Naslovnica / NOVICE / Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Kaj so na Občini Kamnik počeli v preteklem tednu

Tednik Občine Kamnik – 23. 2. 2105

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice. Dela se bodo nadaljevala po zaključku del na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza).

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječe vodovodno omrežje. Trasa je dolga 800 metrov. Izvajalec je nadaljeval z deli na drugi strani Kamniške Bistrice proti Šmarci.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. Izvajalec je v preteklem tednu izvedel približno 200 metorv kanalizacije. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini«. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je začela druga ekipa s polaganjem kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški in podobno) brez svetilk in kablov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s polaganjem robnikov.

Zapora Tunjiške ceste

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.30 do 13.30. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval izgradnjo kanala ST, ki poteka od obstoječe kanalizacije pri objektu Spodnje Stranje 5A naprej ob Stranjskem potoku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je izvajalec izvedel še zadnji del tlačnega voda ob Kamniški Bistrici do glavne državne ceste, kjer se priklopi na obstoječi jašek na glavni cesti. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

Po premoru, zaradi zimskih razmer, je v preteklem tednu izvajalec nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Sestanek z občankami in občani na temo »Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 160011 Podgorje – Kamnik«

V sredo, 18. februarja 2015, ob 19. uri je Občina Kamnik organizirala sestanek v prostorih Krajevne skupnosti Podgorje na temo »Rekonstrukcija lokalne ceste LC št. 160011 Podgorje – Kamnik«. Vabljeni so bili člani krajevne skupnosti in vsi lastniki zemljišč, na katera se bo posegalo v času izvajanja del. V uvodnem delu je vodja Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaž Srša poudaril, da je voziščna konstrukcija v zelo slabem stanju in, da je ena najbolj obremenjenih prometnih cest v občini Kamnik, zato se je občinska uprava odločila, da pristopi k rekonstrukciji lokalne ceste. Povedal je še, da so v proračunu Občine Kamnik zagotovljena finančna sredstva za 1. fazo in predstavil postopke pred začetkom del.

Višji svetovalec za prometno infrastrukturo Sandi Borec je podrobneje predstavil celoten projekt, ki je razdeljen na tri faze, in sicer:

Gledano v smeri Podgorje – Kamnik je ob levem robu vozišča predviden nov hodnik za pešce v dolžini 480 metrov, izgradnja dveh avtobusnih postajališč, od desnega avtobusnega postajališča je previdena izgradnja hodnika za pešce v dolžini 130 metrov, navezava z obstoječim hodnikom do krožnega križišča, postavitev javne razsvetljave, zamenjava voziščne konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja. Lokacija levega postajališča ostane enaka, desno postajališče pa se ustrezno zamakne, kot določajo predpisi.

1. faza (od krožišča do uvoza za tehnične preglede Cvirn v dolžini približno 531 metrov)

2. faza (od tehničnih pregledov Cvirn do Gostilne pri Slavki v dolžini 848 metrov)

Je predvidena menjava voziščne konstrukcije, izgradnja ukrepa za umirjanje prometa in izvedba pasu odpuščanja v širini 1 meter.

3. faza (od priključka LZ 160511 do križanja z železniško progo v dolžini 455 metrov)

 Je predvidena rekonstrukcija ceste in hodnika za pešce, postavitev javne razsvetljave, za uvozom z LZ cesto Podgorje skozi vas se predvidi ukrep za umirjanje prometa. Pred začetkom 3. faze bo morala Občina Kamnik pridobiti kulturno-varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Vsi navzoči krajani so se strinjali s predstavljenim projektom, saj je rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje – Kamnik nujno potrebna.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bila izdelana in oddana na AJPES letna poročila oziroma bilance za Enotni zakladniški račun občine Kamnik. V sredo, 18. februarja 2015, je v Termah Snovik potekala 13. seja skupščine LAS »Srce Slovenije«, na kateri se je obravnavalo poročilo o delovanju LAS za leto 2014 ter program dela za leto 2015.  Predstavljeni so bili rezultati monitoringa izvedenih LAS projektov v obdobju 2007 – 2013. Podane pa so bile tudi informacije  o pripravah na izvajanje programa  LEADER/CLLD v novi finančni perspektivi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objavljen je bil Javni razpis za sofinanciranje športa v občini Kamnik za leto 2015, v skupni višini 248.292 evrov. Kot je določeno v letnem programu športa, letos ni več pogoj, da mora biti prijavitelj član lokalne športne zveze s poravnano članarino. Javni razpis se zaključi v petek, 6. marca 2015.

Prihodnji ponedeljek bo na Kolodvorski ulici 4 v Kamniku (na sedežu Društva upokojencev Kamnik) svoja vrata odprla Razdelilnica, kjer bo vsak delovni dan med 12. in 13. uro na voljo brezplačen topel obrok za socialno ogrožene občanke in občane. Upravičenci do toplega obroka bodo vsi prejemniki denarne socialne pomoči (mora imet odločbo Centra za socialno delo Kamnik) in upokojenci, katerih pokojnina je nižja od 400 evrov. Vsak, ki bi želel imeti vsak delovni dan zagotovljen topel obrok, se lahko zglasi na Občini Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje. Kot dokazilo morajo imeti s seboj odločbo centra o denarni pomoči ali odrezek zadnje pokojnine. Vsak uporabnik bo z Občino podpisal pogodbo o spoštovanju hišnega reda v prostorih Razdelilnice, poleg tega pa bo prejel tudi napotnico, s pomočjo katere se bo identificiral v Razdelilnici in bo na podlagi le-te prejel topel obrok.

Občinska uprava je z mislimi že pri počitniškem varstvu v poletnih mesecih letošnjega leta. Javni poziv za izvedbo počitniškega varstva, ki je bil pripravljen v teh dneh, izhaja iz dobre tradicije počitniškega varstva v občini Kamnik. Počitniško varstvo od konca pouka v mesecu juniju do konca avgusta, s ciljno populacijo zlasti prve triade šoloobveznih otrok, mora biti zastavljeno tako, da pokrije delavnik staršev. Vse več staršev namreč potrebuje takšno obliko »podpore« za svoje otroke v času, ko z družino niso na dopustu.

Ključne zahteve za organizacijo počitniškega varstva so, da je ponudnik:

  • registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa,
  • da ima izkušnje z izvedbo počitniškega varstva v obsegu, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz specifikacije cene storitve, dejavnosti) ter prehrano,
  • ima jasno izdelano finančno konstrukcijo,
  • da je program cenovno dostopen za starše – največ 8€/dan na otroka,
  • da poda Izjavo, da bo izvajal dejavnost varstva vsak delovni dan od 7. do 16. ure;
  • da v varstvo vključuje raznovrsten program (športne, kulturne in druge animacijske
  • da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost na lokaciji, ki jo določi sofinancer.

Poleg tega je z vidika meril in kriterijev pomembno, da ima ponudnik za sabo že uspešno izvedeno počitniško varstvo otrok v občini Kamnik ter, da prijavljeni program počitniškega varstva pomembno prispeva h kvaliteti ponudbe za najmlajše šolarje v občini ter da zagotavlja potrebno varnost otrok.

Kulturni bazar 2015 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja in programe za otroke, mladino in odrasle – za vse, ki jih zanima kultura. V tem tednu je na spletni strani www.kulturnibazar.si objavljen program. Več kot petdeset dogodkov omogoča udeležencem, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar se bo odvijal 18. marca 2015 v Cankarjevem domu, Ljubljana. Vabljene so vse pedagoške in kulturne ustanove v Občini Kamnik, da se kulturnega bazarja udeležijo. Program si lahko ogledate tukaj.

Medobčinski muzej Kamnik je v petek, 20. februarja 2015, ob 18. uri organiziral »javno tribuno o perspektivah opuščenega območja nekdanje SMODNIŠNICE«.

V pripravi so razpisi za sofinanciranje kulturnih, mladinskih programov/projektov ter ostali, ki bodo v naslednjih dneh tudi objavljeni na spletni strani Občine Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli več sestankov z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., v zvezi s pripravo gradiva za dopolnitve k končnim mnenjem.

Na Oddelek je bilo naslovljeno tudi večje število vprašanj glede Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12).

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve