Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kaj prinaša kamniška koalicijska pogodba?

Kaj prinaša kamniška koalicijska pogodba?

Poročali smo že, da sta sinoči Marjan Šarec (LMŠ) in Matej Tonin (NSi), v Poročni dvorani podpisala “Koalicijsko pogodbo za Mandatno obdobje 2014 – 2018”. Sama vsebina pogodbe, ki ne prinaša kakih bistvenih vsebinskih novosti, predstavlja osnovo medsebojnega koalicijskega sodelovanja s poudarki na nekaterih ključnih ciljih, ki jih namerava koalicija v tem mandatu uresničiti. Sestavni del pogodbe je tudi protokol reševanja morebitnih težav, oz. protokol postopkov delovanja koalicije, ki pa ga v uredništvu portala Kamnik Info, žal, (še) nimamo.

koalicijska pogodba kamnik 1

Dobrodošla novost, ki jo v kamniški občinski prostor prinaša koalicijska pogodba, je uvedba t.i. “Modre knjige” v kateri naj bi bile zajete vse investicije, ki jih mora občina izpeljati zaradi zakonskih ali drugih predpisanih obveznosti, kot tudi vse investicije, ki si jih občani želijo. Gre za nekakšno različico “Pahorjevega semaforja” oz., če poenostavimo, za “občinsko pismo želja sv. Miklavžu“, ki, kot vemo, želje uresničuje samo pridnim. Prav od pridnosti občinskega sveta in občinske uprave bo namreč najbolj odvisno koliko izmed zastavljenih ciljev in želja bo tudi v resnici udejanjenih in realiziranih. Pri tem nam bo občanom oz. davkoplačevalcem namenjena dvojna vloga. Po eni strani bomo sv. Miklavž, ki s financiranjem omogoča uresničevanje želja, po drugi strani, pa bomo lahko tudi zelo hudi parkeljni, ki bomo že tekom mandata glasno rožljali z verigami oz. jeziki in grozili z volilno palico.

Nadejamo se, da bo Modra knjiga že kmalu javno objavljena na občinski spletni strani, da bomo lahko prebivalci kamniške občine sproti delali kljukice, kaj od obljubljenega oz. načrtovanega je že realizirano ter, pri neizpolnjenih in neuresničenih zavezah, risali debele črne pike.

Kot že rečeno, podpis koalicijske pogodbe je na Kamniškem novost, ki je v lokalni politični prostor prinešena z državne ravni. Na prvi pogled deluje kot nepotrebna formalistična in ceremonialna navlaka, po drugi strani, pa morda vendarle zagotavlja enostavnejše, predvsem pa hitrejše razreševanje morebitnih nesoglasij med koalicijskima partnericama in preprečuje nepotrebne zastoje, ki včasih, ali pa v glavnem, nastanejo ob prepirih zaradi oslove sence.

 

koalicijska pogodba kamnik 2

Župan Marjan Šarec je po podpisu pogodbe dejal: »Tudi to dejanje smo opravili. V tem mandatu smo se odločili, da bomo zadeve delali nekoliko drugače, kot v prejšnjem. Zato smo tudi pristopili k pogovorom o koaliciji. Poglede na to zadevo imava z mag. Matejem Toninom nekoliko različne. Jaz mogoče gledam manj iz državnozborskega vidika kot mag. Matej Tonin, ki je tukaj nekoliko bolj formalist. Mislim pa, da je to prav in zato smo sklenili Koalicijsko pogodbo. Tudi, ko so potekali koalicijski pogovori, smo ugotovili, da med nami bistvenih razlik pri tistih zadevah, ki so pomembne, ni. Pomembne so tiste, ki vodijo naprej in vodijo v napredek. Osredotočili smo se na turizem in družbene dejavnosti, saj je tam tudi največ investicij. Ne bomo odpirali ideoloških tem, ker na tem nivoju to ni pomembno. Mislim, da so svetnice in svetniki obeh svetniških skupin od ljudi izbrani na tak način, da se bo dalo delati. Vsak svetnik se tega zaveda in bodo delali tudi v tem duhu. Naše sodelovanje smo s Koalicijsko pogodbo bolj formalizirali in se jo bomo tudi trudili izpolniti. Vanjo smo zapisali rešljive ideje, ob bistveni predpostavki, kaj se bo dogajalo tudi na državni ravni. Naše skupno geslo je, da naredimo čim več, za čim manj. In če nam bo to uspelo, potem bomo naredili veliko.«

Mag. Matej Tonin pa dodal: »Po dolgih 20. letih se Nova Slovenija podaja na neko novo pot v koalicijo. Na občinski ravni tovrstnih izkušenj še nimamo, na državni ravni jih že imamo. Prav zaradi določenih izkušenj na državni ravni, smo želeli pozitivne in dobre izkušnje prenesti tudi na lokalno raven. Predvsem določene stvari zapisati in jasno precizirati, ker če so stvari jasno dogovorjene vnaprej, se izognemo morebitnim konfliktom v kasnejšem obdobju in različnim interpretacijam. Koalicijska pogodba, ki je bila danes podpisana, je realistična. Nekateri so jo ocenjevali kot premalo ambiciozno, nekateri spet kot pretirano. Skratka, težko bomo zadovoljili vse želje in interese. Želeli pa smo predvsem to, kar je župan povedal, napisati realen dokument, ki nam bo smernica v vseh teh štirih letih, kako in na kakšen način bomo delovali. Mislim, da je ta koalicija zelo močna. Eden je največji, drugi je najbolje organiziran. Upam, da bo ta kombinacija dala zmagovito kombinacijo tudi za občino Kamnik. Mislim, da ste vi, kot največja stranka v občini Kamnik, dobili predvsem zanesljivega in trdnega koalicijskega partnerja. Župan je imel v preteklosti določene težave z zanesljivostjo in trdnostjo, v Novi Sloveniji pa smo tipi politikov, da teh težav in teh problemov nimamo, zato se o kakšni zadevi raje vnaprej natančno dogovorimo. Ko se o tem dogovorimo, pri nas beseda velja in zadeve izpeljemo. Vašo politično moč in morda naše politične izkušnje, sem prepričan, bomo uspeli uporabiti za napredek in dobro Kamnika. Ko bomo po štirih letih ocenjevali to, kar smo danes podpisali, bomo lahko z neko samozavestjo ugotavljali, da je bil korak pravilen in bi bilo morda pametno tovrstno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnosti. Do takrat pa je še dolga pot.«

koalicijska pogodba kamnik 3

Skupinska slika prisotnih članov NSi in Liste Marjana Šarca – Naprej Kamnik po podpisu koal. pogodbe.

Kakorkoli že, formalnosti so pri kraju in lahko se začne resno delo, vsi skupaj pa se nadejamo, da bo koaliciji, kljub ne najbolj rožnatim časom in vsesplošnemu pomanjkanjem sredstev, uspelo uresničiti kar največ izmed zastavljenih ciljev.

Vsebino koalicijske pogodbe si lahko preberete v nadaljevanju prispevka.

*POPRAVEK: Omenjena koalicijska pogodba ni prva, ki je bila podpisana na Kamniškem, saj je bila koalicijska pogodba podpisana že v letu 2006. Več v popravku na strani: https://www.kamnik.info/popravek-napacne-informacije/

KOALICIJSKA POGODBA ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018

Zavedajoč se situacije v občini in državi ter izhajajoč iz spoznanja, da je le s skupnim delom in preseganjem delitev mogoče doseči napredek občine Kamnik

koalicijska partnerja:

Lista Marjana Šarca – Naprej Kamnik in

Nova Slovenija – krščanski demokrati, občinski odbor Kamnik

sklepata

POGODBO ZA KAMNIK 2014 – 2018

predsednik Liste Marjana Šarca – Naprej Kamnik,  Marjan Šarec

predsednik Nove Slovenije – krščanski demokrati, mag. Matej Tonin občinski odbor Kamnik

 

 1. NAČELA

Koalicija med Listo Marjana Šarca – Naprej Kamnik (v nadaljevanju LMŠ) in Novo Slovenijo – Krščanski demokrati (v nadaljevanju NSi) temelji na načelih enakopravnosti in partnerstva ter prevzemanja odgovornosti za upravljanje z občino Kamnik v skladu z voljo volivcev ter pravicami in odgovornostmi, določenimi v koalicijski pogodbi.

Koalicijska partnerja si bosta prizadevala, da bodo odločitve, ki se sprejemajo na nivoju Občinskega sveta Občine Kamnik in občinske uprave Občine Kamnik, skladne s to koalicijsko pogodbo.

Koalicija se zaveda, da je za pozitivno ozračje in trajen napredek v kamniški občini zelo pomembna pripravljenost občanov in politikov, da presežejo stare delitve iz prejšnjih mandatov občinskega sveta ali polpretekle zgodovine. Zato bo koalicija v ospredje postavljala vse tisto, kar nas na Kamniškem združuje in povezuje ter zagovarjala sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro.

Koalicija si bo prizadevala za čim višjo raven kulture političnega dialoga, temelječega na moči argumentov, brez osebnih diskreditacij, nestrpnosti in žaljivih izjav. Koalicija bo v duhu državotvornosti in pravne države spoštovala državne in občinske institucije in zagotavljala dobro sodelovanje občinske uprave z Občinskim svetom, Upravno enoto Kamnik in drugimi državnimi organi, pomembnimi za uspešno delo kamniške občine in pridobivanje državnih in evropskih sredstev.

 

 1. CILJI

GOSPODARSTVO – 200 novih delovnih mest

 

Kako:

 • aktivnejša vloga Zavoda za turizem in šport (ZTŠ) pri ustvarjanju pogojev za razvoj in povezovanje kamniškega turizma,
 • ureditev poslovno-obrtne cone pri Motniku,
 • ureditev poslovno-obrtne cone ob Korenovi cesti na Duplici,
 • ureditev poslovno-obrtne cone Titan-Svit,
 • aktivnejša vloga občine Kamnik pri privabljanju novih investitorjev.

 

UREJANJE PROSTORA – v službi razvoja kraja in izboljšanja kvalitete bivanja

Kako:

 • sprejem Občinskega prostorskega načrta,
 • sprejem Odloka o urejanju zanemarjenih in razpadajočih objektov.

 

PROMET – zagotavljati čim boljšo pretočnost prometa in varnost udeležencev v prometu

Kako:

 • izgradnja manjkajočih pločnikov in avtobusnih postajališč v Tuhinjski dolini,
 • izgradnja manjkajočih pločnikov in avtobusnih postajališč v dolini Kamniške Bistrice,
 • priprava projektov za hitro cestno povezavo z avtocesto (v sodelovanju s sosednjimi občinami),
 • pritisk za boljšo železniško povezavo Kamnik – Ljubljana,
 • ureditev parkirišča pri Zdravstvenem domu in Srednji šoli in gimnaziji Rudolfa Maistra.

 

TURIZEM – vodilna gospodarska panoga v Občini Kamnik

Kako:

 • nadaljevanje združevanja ponudbe v celoto (staro mestno jedro s Šutno, Kamfest, Križnikov pravljični festival, Dnevi narodnih noš, Velika planina, ostale kamniške planine, Terme Snovik, Naravni zdravilni gaj Tunjice, golf center Volčji Potok, Arboretum Volčji Potok …) – aktivnejša vloga ZTŠ,
 • povečanje sredstev za sofinanciranje turističnih programov,
 • povečanje sredstev za sofinanciranje turističnih društev.

 

VELIKA PLANINA – Veliki planini povrniti ugled

Kako:

 • prestrukturiranje družbe Velika planina – Zaklad narave d.o.o.,
 • ohranjanje bistvenih lastnosti Velike planine kot kulturne krajine v prostorskem načrtovanju, večja teža poletni sezoni,
 • sprejem koncepta razvoja Velike planine.

IZOBRAŽEVANJE – zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delo izobraževalnih ustanov

Kako:

 • rekonstrukcija OŠ Frana Albrehta,
 • nadaljevanje izgradnje varnih šolskih poti v občini (pločniki),
 • zagotoviti možnost dostopa do odprtega širokopasovnega omrežja vsem občanom.

 

KULTURA – podpora profesionalni in ljubiteljski kulturi

 

Kako:

 • povečanje sredstev za sofinanciranje kulturnih programov,
 • zaščita tehniške dediščine nekdanje smodnišnice (KIK),
 • organizacija Vremšakovih dni kot osrednje občinske glasbene prireditve.

 

 

ŠPORT IN REKREACIJA – izgradnja infrastrukture za razvoj profesionalnega in rekreativnega športa

 

Kako:

 • izgradnja pokritega olimpijskega bazena,
 • ureditev poligona za in-line hokej,
 • nadaljevanje izgradnje športnih igrišč v vsaki krajevni skupnosti,
 • ureditev trim poligona,
 • nadaljevanje posodabljanja otroških igrišč,
 • dokončanje kolesarske poti in pešpoti ob Kamniški Bistrici,
 • oživitev Starega gradu kot izletniško-rekreativne točke.

 

OKOLJEVARSTVO – varno in čisto okolje kot temelj kvalitete bivanja

 

Kako:

 • zagotovitev neoporečne pitne vode vsem občanom (vodovod in zaščita vodnih virov),
 • izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine,
 • povečanje sredstev za sofinanciranje uporabe alternativnih virov energije in sodobnejših načinov izolacije stavb (obstoječih ter novogradenj),
 • boj zoper neodgovorne onesnaževalce in pritisk nanje na območju celotne občine.

 

MESTNO JEDRO – vrniti življenje v staro mestno jedro, ne da bi ga uničili

 

Kako:

 • sprejem odloka o starem mestnem jedru (več sredstev za sofinanciranje obnov pročelij starih mestnih hiš, oprostitev plačila NUSZ za delujoče lokale v starih mestnih ulicah, posodobitev urbane opreme …),
 • nadaljevanje sedanjih prireditev, dogodkov in projektov za oživljanje mestnega jedra.

 

 

PODEŽELJE – ustvariti priložnosti za razvoj podeželja

 

Kako:

 • urejanje razpadajočih asfaltnih in makadamskih lokalnih cest.

 

 

III. KAMNIŠKA MODRA KNJIGA

 

V Kamniški modri knjigi bomo popisali vse investicije, ki jih mora občina izpeljati zaradi zakonskih ali drugih predpisanih obveznosti, kot tudi vse investicije, ki si jih občani želijo.

 

 1. PARTNERSTVO ZA NAPREDEK OBČINE KAMNIK

 

Da bi dosegli čim širše soglasje in enotnost pri rešitvah za občino Kamnik, bomo z opozicijskimi strankami oblikovali partnerstvo za napredek občine Kamnik. Sodelovanje bo temeljilo na enakopravni udeležbi opozicijskih predstavnikov pri usklajevanju pomembnejših rešitev pred formalno obravnavo aktov na sejah občinskega sveta.

 

 1. KADROVSKE ZADEVE

 

Koalicijski partnerici se strinjata, da župan občine Kamnik Marjan Šarec imenuje dva profesionalna podžupana, enega iz vrst LMŠ in drugega iz vrst NSi.

 

 1. UPRAVLJANJE KOALICIJSKE POGODBE

 

Koalicija enkrat letno, praviloma pred pripravo osnutka proračuna za prihodnje leto, obravnava poročilo o izvajanju koalicijske pogodbe, v katerem se prikaže doseganje posameznih ciljev.

Koalicijska partnerja si morata prizadevati, da so vse odločitve, ki jih sprejemata občinska uprava in zlasti Občinski svet, koalicijsko usklajene.

Koalicijska partnerja si prizadevata za usklajeno delovanje tudi pri zadevah, ki niso predmet koalicijske pogodbe.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

Ta koalicijska pogodba je podpisana in velja ob upoštevanju rezultata, ki so ga dale lokalne volitve 5. oktobra 2014 in na podlagi katerega ima LMŠ štirinajst (14) občinskih svetnikov, NSi pa štiri (4).

 

Pogodba se lahko spreminja in dopolnjuje samo s soglasjem obeh koalicijskih partnerjev.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve