Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu?

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu?

T e D n i (K) Občine Kamnik –15.12.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini Kamnik

tednik 15 dec 1

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov. Izvajalec polaga vodovod DN 125.

tednik 15 dec 2

Odsek 2: vodovod DN 200

V preteklem tednu je izvajalec izvedel asfaltiranje nosilne plasti na Kovinarski ulici. V tem tednu je predvideno asfaltiranje obrabne plasti.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap. Hkrati se izvaja:

  • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
  • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški) brez svetilk in kablov,
  • izgradnja robnikov pločnika.

tednik 15 dec 3

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del ter asfaltiranje.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

 

tednik 15 dec 4

 

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d.d. izvedla asfaltiranje nosilne plasti od mostu navzgor proti naselju Bistričica.

tednik 15 dec 5Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku. Prav tako je izvajalec izvedel asfaltiranje nosilne plasti na glavni cesti v Zagorici in na stranskem kanalu G11, ki poteka v cesti.

 

tednik 15 dec 6Zgornje Stranje

Izvajalec pripravlja podlago za asfaltiranje na že končanih kanalih. Priprava podlage obsega zamenjavo zgornjega ustroja, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ vodovodnih kap. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu.

tednik 15 dec 7Županje Njive

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. izvedla asfaltiranje nosilne plast na dveh stranskih kanalih. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Sanacija kanalizacije na Trgu talcev

Izvajalec je v preteklem tednu končal z izvedbo sanacije kanalizacije na območju Trga talcev. Izvedeno je bilo asfaltiranje.

Na območju Trga talcev je bil prvotni kanal v sedemdesetih letih prestavljen, zaradi izvedbe blokov. Pri prestavitvi so zmanjšali presek cevi na DN 400, kar je premajhno za to območje. S sanacijo se je presek kanala povečal na DN 600.

tednik 15 dec 8

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pripravljen je bil Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik za obdobje januar – marec 2015, ki bo do konca leta objavljen v Uradnem listu RS. Ker proračun za leto 2015 ne bo sprejet do 1. 1. 2015 se financiranje Občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Začasno financiranje ureja Zakon o javnih financah. Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je odlok, s katerim je Občina sprejela proračun za preteklo leto. V obdobju začasnega financiranja se na podlagi Zakona financiranje funkcij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega leta. To pomeni, da je podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v enakem obdobju preteklega leta. V obdobju začasnega financiranja so omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. Sredstva se v obdobju začasnega financiranja lahko porabljajo za iste namene (proračunske postavke) kot v proračunu preteklega leta. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem letu, ker za to obdobje občinski svet še ni potrdil obsega in namenov sredstev v proračunu.

Pred 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 17. 12. 2014, smo sodelavci Oddelka v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta. Zaradi navedenega in bližajočih se praznikov je bilo v preteklem tednu izdanih večje število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklih dneh se je povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za izvedbo decembrskih prireditev, za postavitev prazničnih stojnic z različnimi izdelki, zlasti domače obrti, za izvedbo različnih kulturnih dogodkov ter za razširitev ponudbe pred gostinskimi lokali.

Vse zainteresirane občanke in občane ponovno obveščamo, da Občina oddaja v najem javne in nezazidane površine v svoji lasti (površine trgov, ulic, pločnikov, parkov in podobno) za izvajanje trgovske, gostinske, kulturne in drugih dejavnosti, v kolikor omenjenih površin ne potrebuje sama in so le-te primerne za izvajanje dejavnosti najemnika. Za najem javne površine mora bodoči najemnik vložiti izpolnjeno pisno vlogo (Vloga za najem javnih površin). V primeru pozitivne rešitve vloge bo (po potrebi) opravljen skupni ogled javne površine s predstavnikom Občine, na katerem bosta dogovorjena natančna lokacija ter pogoji najema, nato pa bo sklenjena ustrezna najemna pogodba. V kolikor predlagana lokacija ne bo primerna za oddajo ali pa bo šlo za površino, ki jo je občina že oddala v najem ali pa jo potrebuje zase, si bomo prizadevali poiskati drugo, za najem ustrezno lokacijo.

Za vse dodatne informacije, vključno z zasedenostjo javnih površin, višino najemnine in drugimi pogodbenimi obveznostmi, se lahko bodoči najemniki obrnete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve (Katja Kunstelj, telefonska številka: 01 831 82 47 oziroma elektronska pošta: katja.kunstelj@kamnik.si).

Oddelek za družbene dejavnosti

 

P1080766Fundacija Anina zvezdica tudi v tem mesecu v Kamniku pomaga pri zbiranju hrane, ki se deli socialno šibkim družinam. Skladišče, kjer se zbira prehranske izdelke z daljšim rokom trajanja, je v prostorih nekdanje tovarne Stol. Prostovoljci bodo zbrano hrano pakirali v pakete in jih še v tem mesecu razdelili kamniškim družinam v stiski. V kolikor želite sodelovati v akciji zbiranja prehranskih izdelkov in revnim ter osamljenim občanom polepšati praznične decembrske dni, za dodatne informacije lahko pokličete na telefon: 041 222 780 (Eva Cocej).

Mladinski center Kotlovnica v letošnjem letu koordinira in strokovno vodi LAS (lokalna akcijska skupina za preprečevanje različnih oblik zasvojenosti). K sodelovanju je povabila strokovno sodelavko Tino Plahutnik, ki je dolgoletna sodelavka LAS-a in je v vsakodnevnem stiku z odraščajočo mladino, starši in učitelji. S strani lokalnega okolja so pri izvedbi aktivnosti LAS sodelovale naslednje organizacije: Osnovna šola Marije Vere, Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Frana Albrehta, Osnovna šola Stranje, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Osnovna šola 27. julij Kamnik, CIRIUS Kamnik, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Kulkura-društvo za razvoj mladinskih prostočasnih dejavnosti, Študentski klub Kamnik, Športno društvo Debela Veronika in Rod bistriških gamsov Kamnik. S strani strokovne podpore sta sodelovali organizaciji Drogart in Projekt Človek. S strani izvedbe delavnic in predavanj so sodelovale naslednje organizacije in posamezniki: Aleš Bartol-kriminalist, Zavod Misss, Marko Juhant. MC Kotlovnica je s svojimi obstoječimi programi, ki so namenjeni predvsem neformalnemu učenju, spodbujanju kreativnosti in mobilnosti mladih, v okviru LAS-a dodala programe s področja preventivne dejavnosti področja, ki ga LAS pokriva. Za šolsko mladino so bili izdelani projekti delavnic »Preventivne delavnice o drogah«, ki so gostovali po kamniških šolah.  V sodelovanju z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, Zavodom CIRIUS Kamnik, Drogartom ter strokovnima sodelavkama Tino Plahutnik in Margareto Cerk, je bila izvedena anketa o stanju odvisnosti na področju drog, videoiger in interneta z namenom ugotavljanja obstoječega stanja. Rezultati ankete bodo predstavljeni na posvetu LAS, ki bo v začetku prihodnjega leta. Vsi, ki vas tovrstna tematika zanima, se lahko obrnete na Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, Kamnik (Rok Kosec ali Goran Završnik).

Medobčinski muzej Kamnik v Maistrovi hiši nadaljuje z uspešnimi Maistrovimi večeri in eden takšnih se je odvil v sredo, 10. decembra 2014, na temo: »Kamničan Miroslav Potočnik o svojem vojaškem muzeju drugega gorskega strelskega polka«.  Po Sloveniji imamo kar nekaj zasebnih muzejev o prvi svetovni vojni ali veliki vojni, kot jo pogosto tudi imenujemo. Muzej drugega gorskega strelskega polka, imamo tudi v Kamniku na Levstikovi 19a. Lastnik omenjenega muzeja je Kamničan gospod Miroslav Potočnik, veteran vojne za Slovenijo in upokojeni časnik slovenske vojske. Dolgoletni skrbni zbiralec je predstavil svoj muzej z izjemno bogato zbirko orožja in druge vojaške opreme iz 20. stoletja na Slovenskem, z besedo in fotografijo pa je pripovedoval tudi o nam bližnji Soški fronti in o tem, kako so prvo svetovno vojno doživljali v Kamniku.

Matična knjižnica Kamnik je v sodelovanju Hiše otrok in umetnosti, pod umetniškim vodstvom društva Zapik,  v dvorani knjižnice pripravila sobotno predstavo za otroke »Kamišibaj gledališče«.

tednik 15 dec 9Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi sveti je pripravil projekt: »POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠI DRUŽBO«. Temu projektu se je pridružil tudi Mladinski svet Kamnik, ki je skupaj z MSS organiziral delavnico izobraževanja za participacijo mladih, ki se je odvijala v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica, zbranim pa se je pridružil tudi podžupan Igor Žavbi. Operacijo Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo, ki se izvaja do konca leta 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada na področju izobraževanja, znanosti in športa.

Članice Mladinskega sveta Kamnik intenzivno pripravljajo tradicionalni dogodek »Mestovanje«, ki se bo odvijal 27. decembra 2014. Letos pripravljajo še odmevnejši, pestrejši  program, odet v tematiko retro smučanja.

Ob zaključku izobraževanja mentorjev mladih prostovoljcev na kamniških osnovnih šolah, ki sta ga podprli tako Občina Kamnik in Zavod Oreli, je prof. Martina Ozimek posredovala tudi naslednje sklepne misli: »Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. Tako bistvo in namen prostovoljstva opredeljuje 2. člen Zakona o prostovoljstvu. Namen izvedenega izobraževanja učiteljev kamniških osnovnih šol za vodenje skupin mladih prostovoljcev je bil, da se prostovoljstvu spet da potrebno veljavo in nauči otroke, da je to pomembna pozitivna človeška vrednota, zato pa je potrebno najprej imeti nekoga, ki bo znal otroke lepo povezati v prostovoljski skupini. Na nekaterih šolah je prostovoljno delo mladih že utečeno, zato so bila izobraževalna srečanja izvedena v obliki predavanj in delavnic. Dvanajst udeležencev iz petih osnovnih šol je razvijalo svoje ideje, srečanja pa so potekala v OŠ Toma Brejca. Mentorji skupin so se naučili, kako mladim predstaviti prostovoljstvo kot osnovo za kvalitetno socialno življenje posameznika in visok socialni kapital družbe, v kateri živimo. Tako bodo lahko na šolah skozi različne aktivnosti razvijali vrednote: solidarnost, spoštovanje soljudi, strpnost in ustvarjalnost. Mlade bodo povabili v skupino, usposobili za prostovoljno delo, omogočili varen prostor za osebni razvoj, kulturno komunikacijo, čustveno odprtost in pozitivno samopodobo ter ozaveščeni altruizem. Mladi se bodo lahko povezali v socializacijske, sodelovalne in podporne mreže, razvijali bodo kvalitetne odnose za medsebojno in medgeneracijsko pomoč.  Izobraževanje so udeleženci prepoznali tudi kot začetek povezovanja mentorjev prostovoljskih osnovnošolskih skupin. Ugotovili so, da je izmenjavanje izkušenj, znanj, dobrih praks in projektnega načina dela dobra osnova za visoko kvalitetno delo v našem domačem okolju.«

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Ponovno opozarjamo, da morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur.l. RS, št. 100/11, 99/12). To so podatki Geodetske uprave RS (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster), podatki Zemljiške knjige, podatki Centralnega registra prebivalcev (podatek o stalnem ali začasnem prebivališču) ter Poslovni register (podatki o poslovnih subjektih). Ob pripravi podatkov za odmero nadomestila v tekočem letu se prevzame podatke na določeni presečni datum. V vmesnem času lahko pride do spremembe določenih podatkov (sprememba podatkov po prevzemu zadnjega stanja podatkov, sprememba zaradi do presečnega datuma še neizvedenih sprememb, ipd.). Za samo odmero je dovolj, da lastnik spremeni podatek v uradnih evidencah (kar je tudi njegova obveza), Občina pa nato sama prevzame te podatke; če je lastnik hkrati tudi zavezanec za odmero nadomestila. V primeru, če pride do spremembe uporabnika (kadar uporabnik ni hkrati tudi lastnik objekta), potem tega občina ne more neposredno z gotovostjo ugotoviti iz uradnih evidenc. V takem primeru mora lastnik ali uporabnik sam sporočiti nove podatke. Kot že zgoraj navedeno pa lahko pride do razlik, če podatki ob prevzemu podatkov za pripravo odmere za tekoče leto še niso bili vpisani. V takem primeru imajo zavezanci možnost v roku 15 dni po prejemu odločbe vložiti pritožbo na odločbo in se ugotovljeno stanje popravi.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Spremembe podatkov lahko vsi zavezanci pošljejo tudi po elektronski pošti obcina @kamnik.si.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve