oz. sestala s predstavniki ministrstva za šolstvo, saj nam je v oktobru l.2018 prejšnji minister zagotovil, da bo ministrstvo gradnjo finančno podprlo???
Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil Bogdan Pogačar, podžupan Občine Kamnik:

Razvojna doba izgradnje OŠ Frana Albrehta je res že precej dolga, saj začetek procesa za izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta sega žev leto 2007, ko je bil preko Zbornice za arhitekturo in prostor RS (ZAPS) izveden natečaj za izbiro najbolj ustrezne rešitve za predmetni projekt. V skladu z izbrano rešitvijo je bila pripravljena projektna dokumentacija in v letu 2011 pridobljeno prvo gradbeno dovoljenje. V Kamniku je bila v načrtu gradnja oziroma rekonstrukcija obeh mestnih osnovnih šol, poleg Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik še Osnovna šola Toma Brejca. Takratno občinsko vodstvo se je odločilo, da bo najprej prenovilo in dogradilo Osnovno šolo Toma Brejca. Zaradi želje po spremembi faznosti gradnje in želje po izgradnji nove večnamenske športne dvorane ter mestne knjižnice sta bili pridobljeni še dve gradbeni dovoljenji, eno v letu 2014 in zadnje veljavno v letu 2019. V oktobru 2018 je bil izdelan osnutek Investicijskega programa, na podlagi katerega je investicija ocenjena na 21.024.383,82 evrov.

Novo občinsko vodstvo je zaradi visoke ocene investicije v začetku leta 2020 pristopilo k pregledu PZI dokumentacije in skupaj z odgovornim projektantom preučilo možnosti za spremembo PZI dokumentacije, in sicer na način in v obsegu, da so spremembe v skladu z zadnjim veljavnim gradbenim dovoljenjem. V kolikor bi želeli sicer zelo ambiciozen in velikopotezen projekt še bolj racionalizirati, bi bilo potrebno popolnoma spremeniti velikost in zasnovo objekta, kar pa bi pomenilo, da je potrebno spremeniti Občinski podrobni prostorski načrt, izvesti nov natečaj na ZAPS-u, pripraviti nove projekte in pridobiti že četrto gradbeno dovoljenje. Najverjetneje bi bila to finančno najbolj sprejemljiva rešitev, a glede na dejstvo, da bi vsi postopki trajali več kot tri leta in upoštevajoč okoliščine, da že v tem letu šoli primanjkuje prostora za dva oddelka, to za vodstvo občine ni prava pot.

Občina Kamnik ima za izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta ustanovljen sklad, v katerem je trenutno 2.189.613,13 evrov, do konca leta pa se načrtuje vplačilo še dodatnih 1.000.000 evrov. Občinsko vodstvo načrtuje pripravo razpisa za izbiro izvajalca v začetku 2021, in sicer s ciljem, da se po koncu šolskega leta prične z gradnjo. Poleg omenjenih dejstev pa samo nadaljevanje projekta v prej začrtani smeri narekuje tudi vedenje, da je bilo v preteklih letih za projekt izgradnje Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik porabljeno1.747.264,78 evrov. Do konca izgradnje ima odgovorni projektant še nekaj pogodbenih obveznosti, kot so priprava PID dokumentacije, Projekt notranje opreme in izvajanje projektantskega nadzora, za kar bo v skladu s pogodbo prejel dogovorjeno plačilo. Kot omenjeno smo zaradi visoke investicijske vrednosti pristopili k iskanju rešitev racionalizacije projekta, ki bo v obsegu in na način, da ne bi bilo potrebno pridobivati že 4. gradbenega dovoljenja, saj razmere v obstoječem objektu osnovne šole Frana Albrehta in s tem povezana prostorska stiska tega ne dovoljujejo. Seveda bi bilo za večji obseg racionalizacije potrebno popolnoma spremeniti zasnovo in gabarite objekta, kar pa ne bi bilo

v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. Iz navedenih razlogov se bo racionalizacija izvedla v obsegu vgrajenih materialov, opuščanju nekaterih nadstandardnih arhitekturnih rešitev in tehnične zasnove objekta. Finančni obseg racionalizacije bomo lahko podali po uskladitvi spremenjenih PZI Načrtov in popisov del v novembru 2020, se pa ocenjuje, da bo racionalizacija v višini najmanj 2.000 000,00 EUR vključno z DDV.

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Kamnik je predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) seznanil z dokumentacijo izgradnje OŠ Frana Albrehta v februarju 2019, v maju 2019 pa s strani ministrstva prejel dopis z ugotovitvami o skladnosti projektne rešitve z Navodili za graditev osnovnih šol v RS (maj 2007),v katerem Ministrstvo predvsem opozarja na nadstandardno površino načrtovane osnovne šole. Na nadstandardno vsoto neto površin vpliva več dejavnikov, med katere zagotovo spadajo oblikovne značilnosti objekta, težnje po kombinirani rabi stavbe (navezava na športno dvorano, knjižnico,..) ter nadstandardna zasnova načrtovane gradnje od same projektne rešitve, izbrane na natečaju ZAPS.

MIZŠ je v februarju 2020 pripravilo razpis za sofinanciranje gradnje objektov osnovnih šol v RS, vendar je bil razpis v marcu zaradi pojava epidemije koronavirus-a ustavljen in v zvezi s tem je župan Matej Slapar v juliju ministrici dr. Simoni Kustec poslal pismo, v katerem jo je seznanil z nujnostjo realizacije projekta izgradnje OŠ Frana Albrehta. MIZŠ je na pismo odgovorilo, da je seznanjeno s potrebami Občine Kamnik na področju osnovnošolskega izobraževanja in pojasnilo, da ima MIZŠ namen nov razpis za sofinanciranje objektov osnovnošolskega izobraževanja objaviti v letu 2021, in sicer za obdobje 2021-2024.Župan se je ministrici s pismom zahvalil za pripravljenost in posluh za potrebe na področju osnovnošolskega izobraževanja in predlagal, da se po izvedeni spremembi PZI dokumentacije za gradnjo OŠ Frana Albrehta, ki bo vključevala racionalizacijo projekta, predstavniki Občine Kamnik in MIZŠ sestanejo na delovnem sestanku, ki naj bi bil predvidoma v novembru 2020.

Vlada RS je na predlog Občine Kamnik izgradnjo OŠ Frana Albrehta predlagala v vključitev med prioritetne projekte, pomembne za regionalni razvoj v RS. V trenutno nepredvidljivih razmerah, ki vladajo v Evropi, to še ne pomeni dejanskega sofinanciranja, saj se le-to izvaja preko javnih razpisov, ampak gre bolj za dejansko prepoznavo prioritet, ki jih država prepoznava kot nujne. Predvidoma na novembrski seji občinskega sveta bo obravnavana točka novelacije Investicijskega programa izgradnje OŠ Frana Albrehta, ki bo vključevala racionalizacijo, ne pa tudi sredstev sofinanciranja s strani MIZŠ, kar se bo v primeru uspešnega razpisa za Občino Kamnik uskladilo v kasnejši novelaciji IP-ja. V javnosti se večkrat omenja gradnja prizidka, kar pa od začetne zasnove do danes ni bilonikoli v načrtu, čeprav bi bila to verjetno finančno najbolj ugodna rešitev. Zasnova nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik je namreč predvidena kot novogradnja in ne kot rekonstrukcija s prizidkom.

Če bo vse potekalo po zastavljeni časovnici in boste občinske svetnice ter svetniki ob obravnavi Investicijskega programa gradnjo podprli, se pričetka gradnje nadejamo poleti 2021.