Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i (K) Občine – 01.12.2014

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) začel z izgradnjo odseka 1, ki poteka od Veterine do VH Perovo. Trasa je dolga približno 880 metrov. Izvajalec polaga vodovod DN 125.

vp2-001V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200

Dela na vodovodu so končana. Potrebna je priprava za asfalt in asfaltiranje.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Od vrha Tunjiške ceste se proti »Kurji dolini« pripravlja podlaga za asfaltiranje. Hkrati se izvaja:

  • izgradnja meteorne kanalizacije ceste z izgradnjo cestnih požiralnikov in LTŽ rešetk,
  • izgradnja kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kar vključuje vsa gradbena dela (cevi, jaški,…) brez svetilk in kablov,
  • izgradnja robnikov pločnika in
  • v spodnjem delu nadaljevanje zacevitve jarka z betonskimi cevmi DN 100.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

t2-001Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste.

V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Občanke in občane ter stanovalce znotraj zapore prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Ker se dela izvajajo tudi ob sobotah med 7. in 13. uro vas prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo za nemoteno potekanje del.

Občankam in občanom in ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. nadaljevala s pripravo podlage za asfaltiranje od mostu navzgor proti naselju Bistričica.

s2-001

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je Gorenjska gradbena družba d. d. končala z izgradnjo tlačnega voda DN 180 od predvidenega črpališča Č2 do »Encijana«, zato je z deli nadaljevala na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku. Dela na kanalu G so končana. Sledi priprava za asfaltiranje in asfaltiranje.

s3-001

Zgornje Stranje

Izvajalec je nadaljeval z deli na kanalu G4, ki poteka do objektov Zgornje Stranje 39-46. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na tem kanalu.

Županje Njive

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d. d.) je nadaljeval z deli na kanalu G13. Gre za 4. fazo, kjer je za čas gradnje, med 7. in 17. uro, organizirano parkirišče.

s6-001

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli v skladu s terminskim planom.

20141127_122528-001

Uvoz Snovik

Dela na uvozu Snovik, ki je bil zaradi prometne varnosti ustrezno predstavljen in razširjen, so v zaključni fazi.

V naslednjih dneh bo izveden zaris talnih označb in ureditev površin ob vozišču.

Sanacija podpornega zidu v Godiču

photo_2-001

Ob zadnjih poplavah v mesecu novembru se je v Godiču podrl podporni zid, zato je cesta do stanovanjskih hiš neprevozna. Občina Kamnik je skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje pristopila k sanaciji omenjenega zidu, ki bo omogočila normalno prevoznost ceste in dostopnost do objektov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je začela s postopkom javnega zbiranja ponudb za prodajo mobilnega drsališča v velikosti približno 15×20 metrov, ki obsega hladilni agregat, napravo za hlajenje tekočine, cevni hladilni sistem, absorbcijske preproge in ograjo drsališča – okvirne tehnične karakteristike in zahtevana zmogljivost hladilnega agregata in njegovih komponent za potrebe delovanja umetnega drsališča površine 300 m2. Razpis bo objavljen na spletni strani Občine, na spletni strani Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Usklajen in pripravljen je bil predlog proračuna občine Kamnik za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik  obravnaval predvidoma na decembrski seji. V skladu z navodilom o zaključevanju proračuna se je v preteklem tednu število prejetih zahtevkov, poročil in računov zelo povečalo, saj zaradi zakonsko določenih plačilnih rokov zapadejo v plačilo še v letošnjem proračunskem letu.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 25. 11. 2014, je v Domu kulture v Kamniku potekalo prednovoletno druženje članov Društva staršev otrok s posebnimi potrebami. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, udeležila se ga je tudi sestra Magdalena, ki otroke s posebnimi potrebami poučuje verouk v CIRIUS-u Kamnik.

Starši so opozorili na velik problem namestitve otrok s posebnimi potrebami po končanem šolanju v CIRIUS-u, saj za njih praktično ne obstaja primerna institucija, le domovi za starejše, kamor pa mladi vsekakor ne sodijo.

003-001

Želijo si, da bi v prihodnjih letih, ob pomoči Občine, zaživel dnevni center za otroke s posebnimi potrebami, ki bi deloval po vzoru dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon.

IMG_20141128_122003-001

Pretekli teden je izvajalec ob poti na Žale pričel s postavitvijo spominskega obeležja Edvardu Peperku. Celotna sredstva za projekt, izdelavo in postavitev obeležja je prispevala Občina Kamnik.

Poleg izvedbe večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Mekinje so bile izvedene tudi vse prestavitve in pokablitve nadzemnih elektro in kabelskih vodov. Sama ploščad čaka le še na asfaltno prevleko, ko bo vreme to dovoljevalo.

Na Podružnični šoli Nevlje, ki je bila v preteklem mandatu temeljito sanirana, je potekala zamenjava starih, dotrajanih radiatorjev. Sredstva v višini  7.700 evrov je v celoti zagotovila Občina Kamnik.

V septembru so na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju pridobili dostop do optičnega omrežja, novembra pa IP telefonijo, kar je močno izboljšalo pogoje dela na šoli in nižje stroške za kvalitetnejšo storitev. Že v letu 2013 je šola, v okviru projekta eŠolstvo, izvedla prenovo dotrajanega lokalnega omrežja, ki njenim potrebam ni več zadostovalo. Obstoječe ožičeno omrežje so nadgradili in vzpostavili dostop do brezžičnega omrežja Eduroam. Začeli so razmišljati o zamenjavi dotrajane in drage telefonije in lokalno omrežje pripravili na prehod na IP telefonijo. Obstoječa zunanja omrežna infrastruktura nemotenega delovanja IP telefonije ni omogočala, kar je šolo spodbudilo k razmišljanju o nujnosti izgradnje optičnega omrežja do šole. Pri projektu sta šoli idejno in tehnično pomoč nudila gospod Krešimir Tomas v okviru projekta eŠolstvo in gospa Ksenija Furman Jug s svojo ekipo Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes). Ponujene rešitve s strani komercialnih ponudnikov sprva niso bile povsem naklonjene potrebi šole po ohranitvi povezave v omrežje Arnes, kar je nekoliko upočasnilo proces pridobitve možnosti priklopa na optično povezavo. Nujnost ohranitve povezave šole v omrežje Arnes je v koriščenju mnogih Arnesovih storitev, ki so za zavod brezplačne (uporaba, upravljanje in v primeru dotrajanosti zagotavljanje aktivne omrežne opreme, dodeljen IP naslovni prostor za žično in Eduroam omrežje, nadzor delovanja povezave, prijava in odprava napak, ločitev omrežja na več segmentov iz varnostnih razlogov, Radius hosting za potrebe omrežja Eduroam, možnost izbire med različnimi ponudniki IP telefonije,…). V opisanem primeru se je Arnes izkazal kot nepogrešljiva podpora izobraževalnim zavodom, saj je z vztrajnostjo in učinkovitimi pogajanji Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju pomagal do možnosti priklopa na optično omrežje z ohranitvijo povezave v njihovo omrežje. Občina Kamnik je idejo o izgradnji optične povezave do šole podprla in omogočila vsa finančna sredstva za realizacijo tega pomembnega projekta.

Na pobudo Občine Kamnik in Zavoda Oreli oziroma direktorice zavoda Martine Ozimek od 25. 11. 2014 dalje, v prostorih Osnovne šole Toma Brejca, poteka izobraževanje učiteljev kamniških osnovnih šol za vodenje skupin mladih prostovoljcev v osnovnih šolah. Na izobraževanje, v okviru treh srečanj, se je prijavilo pet osnovnih šol. Mentorji skupin se bodo usposobili za to, da bodo znali mlade pritegniti k prostovoljstvu, ki predstavlja po mnenju duše tega projekta – prof. Martine Ozimek – temeljno kvaliteto socialnega življenja posameznika.

FOLKLORA_KAMNIK_1_-_letni_koncert-001

Folklorna skupina Kamnik je v Domu kulture Kamnik pripravila letni koncert z naslovom »Ples in glasba izpod kamniških planin«, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Kamniški folklorniki so sredi jeseni s petjem in plesom priklicali pomlad in se Občini Kamnik na ta način zahvalili za vso podporo, ki smo jo izkazali, da so si lahko priskrbeli kostume in se v popolnosti posvetili učenju ljudskih plesov. Na letnem koncertu so se predstavili z gorenjskimi in štajerskimi plesi, s plesno postavitvijo Povorka, ljudsko pesmijo »Prišla je že pomlad« ter s spletoma gorenjskih in koroških pesmi. K sodelovanju so povabili še dve folklorni skupini, enoto Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik in folklorno skupino Bistrica ob Dravi. Na letnem koncertu so program popestrili tudi ansambel Trobentica, ansambel Viharnik in ansambel Jodel Express. Folklora je kulturno izjemno pomembna in je del pretekle kulture naroda in njegove kulturne dediščine. Zavedanje pomena folklorne dejavnosti  je pomembno, saj moramo skrbeti za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila.

IMG_0570-001

Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik je ob 10. letnici smrti Sama Vremšaka organizirala spominski koncert zborovskih del, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Poleg kamniške Lire so nastopili tudi gosti, in sicer Mešani pevski zbor Obala Koper in Slovenski komorni zbor.

V torek, 25. 11. 2014, so se v Zasebnem vrtcu Zarja zbrale ravnateljice, direktorice in svetovalne delavke vrtcev ter skupaj s predstavniki Občine Kamnik in avtorico programske opreme Centralnega vpisa v vrtec gospo Trojanšek govorile o predlogih za morebitne spremembe pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Predlogi izhajajo iz evalvacije dosedanjih postopkov vpisa otrok v vrtce v občini Kamnik in potrebe, da se v določenih segmentih (primer: pri kriteriju »enostarševske družine«) predpis v večji meri uskladi z obstoječo socialno zakonodajo. Udeleženke sestanka so se strinjale, da se na novi vlogi za sprejem v vrtec za šolsko leto 2015/2016 predvidi, da lahko starši poleg možnosti vključitve v vrtec pod rubriko »kamorkoli« navedejo tudi, v katere vrtce ali enote vrtcev ne bi želeli vključiti otroka. Na ta način se bo mogoče izogniti tudi »zapletom«, ki so nastajali (primer: zaradi ponujene oddaljene enote vrtca v Motniku, zaradi katere se starši v zadnjem letu raje niso odločali, da obkrožijo opcijo »kamorkoli«).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Na temo usklajevanja mnenj in priprava gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal. Zaradi negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo in okolje (ARSO), ki smo ga prejeli po več kot šestih mesecih (zakonsko določen rok je 30 dni) smo pretekli četrtek izvedli sestanek s pristojnim nosilcem urejanja prostora, na katerem smo se usklajevali glede poplavne varnosti in širitve poselitvenih območij na območja poplavne ogroženosti.

Med drugim smo imeli tudi sestanek z izdelovalcem Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 Polje in B24 Spodnji Stol in z izdelovalcem Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta B8 Zg. Perovo. Namen sestankov je bil pregled in nabor aktivnosti za nadaljevanje postopka.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve