Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (16. – 22. marec)

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (16. – 22. marec)

Tednik Občine Kamnik – 23.03.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik
Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Pretekli teden je izvajalec nadaljeval z deli na odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo.

Izvajalec polaga vodovod DN 150 od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo. Trenutno izvaja dela v gozdu na vrhu Perkove ulice proti Palovški cesti do VH Perovo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

tednik_obcine23mar15.91

V preteklem tednu je izvajalec začel z izvedbo podvrtavanja pod Kamniško Bistrico iz smeri Šmarce proti Volčjemu Potoku.

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, bo tako vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

tednik_obcine23mar15.71

V preteklem tednu je končal z deli na kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. Konec preteklega tedna so tako potekali že tlačni preizkusi kanala in snemanje s TV kamero.

Konec preteklega tedna je izvajalec začel s stranskim kanalom TM6, ki poteka do objekta Tunjiška Mlaka 12. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

tednik_obcine23mar15.81
V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje dolini« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je nadaljevala druga ekipa s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

– izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
– izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški in podobno) brez svetilk in kablov,
– izgradnja robnikov pločnika.

Zaradi del je predvideno podaljšanje popolne zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na lokalni cesti v Spodnjih Stranjah. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Celotna dolžina kanala znaša približno 318 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

tednik_obcine23mar15.51

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame ter skale dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

tednik_obcine23mar15.61

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 20. marca 2015, je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje turistični društev ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva, zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

Pripravljeno pa je bilo tudi gradivo predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, ki ga bo občinski svet predvidoma obravnaval na aprilski seji.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek. 17. marca 2015, je potekal sestanek z vodjem prireditve Žogarija Slavkom Sakelškom. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki vseh šestih osnovnih šol, ki bodo skupaj z učenci sodelovali na prireditvi. Dogovorili smo se, da bo prireditev potekala v sredo, 6. junija 2015, v dopoldanskem času pred Mercator centrom na Kovinarski cesti v Kamniku. K sodelovanju se bo povabilo tudi učenke in učence CIRIUS-a Kamnik.

Komisija za šport je pregledala vse prispele vloge (57 vlog) na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti športa. V ta namen bo Občina Kamnik letos razdelila 248.292 evorv. Pri pregledu vlog se je pokazalo, da veliko prijaviteljev še vedno ne zna izpolniti zahtevanih obrazcev. Prijavitelji se že bili pozvani k dopolnitvam svojih vlog, kar pa bo celoten postopek po nepotrebnem podaljšalo.

S strani podjetja Schutter d.o.o.-  EKO LOGIK, ekologija in logistika, nam bodo v tem tednu za potrebe Razdelilnice brezplačnih toplih obrokov, podarili ekološke detergente in ekološka večnamenska čistila. Za to prijazno gesto se jim najlepše zahvaljujemo. Razdelilnico trenutno obiskuje 18 uporabnikov.

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen in direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj, dr. med. so v četrtek, 19. marca 2015, na Ministrstvo za zdravje predali 11.599 podpisov, zbranih na peticiji proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, in sicer v roke vodji Sektorja za razvoj zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje mag. Dušanki Petrič in v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko na Ministrstvu za zdravje Tomažu Glažarju. Slednji je izrazil podporo prizadevanjem župana Občine Kamnik Marjana Šarca, župana Občine Komenda Stanislava Poglajna in direktorja Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Saša Rebolja za ohranitev obstoječe nujne medicinske pomoči v Kamniku.

tednik_obcine23mar15.31

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2015. Do roka je prispelo 61 pravočasno opremljenih vlog. Strokovna komisija je prispele vloge pregledala in vse, ki so oddali nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi. Po pridobitvi vse potrebne dokumentacije pozvanih prijaviteljev, bo komisija lahko pričela tudi z vrednotenjem posameznih prijavljenih programov in projektov.

tednik_obcine23mar15.41

Matična knjižnica Kamnik je v petek, 20. marca 2015 z Ireno Cerar predstavila novo knjigo »Kamniške pravljične poti«. Knjiga je izšla v sozaložništvu z založbo Sidarta in Matično knjižnico Kamnik s finančno podporo Občine Kamnik in prinaša 20 kamniških izletov in pravljic, priložnosti za družinske izlete z otroki, trenutke povezanosti in hkrati tudi pomemben prispevek v zakladnico kamniške identitete.

tednik_obcine23mar15.11

Pevska revija mladih, pod okriljem JSKD OI Kamnik, je bila tudi letos naslovljena s sloganom »Poj z menoj«. Območno srečanje je namenjeno javni predstavitvi najvidneje zastopane zvrsti kulturne dejavnosti tudi med mladimi in obenem strokovno spremljanje njihovih nastopov. V večnamenskem prostoru Osnovne šole Toma Brejca je v torek, 17. marca 2015, in v sredo, 18. marca 2015, nastopilo 750 mladih pevk in pevcev. Iz vrtcev in osnovnih šol ter iz drugih sredin, se je srečanja udeležilo več kot 20 otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo v občinah Kamnik in Komenda.

tednik_obcine23mar15.21

Medobčinski muzej Kamnik in HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka sta pripravili razstavo z naslovom »Od vrča do majolke«.

Razstava ponuja kratek zgodovinski pregled razvoja namiznega posodja iz zbirke Medobčinskega muzeja Kamnik, kot prvo obeležje jubilejne 160-letnice kamniške keramike.

Na javni razpis za vpis v vrtce za šolsko leto 2015/2016  v občini Kamnik je prispelo 465 vlog, od tega:

333 vlog v Vrtec Antona Medveda Kamnik,
32 vlog v Zasebni vrtec Peter Pan,
45 vlog v Zasebni vrtec Sonček,
55 vlog v Zasebni vrtec Zarja.

Oddelek za urejanje prostora

V Uradnem listu RS, št. 14/2015 je bil 28. februarja 2015 objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki začne veljati 15. marca 2015. Zakon prinaša nekatere spremembe na posameznih področjih delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, tudi na področju urejanja prostora. Zgoraj navedeni zakon spreminja tudi tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki se spremeni tako, da se glasi: »(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.«

Glede na spremembe zakonodaje to pomeni, da se od 15. marca 2015 tudi za izdajo potrdila o namenski rabi plačuje upravno takso v višini 22,66 evrov, pri čemer se lahko na en zahtevek navede največ deset zemljiških parcel v isti katastrski občini. Zavedamo se, da bo sprememba zakonodaje predstavljala dodatni strošek za občanke in občane, zato jih obveščamo, da naj omenjena potrdila naročajo le takrat, ko jih dejansko potrebujejo za izvedbo določenega pravnega posla. V primeru, ko želijo samo preveriti, ali je njihovo zemljišče zazidljivo ali ne, naj se za informacije oglasijo na Oddelku za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje) oziroma lahko tudi sami preverijo stanje namembnosti zemljišč s pomočjo http://www.geoprostor.net/, pod tematskim sklopom prostorski plan.

Potrdila, ki so starejša od treh mesecev, lahko občanke in občani prinesejo tudi v ponovno potrditev na Oddelek za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje).

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana smo bili obveščeni o poteku trase prenosnega plinovoda. Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je z javnim naznanilom obvestilo javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca do 9. aprila 2015, in sicer:

na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,
na sedežu Občine Kamnik, in sicer v četrtek, 26. marca 2015, ob 19. uri v Sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

Javno naznanilo

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom ”DPN Kidričevo – Vodice” ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ”zadeva” navedejo ključne besede ”DPN Kidričevo – Vodice.” Za lažjo pomoč prilagamo obrazec “PRIPOMBA/PREDLOG k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice”.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

V preteklem tednu smo iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prejeli mnenje glede razdružitve solastnine kmetijskih zemljišč v okviru komasacijskega postopka, ki je bil poslan kot odgovor na temo problematike razdružitve kmetijskih zemljišč občini Vodice, hkrati pa je bil posredovan tudi vsem občinam v Sloveniji in nekaterim odgovornim institucijam, ki sodelujejo v postopkih razdružitve solastnine kmetijskih zemljišč v okviru komasacijskega postopka. Zemljišča, ki so bila komasirana, se lahko delijo le, če se z delitvijo ne poslabša stanje, ki je bilo doseženo s komasacijo. Iz tega sledi, da je delitev parcel na območju, kjer je bila izvedena komasacija, onemogočena ali zelo omejena, poleg tega pa je delitev solastnine potem podvržena drugim zakonskim podlagam (Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/02, 91/13). Ministrstvo se je glede razdružitve solastnine v okviru postopka upravne komasacije posvetovalo tudi s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Skupno stališče obeh institucij je, da je mogoč odstop Stvarnopravnega zakonika v delu, ki se nanaša na delitev solastnine. Pravna podlaga v ZKZ dovoljuje razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč v okviru komasacijskega postopka. Razdružitev solastnine celo pripomore k osnovnemu cilju komasacije, da vsak komasacijski udeleženec iz komasacijskega sklada dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. Razdružitev solastnine v okviru komasacijskega postopka je torej dopusta, če se z njo strinjajo vsi solastniki posameznega zemljišča.

V preteklem tednu smo bili na Ministrstvu za kulturo, kjer smo imeli usklajevalni sestanek za pridobitev končnega mnenja Občinskega prostorskega plana.

Vse zavezance za plačilo Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za odmerno leto 2015 želimo obvestiti, da se pripravljajo podatki za odmero. Pozivamo vse zavezance, ki so upravičeni do 5-letne oprostitve plačila Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da podajo vlogo na vložišče Občine Kamnik.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve