Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i (K) Občine Kamnik – 16.02.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Po premoru, zaradi zimskih razmer, je v preteklem tednu izvajalec nadaljeval izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječe vodovodno omrežje. Trasa je dolga približno 800 metrov. Nadaljeval je z deli na drugi strani Kamniške Bistrice proti Šmarci.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

tunjska-mlaka

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini« (med zaščitnima ograjama). Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Dela potekajo počasneje zaradi laporja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na stranskem kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. V preteklem tednu je izvedel približno 70 metrov kanalizacije.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

V preteklem tednu je izvajalec končal z deli na stranskem kanalu TM2-2, ki poteka od objektov Košiše 13 do Košiše 13 C. Celotna dolžina kanala znaša približno 185 metrov. Izvedel je priključke DN 160 za posamezne objekte.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

stranje-kanal

Spodnje Stranje

Po premoru, zaradi zimskih razmer, je v preteklem tednu izvajalec nadaljeval z izgradnjo kanalizacije v Spodnjih Stranjah.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

vp-načrtŽupanje Njive

Zaradi zimskih razmer dela v preteklem tednu niso potekala.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Izvajalec bo začel z deli na križišču, kjer je končal z gradnjo, zato bodo prebivalci zgornjega dela Županjih Njiv – novi del morali tekom dneva uporabljati obvoz, ki jim je bil predstavljen na srečanju s krajani.

Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

cn2-001

Izvajalec SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljuje z deli na bazenu-Biološki blok 2, kjer se izvaja betoniranje talne plošče.

Lokacija biološkega bloka 2 v CČN Domžale – Kamnik je razvidna na zgornji sliki (rumeni okvir).

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

PLAZ_RAVNE_4-001Sanacija plazu na Ravnah

Podporna konstrukcija plazu je v celoti izvedena. Konec prejšnjega tedna je izvajalec izvrtal 10 sidrnih vrtin dolžine 15 metrov, vstavil sidra in jih zacementiral. Po utrditvi cementa, po preteku enega meseca, bo sidra ustrezno napel. V naslednjem tednu bo izvajalec odstranil začasno dostopno cesto in na vrhu betonske konstrukcije montiral cestno varovalno ograjo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bila večina aktivnosti usmerjena v pripravo in sklepanje služnostnih pogodb, s katerimi Občina, na zemljiščih v lasti Občine Kamnik, investitorjem dovoljuje gradnjo in vzdrževanje energetske infrastrukture. Gre za objekte, ki so potrebni za prenos in distribucijo elektrike, zemeljskega plina, toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini in so v skladu s 471. členom Energetskega zakona, zgrajeni v javno korist.

Glede na dejstvo, da se počasi končuje zimsko obdobje in s tem približuje čas gradenj, rekonstrukcij in obnov, je v pripravi tudi čedalje več pogodb, ki jih stranke potrebujejo za pridobitev gradbenih dovoljenj. Gre predvsem za pogodbe, s katerimi se urejajo razmerja med občani kot investitorji in občino, kot lastnikom zemljišč, po katerih investitorji potrebujejo dostop do svojega zemljišča, komunalni priključki potekajo po občinskih zemljiščih ali pa se z gradnjo na kakšen drug način posega v občinsko zemljišče.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Kot običajno so v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za leto 2014. Med Občino in javnimi zavodi se intenzivno usklajujejo sredstva, dana v upravljanje v lanskem letu. S strani javnih zavodov smo prejeli tudi več poročil o letnem popisu sredstev (inventurna poročila).

Notranje organizacijske enote so pripravile pisni del obrazložitev za zaključni račun proračuna 2014, ki jih je potrebno pregledati in vključiti v gradivo, ki ga bo občinski svet obravnaval na eni od prihodnjih sej.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik bo predvidoma 2. marca odprla »Razdelilnico toplih obrokov« na Kolodvorski ulici 5 v Kamniku, kjer so nam svoje prostore prijazno ponudili v Društvu upokojencev Kamnik. Prijave uporabnikov se bodo zbirale od ponedeljka, 16. februarja 2015, dalje na Občini, soba 51/II. nadstropje. Prijavijo se lahko prejemniki denarne socialne pomoči in upokojenci, ki imajo nižjo pokojnino od 400 evrov. S seboj naj imajo zadnjo veljavno odločbo Centra za socialno delo Kamnik ali zadnji odrezek pokojnine. Razdelilnica bo odprta vsak delovni dan med 12. in 13. uro na Kolodvorski ulici 5 v Kamniku. V tem času bo uporabnik lahko brezplačno dobil topel obrok, kruh in pijačo. O vseh novostih bodo občanke in občani sproti obveščeni.

V počastitev kulturnega praznika je Matična knjižnica Kamnik v torek, 10. februarja 2015, organizirala večer – pogovor z dr. Vereno Perko, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, o arheologiji za javnost in kulturni dediščini. Pogovor je bil posvečen vprašanju, kdo smo, če nimamo preteklosti in identitete, in kako lahko arheologija za javnost odgovori vprašanjem postmodernistične družbe.

V sredo, 11. februarja 2015, se je v sklopu Maistrovih večerov v Spominski sobi Rudolfa Maistra odvijalo predavanje mag. Petra Tarmana: Mirko Plehan, slovenski pilot v veliki vojni.

DKD Solidarnost, Pihalni orkester DKD Solidarnost z gosti – Mešani pevski zbor Odmev Kamnik je v petek, 13. februarja 2015, v Domu kulture Kamnik organiziral »2. valentinov koncert«.

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic. Knjižnice v skladu s strokovnimi načeli organizirajo zbirke knjižničnega gradiva in virov informacij z namenom zagotavljati posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo gradiva in z njim povezanih informacij. Javni interes za knjižnično dejavnosti se kaže v skupno dogovorjenem poslanstvu ustanoviteljic, ki ga knjižnice uresničujejo. Skupno poslanstvo sta Občina Kamnik in Občina Komenda uredili z aktom že leta 2004. Ker je Odlok potrebo uskladiti z veljavno zakonodajo in predpisi, smo pripravili predlog novega odloka, kjer so bolj natančno opredeljene naloge in obveznosti organov zavoda, novelirane so klasifikacije dejavnosti knjižnice po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda in podobno. Prav tako pa se zaradi zastarelosti naziva zavoda spreminja tudi uradni naziv knjižnice »Knjižnica Kamnik«. Predlog Odloka – prvo branje  se bo obravnaval na seji občinskega sveta v mesecu marcu 2015.

V tem tednu je občinska uprava pripravila javni poziv za vpis v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2015/2016. Javnemu pozivu, s katerim se napoveduje vpis v času od 2. marca 2015 do 13. marca 2015, se pridružuje tudi nova vloga za vpis v navedenem terminu. V vlogi je po novem poleg želenega vrtca ali enot vrtcev možno navesti tudi vrtce, kamor pa vlagatelj svojega otroka ne bi želel vključiti.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Na Oddelek za urejanje prostora je bilo naslovljenih več vprašanj v zvezi z nelegalnimi gradnjami, ki jih imenujemo tudi »črna gradnja«.

»Črna gradnja« je gradnja objekta brez ustreznega dovoljenja ali poseg na obstoječem objektu, za katerega je po zakonu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) delimo črno gradnjo na:

– nelegalno gradnjo,
– neskladno gradnjo in
– nevarno gradnjo.

Nelegalna gradnja je gradnja, ki se je izvedla brez veljavnega gradbenega dovoljenja. Za nelegalno gradnjo se šteje tudi neodstranitev objekta v predpisanem roku, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja.

Neskladna gradnja je gradnja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, oziroma se le-ta uporablja v nasprotju z namembnostjo za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Nevarna gradnja je gradnja, ki ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi ter sosednje objekte oziroma njegovo okolico.

Legalizacija nelegalne je možna le, če je objekt zgrajen v skladu s predpisi prostorskih aktov in so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo »črnih gradenj« je podoben postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo gradnjo. Za legalizacijo je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobiti vsa potrebna soglasja in na pristojni Upravni enoti podati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je potrebno plačati komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga po uradni dolžnosti odmeri upravni organ, na podlagi vladne Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Tedenski pregled dela pripravlja Občina Kamnik.
Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve