Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

T e D n i (K) Občine Kamnik – 02.03.2015 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125
Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice. Dela se bodo nadaljevala po zaključku del na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza).

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica in odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)
Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)
V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječe vodovodno omrežje. Trasa je dolga približno 800 metrov. Izvajalec je nadaljeval z deli na drugi strani Kamniške Bistrice proti Šmarci na Pibernikovi ulici.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka
V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka
V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini«. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je nadaljevala druga ekipa s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno. Hkrati se izvaja:

 • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
 • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški in podobno) brez svetilk in kablov,
 • izgradnja robnikov pločnika.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.30 do 13.30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje
Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval izgradnjo kanala ST, ki poteka od obstoječe kanalizacije pri objektu Spodnje Stranje 5A naprej ob Stranjskem potoku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive
Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Zaradi ozke ceste ter uporabe opažev za varovanje gradbene jame bodo dela potekala počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Na podlagi navedenega so bila na AJPES oddana letna poročila in računovodski izkazi  proračuna Občine Kamnik za leto 2014 ter vseh 22 krajevnih skupnosti (skupaj 138 računovodskih izkazov).

Tudi v letu 2015 bo Občina Kamnik, z namenom pospeševanja rekreacije, svojim občanom sofinancirala nakupe letnih kart. V skladu s sprejetim proračunom Občine Kamnik so bili podpisani sporazumi za sofinanciranje v letu 2015. Občankam in občanom je tako omogočen nakup cenejših kart za:

 • Park Arboretum Volčji Potok: cena letne karte za vstop v park Arboretum znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (od tega znaša sofinanciranje Občine Kamnik 20 evrov oziroma pri otroški karti 11 evrov),
 • Terme Snovik – Kamnik:  pri nakupu prenosljive vstopnice za trideset dvournih kopanj, bo Občina Kamnik svojim občankam in občanom sofinancirala 15 odstotkov cene vstopnice,
 • Velika planina: šoloobveznim otrokom iz občine Kamnik in varovancem Varstveno delovnega centra Sožitje Kamnik bo Občina Kamnik v celoti sofinancirala vozovnice za Veliko planino.

Občanke in občani občine Kamnik bodo ugodnejši nakup kart, vstopnic oziroma vozovnic lahko koristili do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

Objavljena sta bile javna razpisa za:

Razpisna dokumentacija je od danes, 2. marca 2015, objavljena na uradni spletni strani Občine kamnik. Vloge je potrebno oddati najkasneje do petka, 20. marca 2015. Za dodatne informacije se obrnite na višjo svetovalko za gospodarske dejavnosti Miro Crnkovič, in sicer po telefonu: 01/831 81 07 ali po elektronski pošti:mira.crnkovic@kamnik.si.

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in dobrobit živali (DŽ). 

Upravičenci morajo od 2. marca do 6. maja 2015 na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) vložiti zbirno vlogo, če uveljavljajo katerega od naštetih ukrepov. Skrajni rok je 1. junija 2015, pri čemer se upoštevajo znižanja izplačil 3 ali 1 odstotek na delovni dan (v času od 7. maja do 1. junija).

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je občinska uprava skupaj z vodstvom Društva upokojencev Kamnik urejala in usklajevala še zadnje podrobnosti glede pričetka obratovanja Razdelilnice brezplačnih toplih obrokov, ki danes tudi uradno odpira svoja vrata. Vsi, ki bi želeli prejemati brezplačen topel obrok, se lahko zglasite na Občini Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje, topli obroki pa so zagotovljeni vsak delovni dan, med 12. in 13. uro, na Kolodvorski ulici 5 v Kamniku (gostišče Marjanca).

Pretekli konec tedna se je upokojila dolgoletna koncesionarka za odraslo zobozdravstvo dr. Šlebir Alojzija. Vsi njeni pacienti se lahko vpišejo k novi zobozdravnici v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, in sicer pri Grilj Katarini, dr. dent.med.

Na Podružnični šoli Motnik smo, v skladu z inšpekcijsko odločbo šolskega ministrstva, zamenjali dotrajano ograjo na hodnikih šole.

Z Zdravstvenim domom Domžale smo v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in na podlagi sprejetega proračuna Občine Kamnik za leto 2015 podpisali pogodbo o sofinanciranju mamografskih pregledov za občanke Občine Kamnik, in sicer gre za  klinične preglede dojk ne glede na starost ter preventivno mamografijo in ultra zvok dojk za ženske, ki niso vključene v program DORA (mlajše od 50 let in starejše od 69 let). Izvajalec obračunava opravljene storitve po veljavnem ceniku Zdravstvenega doma Domžale. V ta namen je Občina Kamnik zagotovila 9.000 evrov.

Društvo Bodifit je, v sodelovanju z Občino Kamnik, v lanskem letu izvedlo projekt in raziskavo Kako fit je mesto Kamnik. Osnovni cilj raziskave je bil ozaveščanje gibanja in pomembnosti redne rekreacije ter zdravega načina življenja, hkrati pa smo želeli občankam in občanom dokazati, da lahko aktivni in neaktivni vseh generacij, moški in ženske, v sorazmerno kratkem času naredijo opazno spremembo v svojem počutju in zdravju (obdobje petih tednov). V raziskavo je bilo vključenih 107 posameznikov, rezultati raziskave so predstavljeni v priponki, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik so objavljenijavni razpisi za sofinanciranje dejavnosti, programov ter projektov na področju kulture, mladine, športa in domoljubja.

Kulturni bazar, ki se bo odvijal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani, je na svoji spletni strani odprl elektronsko prijavnico, preko katere se organizirane skupine iz vzgojno-izobraževalnih zavodov prijavijo na obisk Kulturnega bazarja.Prijave se zbirajo do vključno 4. marca 2015. Po tem terminu bodo obvestili, kateri termini ponujenih delavnic bodo zapolnjeni. V primeru, da prijavljenih skupin za posamezne delavnice ne bo, se bodo le-te izvajale za individualne obiskovalce. Kulturni bazar 2015 prinaša bogat program za otroke, mladino in odrasle, zato vabljene vse vzgojno-izobraževalne in kulturne ustanove v občini Kamnik, da se bazarja udeležijo. Celoten program si lahko ogledate tukaj.

V času zimskih počitnic se je na Osnovni šoli Marije Vere odvijala sanacija odtoka v delu kuhinje. Zaključna dela z beljenjem bodo realizirana v skladu z zahtevami HACCP-a.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo bili s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, obveščeni o poteku trase prenosnega plinovoda. Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je z javnim naznanilom obvestilo javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca do 9. aprila 2015, in sicer:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
 • na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor,
 • na sedežu Občine Kamnik, in sicer v četrtek, 26. marca 2015, ob 19. uri v Sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

Javno naznanilo

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom ”DPN Kidričevo – Vodice” ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ”zadeva” navedejo ključne besede ”DPN Kidričevo – Vodice.”

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN. Povzetek za javnost si lahko ogledate tukaj.

Tudi v v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli več sestankov z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., v zvezi s pripravo gradiva za dopolnitve k končnim mnenjem.

Na Oddelek je bilo naslovljeno tudi večje število vprašanj glede Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12).

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.
Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

 

Tedenski pregled dela pripravlja Občina KamniK

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve