Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

T e D n i (K) Občine – 08. 12. 2014

Oddelek za gospodarske javne službe

 

tednik 8 dec 1Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov. Izvajalec polaga vodovod DN 125.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

tednik 8 dec 2Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki
Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje. Hkrati se izvaja:

izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov,
izgradnja robnikov pločnika.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zacevitev jarka v spodnjem delu z betonskimi cevmi DN 100 je končana. Manjka samo še izvedba LTŽ rešetk z jaški nad zacevitvijoza odvajanje površinske vode.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah
tednik 8 dec3Bistričica
V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. končala s pripravo podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica. V drugi polovici tedna je predvideno asfaltiranje.

Zagorica nad Kamnikom
V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem kontejnerju. Prav tako je izvajalec izvedel pripravo za asfaltiranje na že dokončanih kanalih. V drugi polovici tedna je predvideno asfaltiranje.

tednik 8 dec 4Zgornje Stranje
Izvajalec je izvedel priklop stranskega kanal na obstoječo kanalizacijo na državni cesti v Stranjah. Trenutno se izvaja priprava za asfalt na že končanih kanalih.

Županje Njive
Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) trenutno izvaja pripravo za asfalt na že končanih kanalih v Županjih Njivah.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

tednik 8 dec 5Sanacija kanalizacije na Trgu talcev
Izvajalec je v preteklem tednu končal z izvedbo sanacije kanalizacije na območju Trga talcev. V tem tednu je predvidena izvedba jaškov na višino in asfaltiranje.

Na območju Trga talcev je bil prvotni kanal v sedemdesetih letih prestavljen, zaradi izvedbe blokov. Pri prestavitvi so zmanjšali presek cevi na DN 400, kar je premajhno za to območje. S sanacijo se je presek kanala povečal na DN 600.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Aktivnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v zaključevanje proračuna za leto 2014. Izvajati se je začela letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega  in bližajočih se praznikov se v mesecu decembru bistveno poveča število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prostorih Lekarne Domžale je potekala 39. redna  seja sveta javnega zavoda Mestne lekarne. Obravnavali so polletno poročilo Zavoda za leto 2014, iz katerega je razvidno, da so zaradi zmanjšanja prometa nižji prihodki za 4,6 odstotkov, odhodki pa za 3,8 odstotkov kot v enakem lanskem obdobju. Podana je bila informacija o zaključku in odprtju nove lekarne v Radomljah. Prav tako je potekala razprava o problematiki lastništva med občinami ustanoviteljicami in Zavodom, problem pa je sistemske narave, saj Zakon o zavodih določa, da so občine lastnice premoženja zavodov, v zemljiških knjigah pa je kot lastnik vpisan zavod sam. Vsekakor bo potrebno to dilemo razrešiti ob uvedbi davka na nepremičnine.

Postavljeno je spominsko obeležje Edvardu Peperki. Projekte je izdelal zavod Skupina Štajn.

Občina Kamnik bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala s sofinanciranjem aktivne politike zaposlovanja brezposelnih občanov preko javnih del. V ta namen smo predlagali v proračunu sredstva v višini 115.000 evrov, kar pomeni sredstva za 28 novih zaposlitev, in sicer: Občina Kamnik naj bi imela zaposlenih 9 oseb za urejanje javnih površin, Medobčinski muzej Kamnik 1 osebo, Reciklarnica-Društvo Grunt 3 osebe (socialno podjetništvo), Matična knjižnica Kamnik 1 osebo, Društvo botrov otrok TWIMC 1 osebo, Dom starejših občanov Kamnik 3 osebe, CIRIUS Kamnik 2 osebi, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 4 osebe, Osnovna šola Frana Albrehta in Osnovna šola Stranje po 1 osebo in Društvo Sožitje Kamnik 2 osebi. Javno povabilo Zavoda za zaposlovanje bo objavljeno v prihodnjih dneh.

tednik 8 dec 6

Mesto Kamnik v svojem spomini med drugim nosi »zgodbo gline in keramike«, torej tudi zgodbo lončarstva, pečarstva in kasneje beloprstene keramike, ko je zaslovela tudi »kamniška majolka«. Znana je vsem Kamničankam in Kamničanom, ime Kamnika pa je ponesla tudi izven meja. K spodbujanju in obuditvi te umetnosti se je v Kamniku ustanovilo Kulturno umetniško društvo »HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka«, ki bo delovalo v prostorih na Šutni 29. HIŠA KERAMIKE je odprti atelje, zbirališče vseh, ki jih navdušuje kultura lončarstva, pečarstva in keramike ter vseh tistih, ki jih bo z obiskom prijetnega prostora, ta umetnost še navdušila. V ponedeljek, 1. decembra 2014, so v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik predstavili svojo vizijo in člane ter na simboličen način odprli vrata HIŠE KERAMIKE, hkrati pa pokazali izdelke, ki so nastajali pod rokami kamniških in okoliških rokodelcev. V imenu Občine Kamnik se je dogodka udeležil podžupan Igor Žavbi. Predstavitvi pa sta prisostvovala tudi podžupan Matej Slapar in v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar.

V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije začelo s projektom »Odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov«. Z leti je projekt prerasel v množičen kulturni dogodek, kateremu svojo kulturno noto daje tudi Medobčinski muzej Kamnik. Prav tako je tudi v letošnjem letu, 3. decembra 2014, Medobčinski muzej Kamnik na široko odprla vrata in vabil na brezplačne oglede v vseh treh enotah: Galerija Miha Maleš: stalna razstava – Kamniški umetniki iz galerijske zbirke, občasna razstava – V iskanju izgubljenih trenutkov, slikar Polde Mihelič, Rojstna hiša Rudolfa Maistra s stalni razstavo in Muzej – grad Zaprice s stalno razstavo – Odsevi kamniških tisočletij in novo – Kam so šele vse fabrike.

V preteklih dneh je bil končno odkrit vzrok zamakanja v enoti Kamenček. Vzrok je bil puščanje na cevovodu. Pred dokončanjem sanacije, v času od 19. 12. 2014 do konca koledarskega leta, bo potekalo izsuševanje objekta ob hkratnem odpiranju tlakov. V poškodovanih hodnikih bo nato v navedenem terminu zamenjana talna obloga, poleg tega pa bo izvajalec na objektu – glede na predhodne ugotovitve opravil slikopleskarska popravila razpok in talne obloge v 1. nadstropju. V zvezi s sanacijo zunanjih talnih oblog, ki puščajo barvo, je bilo na zadnjem operativnem sestanku dogovorjeno, da bo predstavnik EfcomGroup d.o.o. najkasneje v roku 1 meseca pripeljal na objekt tehnologa proizvajalca omenjenih talnih oblog.

Oddelek za urejanje prostora

Občinski prostorski plan
Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij za odmike) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale tudi aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem postopka sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) z oznako B24 Sp. Stol – del  in  B26 Polje – del. Po dolgotrajnih pogajanjih z ARSO je bilo s strani Direktorata za okolje podano mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila, kar pomeni, da se s postopkom lahko nadaljuje.

Izdelovalec OPPN bo v naslednjem tednu Občini Kamnik posredoval celotno gradivo (tudi  Okoljsko poročilo), ki bo javno razgrnjeno predvidoma  v mesecu januarju 2015. OPPN se bo torej predvidoma obravnaval na januarski seji Občinskega sveta. Sprejem tega prostorskega akta se predvideva v prvi polovici prihodnjega leta.

Komasacija v Drnovem
V preteklem tednu smo na Oddelku na Upravno enoto Kamnik oddali Predlog za uvedbo komasacijskega postopka za območje Drnovo. Občinska uprava je že v letu 2014, v sodelovanju z Občino Mengeš in Občino Komenda, pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev Odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda. V letu 2015 občinska uprava predvideva pridobiti dokumentacijo za kandidiranje za nepovratna sredstva iz razpisa Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

B8 Zgornje Perovo
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu poslal predlog izvedbenega prostorskega akta z oznako B8 Zgornje Perovo pristojnim nosilcem prostora za podajo končnega mnenja k Spremembi in dopolnitvi prostorskega akta. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo se nanašajo na, v osrednjem delu območja, predvidene manjše spremembe zazidalnega načrta (primer: zapolnjevanje že izgrajenih območij, v enem primeru gre za legalizacijo že zgrajenega dela objekta in dopustnost nadaljevanja gradnje). Na območju ob kamniški obvoznici je predvidena širitev obstoječega objekta, česar veljavni prostorski akt ne predvideva. Južni del območja je nepozidano stavbno zemljišče in ni obravnavano v veljavnem zazidalnem načrtu, zato je treba izdelati podrobnejše usmeritve za urejanje prostora in oblikovanje objektov.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve