Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik delali v preteklem tednu?

Kaj so na Občini Kamnik delali v preteklem tednu?

T e D n i (K) Občine –27.10.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik – vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok. Izvajalec je pripravljal podlago za asfaltiranje od doma Krajevne skupnosti Volčji Potok do trgovine Arboretum. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje ter asfaltiranje.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Kamnik – Košiše (od železnice do vrha klanca)

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje na Tunjiški cesti. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, rušenje obstoječih LTŽ pokrovov z znižanjem AB cevi ter montažo novih LTŽ pokrovov s prstanom in novim AB vencem, rušenjem cestnih kap, LTŽ rešetk in montažo novih na ustrezno višino. V tem tednu je predvideno nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku. Dela na opornem zidu so končana. Prav tako je na spodnjem delu doline končana zacevitev jarka, ki je bil deloma že zacevljen z betonskimi cevmi DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tlačni kanalizaciji na delu opornega zidu, meteorni kanalizaciji.

 

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi v sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G14, ki poteka do objektov Bistričica 31 do 32. Izvedeno je približno 69 odstotkov celotne trase (295 metorv trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na stranskim kanalu G11-1 v Zagorici nad Kamnikom, ki poteka do objektov Zagorica nad Kamnikom 12a do 12g in začel z pripravo podlage na kanalu G10 (od cerkve do Encijana).

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu G11-1 in nadaljevanje priprave podlage za asfaltiranje na že končanih kanalih v naselju Zagorica nad Kamnikom.

Zgornje Stranje

Izvajalec je končal z deli na kanalu G8, zato je začel z deli na kanalu G8-1, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 37, 38 in 47 in kanalu G4 (rušenje asfalta), ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13, ki poteka mimo objektov Županje Njive 24 in 25. Izvedeno je približno 44 odstotkov celotne trase (882 metrov trase). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

 

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Po poteku enega leta od zadnjega javnega razpisa, in sicer od 25. 11. 2014 dalje, bodo najemniki tržnih stanovanj lahko vložili prošnjo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem neposredno na občinski upravni organ. Občina Kamnik bo preverila, če posamezni prosilec izpolnjuje splošne pogoje za najem občinskega stanovanja, in na podlagi pozitivnega odgovora, bo lahko le-ta na Center za socialno delo v Kamniku oddal vlogo za uveljavljenje pravic iz javnih transferjev, ji priložil najemno pogodbo, potrdilo o plačani najemnini in bančne izpiske za tri mesece.

Upravičenci za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci (najemniki tržnih stanovanj), ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini Kamnik, ki je bil objavljen v času od 25. 10. 2013 do 25. 11. 2013 ter so se uvrstili na prednostno listo.

Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Kamnik bo Občina Kamnik najemodajalcu mesečno nakazovala odobreno subvencijo k plačilu tržne najemnine.

Oddelek za družbene dejavnosti

Novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki je stopila v veljavo januarja 2014, prinaša novosti tudi pri svetih zavodov na področju kulture, saj uvaja vsakoletno obvezno usposabljanje za vsakega člana sveta javnega zavoda. Ministrstvo za kulturo je pripravilo tudi Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v RS, v katerem določa vsebino, obseg in način izvedbe usposabljanja. Vloga sveta zavoda je bistvena pri upravljanju javnih zavodov, zato želi Ministrstvo za kulturo z uvedbo omenjenega usposabljanja zagotoviti izpopolnjevanje članov sveta, da bodo lažje in še bolj strokovno opravljali naloge, določene z zakonom. Program usposabljanja zajema naslednje teme: upravljanje javnega zavoda na področju kulture ter pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda, zakonodaja na področju delovanja javnih zavodov na področju kulture s poudarkom na aktualnih spremembah, financiranje delovanja javnih zavodov na področju kulture in druge teme, ki neposredno vplivajo na delovanje javnih zavodov na področju kulture. Prva usposabljanja bodo organizirana v mesecu novembru in decembru 2014. Oba naša javna zavoda, Matična knjižnica Kamnik in Medobčinski muzej Kamnik, sta prijavila vse člane sveta zavoda v rokih, ki so bili dani s strani Ministrstva za kulturo. Hkrati Ministrstvo za kulturo uvaja novost – elektronsko usposabljanje s ciljem omogočiti čim večjo dostopnost usposabljanj poleg že razpisanih lokacij in terminov (vse informacije na spletni strani Ministrstva za kulturo). Elektronska oblika usposabljanja se bo pričela zadnji teden v oktobru 2014, ko bodo na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljene tudi vse podrobne informacije o rokih in poteku usposabljanja. Hkrati bo ministrstvo na spletu objavilo vsa gradiva v zvezi z usposabljanjem.

Odbor za pripravo predlogov za podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra pripravlja predloge za letošnje prejemnike tega spominskega priznanja.

Junior Ambasador-ji UNICEF-a Osnovne šole Frana Albrehta, v sestavi Žana Drolc, Sergej Mihaljov in Jan Trebušak, so v ponedeljek v okviru akcije »Podaj ključ do sanj« obiskali potnike Dnevnega centra Štacjon. Včasih se na prvi pogled velike sanje zdijo nedosegljive in težko uresničljive. Tudi če sanj ne moremo uresničiti neposredno, lahko ključno prispevamo k uresničevanju sanj drugega s tem, da mu pomagamo premagati oviro na poti, in prav to je bil tudi namen obiska v Štacjonu. Skupaj so preživel lep dan, ambasadorji pa so potnikom pomagali pri izdelovanju novoletnih čestitk.

V Domu starejših občanov Kamnik je potekal 9. koordinacijski sestanek vseh, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših v naši občini. Na sestanku sta se predstavila tudi Urad za delo Kamnik in Patronažna služba – Zdravstveni dom Kamnik.

S strani vodstva Doma starejših občanov Kamnik smo bili obveščeni, da do nadaljnjega ne sprejemajo novih stanovalcev. Razlog je pričetek investicije, s katero se bodo zmogljivosti zmanjšale s trenutnih 223 postelj na 191, kar zahteva zakonodaja (več enoposteljnih sob, vsaka soba svoja kopalnica…). Nove stanovalce bodo sprejemali takoj po končanju investicije, predvidoma v poletnem času. Oddaja prošenj na čakalni seznam v tem času poteka nemoteno.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je Oddelek za urejanje prostora objavil Povabilo avtorjev k izdelavi arhitekturno – krajinske idejne rešitve za postavitev spominskega obeležja (grobišče – žrtev povojnega nasilja na Kopiščih v Kamniški Bistrici). V Kamniški Bistrici želi društvo Demos na Kamniškem ob 70. obletnici tragičnih dogodkov postaviti spomenik – obeležje – znamenje in urediti prostor okoli dveh gomil, kjer je pokopano večje število žrtev povojnih pobojev. Na tem mestu je sedaj že postavljen železen križ na podstavku, ki pa je premalo viden. Prostor ob znamenju bi radi primerno uredili tudi za opravljanje verskih obredov in komemoracij.

Na Občini Kamnik smo se odločili, da izvedemo vabljeni in odprti natečaj (ki je objavljen na spletni strani ZAPS), da bi tako prišli do najustreznejše arhitekturno – krajinske rešitve za primerno ureditev tega območja. Sestavili smo projektno nalogo in določili usmeritve, v mesecu oktobru je bil izdelan geodetski načrt za obravnavano območje, v prilogi je nekaj fotografij obstoječega stanja. Rok za oddajo elaboratov je 17. 11. 2014. Po tem roku bo strokovna komisija, ki jo je imenovala Komisija Občine Kamnik za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kamniški Bistrici, izbrala najustreznejšo rešitev za ureditev spominskega parka in oddala poročilo o izboru.

V preteklem tednu smo organizirali sestanek na temo – predstavitev Poročila o izvajanju opazovalnega monitoringa o vplivih načrtovane novogradnje zazidalnega območja B8 – Zgornje Perovo na obstoječe objekte. Na sestanek so bili vabljeni krajani, ki so se udeležili preteklih sestankov na povezanih s spremembami in dopolnitvami prostorskega akta z oznako B8 Zgornje Perovo. Tema sestanka je bila predstavitev poročila, ki ga je predstavil predstavnik izdelovalca družbe Gprom d.o.o., iz Maribora.

V preteklem tednu smo imeli dva sestanka z izdelovalcem OPN-ja, družbo Locus d.o.o iz Domžal, na temo uskladitev in priprava gradiv za vse nosilce urejanja prostora, ki do sedaj niso podali pozitivnega končnega mnenja.

Vir: Občina Kamnik