Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (od 22. do 29. marca 2015)

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu (od 22. do 29. marca 2015)

Tednik Občine Kamnik

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

Vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Pretekli teden je izvajalec nadaljeval z deli na odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo.

Izvajalec polaga vodovod DN 150 od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo. Trenutno izvajalec izvaja dela v gozdu na vrhu Perkove ulice proti Palovški cesti do VH Perovo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3:  vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec končal z izvedbo podvrtavanja pod Kamniško Bistrico iz smeri Šmarce proti Volčjemu Potoku. Potrebno je vstaviti vodovodno cev DN 100 v zaščitno cev in spojiti z že zgrajenim vodovodom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, bo tako vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec končal z deli na kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice, in s kanalom TM6. Pretekli teden so potekali tlačni preizkusi kanala in snemanje s TV kamero.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje doline« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je nadaljevala druga ekipa s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno. Hkrati se izvaja:

  • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
  • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški in podobno) brez svetilk in kablov,
  • izgradnja robnikov pločnika.

Zaradi del je predvideno popolne zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. do 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu končal z deli na lokalni cesti v Spodnjih Stranjah, zato je v preteklem tednu začel z deli na kanalu ob državni cesti.

Zagorica nad Kamnikom

Občina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo danes, 30. marca 2015, Gorenjska gradbena družba d. d. začela z asfaltiranjem obrabne plasti na že zgrajenemu odseku kanalizacije. Zaradi izvajanja del bo v času med 6. in 18. uro izvedena popolna zapora lokalne ceste. V tem času obvoza ne bo.

V nadaljevanju tedna bo izvajalec nadaljeval z asfaltiranjem na tem območju, vendar bo možen obvoz preko državne ceste.

Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakate da večera.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame ter skale dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Trenutno se izvajajo dela na novem biološkem bloku 2 – betoniranje sten in pripravljalna dela na obstoječem bazenu.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Preventivni ukrepi na vodotokih

Občina Kamnik je skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje začela aktivno izvajati preventivne ukrepe na vodotokih. Čiščenje naplavin se je začelo v Stahovici pri vodnem zajetju Iverje, kjer je ob zadnjih poplavah 2014 reka Kamniška Bistrica povzročila škodo na brežini struge. Z odstranitvijo naplavin in sipin se bo poplavna varnost na tem območju izboljšala. Občina Kamnik ima letos skupaj s pristojnimi službami Ministrstva za okolje in prostor predvidenih več tovrstnih ukrepov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v preteklem mesecu kot investitorka projekta ureditve lokalne ceste 160011 Podgorje – Kamnik v dolžini 1.800 metrov sklenila predpogodbe z približno 40 lastniki zemljišč ob lokalni cesti v Podgorju, po katerih bo potekala prva faza ureditve navedene javne poti. Po omenjenem projektu, ki bo izveden v treh zaporednih fazah, bo izvedena rekonstrukcija LC 160011 med krožnim križiščem v Podgorju in križanjem z železniško progo v Kamniku v dolžini 1.800 metrov, v okviru katere je poleg menjave voziščne konstrukcije predvidena tudi izgradnja ukrepov za umirjanje prometa, manjkajočega pločnika in para avtobusnih postajališč.

Občanke in občani Podgorja ter lastniki nepremičnin, vključenih v rekonstrukcijo, so bili na predstavitvi navedenega projekta dne 28. 1. 2015 in dne 18. 2. 2015, lastniki vključenih zemljišč pa tudi na dodatnih sestankih s predstavniki investitorke, seznanjeni z vsemi potrebnimi ukrepi za ureditev lokalne ceste in so z njimi v celoti soglašali. V okviru prve faze bo predvidoma jeseni letos rekonstrukcija potekala od krožnega križišča do odcepa za tehnične preglede Cvirn v dolžini 530 metrov. S predpogodbami so lastniki zemljišč, vključenih v rekonstrukcijo, med drugim dovolili izvedbo vseh potrebnih ukrepov v okviru prve faze rekonstrukcije lokalne ceste LC 160011, Občina pa se je zavezala, da bo po dokončanju vseh del v okviru prve faze naročila geodetsko odmero zemljišč, uporabljenih za rekonstrukcijo, ter jih s prodajno pogodbo po enotni kupnini prenesla v last Občine. Poleg navedenega se je tudi zavezala, da bo nosila vse stroške v zvezi s prenosom zemljišč v svojo last in, da bo vzpostavila prvotno stanje na delih zemljišč, ki bi bili morda poškodovani ob izvedbi rekonstrukcije.

Glede na številne klice zaskrbljenih vrtičkarjev glede izteka in podaljšanja zakupnih pogodb ponovno poudarjamo, da smo vsem zakupnikom, ki so jim letos potekle zakupne pogodbe, poslali dopis s pozivom za vložitev nove vloge za najem javne površine oziroma za pisno/elektronsko obvestilo, da v prihodnje ne želijo biti več zakupniki občinskih vrtičkov. V kolikor zakupniki, ki niste prejeli navedenega poziva za podaljšanje zakupne pogodbe, menite, da bi ga morali, smo vam za informacije o trajanju/izteku najemnega razmerja na voljo na telefonski številki 01 831 82 47 oziroma po elektronski pošti: katja.kunstelj@kamnik.si.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bil posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2014, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na 6. seji, dne 8. 4. 2015.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2015 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2014. V preteklem tednu so bile izdelane in oddane na AJPES premoženjske bilance vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Predložene premoženjske bilance so oddali tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik.  Na podlagi vseh premoženjskih bilanc se izdela konsolidirana premoženjska bilanca Občine Kamnik na dan 31. 12. 2014, ki jo je potrebno izdelati in oddati na Ministrstvo za finance do 30. 4. 2015.

Oddelek za družbene dejavnosti

Tudi v letošnjem letu se v Kamniku nadaljuje izvajanje programa Okrepčevalnica za partnerje in starše. Predavanja in treningi za starše so za udeležence brezplačni, izvajata pa jih zakonca dr. Albert Mrgole (sistemski družinski terapevt in Imago terapevt) in Leonida Mrgole (refleksoterapevtka, koterapevtka in Imago edukator). Naslednje srečanje bo v petek, 3. aprila 2015, ob 19. uri v prostorih Osnovne šole 27. julij Kamnik, tema pogovora bo »Je možno razumeti igro umikanja in zalezovanja«, v petek, 23. aprila 2015, pa bo potekal govor na temo »Ali ženske ne znajo drugega kot kritizirati in se pritoževati.« Občina Kamnik letos za projekt namenja 5.500 evrov.

Občini Kamnik in Komenda sta podali soglasje k potrditvi Letnega poročila 2014 za javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik (9. odstavek 49. člena ZIPRS 1415).

Direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda se je udeležil letnega zbora članov Kulturnega društva Tuhinj, na katerem je bilo sprejeto letno poročilo društva za preteklo leto, pogovor pa je potekal tudi o smelih načrtih društva v prihodnje.

Vloge, prispele na javni razpis za vpis otroka v vrtec v občini Kamnik za šolsko leto 2015/2016, so v postopku dopolnjevanja. V prihodnjem tednu bodo v skladu s sprejetim rokovnikom vpisa potekale obravnave vlog na Komisijah za sprejem v vrtec na ravni vrtcev. V skladu s predpisi starši v roku 8 dni po zasedanju komisije s strani vrtca prejmejo obvestilo.

S strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije smo prejeli dopis, v katerem so nas za njihovo analizo stanja zaprosili, da jim posredujemo podatke vezane na označevanje kulturnih spomenikov. Podali smo jim odgovor, v katerem smo jih seznanili z označevanjem kulturnih spomenikov. Na Občini Kamnik in Zavodu za turizem in šport v občini, smo se že v letu 2014, v sodelovanju z ZVKD OE Kranj, odločili, da objekte, ki so razglašeni oziroma registrirani kot kulturna dediščina primerno in enotno označimo. Spomenike smo označevali na podlagi Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (UL RS, št. 57/2011) ter Priročnika za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov Ministrstva za kulturo. Na podlagi pravilnika smejo biti table okrogle, dimenzije fi 180mm, material Inox belo prašno barvan, prav tako mora biti na tabli EŠD spomenika, mednarodna oznaka za kulturni spomenik, ime spomenika v slovenskem in angleškem jeziku ter Qr koda, s pomočjo katere se preko pametnega telefona prenese aplikacija z opisom posameznega spomenika. Označili smo 20 točk – spomenikov in za označevanje le- teh predhodno pridobili soglasje lastnikov. To so: Frančiškanski samostan in knjižnica, Cerkev sv. Jakoba, Cerkev brezmadežnega spočetja, Dvorec Zaprice, Cerkev Marijine in Jožefove zaroke, Mali grad, Stolp na Malem gradu, Smoletov gradič, Žale in podobno ter posamezne hiše, ki so prav tako razglašene oziroma registrirane kot kulturna dediščina. Mestno jedro Kamnika je spomeniško zaščiteno na podlagi Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnika za kulturni in zgodovinski spomenik. Te stavbe oziroma objekti so z vidika kulturne dediščine še posebej pomembne kot tudi turistično zanimive.

Medobčinski muzej Kamnik nadaljuje s svojim programom in dejavnostjo v Galeriji Miha Maleš. V torek, 23. marca 2015, je bila otvoritev razstave z javnim vodstvom »Polde Mihelič – V iskanju izgubljenih trenutkov«. Razstava je nastala v sodelovanju z Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnjem ob slikarjevi 90-letnici in je, kot poklon avtorju, postavljena tudi v Galeriji Miha Maleš v Kamniku. Na ogled je 58 avtorjevih del in številni zapisi v obliki osnutkov, risb in krokijev. Razstava bo na ogled do konca meseca maja 2015.

Ureditev sanitarij na Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Zadnji posegi v ureditev sanitarij na Osnovni šoli 27. julij Kamnik segajo v leto 1982, ali pa še leta nazaj.

Osnovnošolski program v stavbi poteka že 32. leto in v vsem tem času učenci niso imeli garderobe za preoblačenje za uro športne vzgoje. Preoblačili so se v razredih in na sanitarijah, kar pa je iz higienskega vidika sporno.

V pritličju, pred telovadnico, v starem delo stavbe, imajo sanitarije, ki so že v precej dotrajanem stanju, zato so ugotovili, da je nujno potrebna sanacija le-teh, hkrati pa bi jih lahko preuredili tako, da bi jih bilo moč uporabljati tudi za garderobo.

Prvi del sanacije – zamenjava vodovodnih cevi, hidroizolacija in menjava keramike je zaključen, v prihodnje sledi še postavitev predelnih sten in garderobnih klopi.

Oddelek za urejanje prostora

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je organiziralo pretekli teden v prostorih Občine Kamnik predstavitev javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice se je začela 9. marca in bo potekala do 9. aprila 2015, in sicer je vsa dokumentacija dostopna:

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom ”DPN Kidričevo – Vodice” ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ”zadeva” navedejo ključne besede ”DPN Kidričevo – Vodice.” Za lažjo pomoč prilagamo obrazec “PRIPOMBA/PREDLOG k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice”.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve