Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i (K) Občine Kamnik –  02.02.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku, od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo, so začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3:  vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječo vodovodno omrežje. Trasa je dolga približno 800 metrov. Nadaljeval je z deli na drugi strani Kamniške Bistrice proti Šmarci.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti Kurji dolini (med zaščitnimi ograjami). Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Dela potekajo počasneje zaradi laporja. V četrtek se je zaradi napovedanega snega gradbena jama zasula za normalno prevoznost glavne ceste Tunjice Kamnik. Dela se bodo nadaljevala ob bolj ugodnem vremenu.

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na stranskem kanalu TM2-0, ki poteka od križišča za Laniše proti Tunjiški Mlaki 6A (Smolnikar). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM2-2, ki poteka do objektov Košiše 13 do Košiše 13 C. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Izvajalec je v preteklem tednu izvedel približno 60 metrov fekalne kanalizacije. Trasa je dolga približno 190 metrov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanala ST, ki poteka od obstoječe kanalizacije pri objektu Spodnje Stranje 5A naprej ob Stranjskem potoku. Na delu, kjer je v preteklem tednu izvedel kanalizacijo, je zaradi ugodnih temperatur izvedel povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu izvajalec končal z deli na kanalu G11, ki se priključi na glavni kanal pri gradbiščnem zabojniku.

Županje Njive

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu G60-2 na delu Županjih Njiv od Calcita d.d. navzgor.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli na bazenu-Biološki blok 2.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku pripravljali in usklajevali osnutek Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za Občino Kamnik za leto 2015, katerega bo po sprejemu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015, sprejel župan. Navedeni načrt, v skladu z  Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt  razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. 10. člen predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015, ki bo predvidoma sprejet na Občinskem svetu Občine Kamnik dne  4. 2. 2015, določa, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 evrov.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga bo torej za leto 2015 sprejel župan, bo vseboval seznam  nepremičnin, ki jih Občina načrtuje v letošnjem letu ali kupiti ali prodati, z vsemi ključnimi podatki, kot so vrsta nepremičnine, velikost, posplošena tržna vrednost in podobno.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 4. 2. 2015, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 v drugi obravnavi ter o predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 v drugi obravnavi.

V okviru priprave Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2014 je bilo izdano Navodilo za pripravo obrazložitev s podatki o realizaciji. Polega tega je bilo na Ministrstvo za finance  poslano tudi Poročilo o stanju zadolženosti Občine Kamnik na dan 31. 12. 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

Osnovna šola Toma Brejca je bila v preteklem letu v srednjeevropski arhitekturni reviji za kulturo prostora Piranesi  predstavljena kot objekt arhitekturne simbioze. Stara stavba šole oziroma  »Mestna gospa«, kot jo poimenujejo v reviji, je še eno v nizu priznanj za arhitekturni biro Ravnikar Potokar in tudi za vse tiste, ki so pripomogli, da je bila investicija lani pozimi zaključena.

Matična knjižnica Kamnik je s strani Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, sektor za arhive, muzeje in knjižnice, na podlagi neposrednega poziva za nakup knjižničnega gradiva za leto 2015, prejela Odločbo o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2015. Financer, to je Ministrstvo za kulturo, bo iz sredstev proračuna zagotovilo prejemniku sredstva za nakup knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2015 v skupni višini 26.630 evrov. Celotna vrednost nakupa gradiva na podlagi odločbe v okviru postopka neposrednega poziva znaša 121.930 evrov. Sredstva, s strani občin soustanoviteljic (Občina Kamnik in Občina Komenda), znašajo 89.300 evrov, od tega s strani Občine Kamnik v višini 75.000 evrov, sredstva ministrstva v višini 26.630 evrov, lastna sredstva knjižnice pa znašajo 6.000 evrov.

Uredniški odbor Kamniškega  zbornika že načrtuje svoje delo za izdajo nove omenjene knjige v letu 2016.

JSKD OI Kamnik letos v okviru kulturnega praznika pripravlja 36. Območno revijo odraslih pevskih zborov občin Kamnik in Komenda, ki bo v nedeljo, 8. februarja 2015, ob 19. uri v Domu kulture Kamnik.

Sanacija (zamenjava talnih oblog v pritličju v predprostoru in delu hodnika), po odkritem vzroka zamakanja, v enoti vrtca Kamenček je zaključena.

Preverili smo, kako poteka prostovoljno delo po osnovnih šolah in dobili povratne informacije tudi s strani Osnovne šole Frana Albrehta in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju (za Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Marije Vere smo že poročali).

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik v skladu z letnim načrtom izvajajo naslednje oblike prostovoljne pomoči:

Učna pomoč:

 • učenci predmetne stopnje pomagajo mlajšim učencem (pomoč pri širjenju besednega zaklada, pomoč pri matematiki),
 • učna pomoč dijakinj GSŠRM, smer gimnazija (pomoč pri matematiki),
 • učna pomoč študentke Pedagoške fakultete, oddelek za matematiko (pomoč pri matematiki),
 • pomoč študentke Pedagoške fakultete, oddelek specialne in rehabilitacijske pedagogike (pomoč pri odpravljanju primanjkljajev).

Pomoč priseljencem:

 • pomoč naravne govorke (albansko, rusko): prevajanje v pogovorih z učenci priseljenci in njihovimi starši, prevajanje učnih gradiv,
 • medvrstniška pomoč.

Projekt »Dobri mož za vse otroke«:

 • OŠ Frana Albrehta Kamnik v sodelovanju z OZ RK Kamnik; obdarjeno je bilo 65 otrok iz socialno ogroženih družin (Kamnik in Komenda),
 • akcija zbiranja igrač, iger, knjig, ki poteka že 10. leto,
 • prireditev z obdarovanjem (15. 12. 2014),
 • načrtovanje: učenci 9. b – razreda z razredničarko in svetovalno delavko,
 • izvedba: učenci 9. b in drugi,
 • projektne skupine, reklama (plakati, letaki), zbiranje (zbirno mesto pred jedilnico), sortiranje, priprava daril, donacije (pisanje prošenj, distribucija), program (prireditev, scena).

Med letom je bilo prostovoljno delo razširjeno še na dve obliki dela:

Delavnice o poklicih:

 • starejši učenci bodo v času podaljšanega bivanja izvajali delavnice v razredih od 2. do 5. na matični šoli in na vseh štirih podružnicah,
 • namen: seznanitev z različnimi poklici, medvrstniško povezovanje.

Ustvarjalne delavnice:

 • učenci predmetne stopnje so se prostovoljno odločili, da bodo obiskali Osnovno šolo 27. julij Kamnik in Dnevni center Štacjon ter skupaj z učenci (uporabniki) ustvarjali pustne maske,
 • namen: detabuizacija težav v duševnem zdravju in motenj v duševnem razvoju.

Tudi na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju izvajajo različne oblike prostovoljne pomoči. Tri strokovne sodelavke so se usposobile za mentorice prostovoljcev. Na podlagi akcijskega plana, ki so ga izdelale, bodo po februarskih počitnicah usposobile učence – prostovoljce, namen projekta pa je medsebojna učna pomoč med učenci – kot nekakšna tržnica znanja. Učenci prostovoljci bodo ponudili učno pomoč iz določenega predmeta. Tisti, ki to pomoč potrebujejo, se bodo lahko »vpisali« ter dogovorili za srečanje. Na šoli jim bodo pripravili določen prostor (učni kotiček z mizami, panoji za obvestila in podobno), kjer bo to sodelovanje in učenje lahko potekalo, seveda pred in po pouku. Mentorice bodo skrbele, da bo vse potekalo tako, kot je potrebno, najprej pa bodo izvedle nekaj urni tečaj usposabljanja za učence, ki se bodo prijavili za prostovoljno učno pomoč (kaj je pomembno pri razlagi, preverjanje znanja, različne strategije učenja in podobno). Želja je, da bi delo steklo, vsaj z nekaj prostovoljci, še v letošnjem šolskem letu. Sicer pa na šoli že več let potekajo prostovoljne aktivnosti, kot je Botrstvo provošolcem, branje angleških pravljic starejših učencev mlajšim, medsebojna učna pomoč (sedaj bo bolj sistematično organizirana), raznovrstne zbiralne akcije, Simbioza, medgeneracijsko druženja in še bi lahko naštevali tako, da se s tem načinom dela šola ne srečuje prvič.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pripravljali podatke za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pripravi podatkov smo ugotovili, da številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Zaradi prej navedenega dejstva je Oddelek za urejanja prostora na predlog župana v preteklem tednu  obvestil poslovne subjekte, ki so v lanskem letu prenehali poslovati in niso uredili podatkov naj le-te uredijo na pristojni Geodetski upravi RS in na Občini Kamnik.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Zaradi nestrinjanja na geodetskih odmerah smo se udeležili ustnih obravnav na Geodetski upravi.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v skladu z veljavno zakonodajo, ki določa, da mora Občina v postopku priprave Občinskega prostorskega akta omogočiti javnosti seznanitev z dopolnjenim osnutkom, začeli z javno razgrnitvijo Občinskega prostorskega načrta z oznako OPPN B 24 Spodnji Stol- del, B26 Polje-del in Okoljskega poročila. Po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik je obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave prostorskega akta je nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Prostorski akt predvideva pozidavo objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovne prostore. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. V skladu z veljavno zakonodajo se v prostorskem aktu določa tudi prometna in komunalna opremljenost zemljišča ter drugo potrebno infrastrukturo. Javna razgrnitev traja od 6. 1. 2015 do 6. 2. 2015.

Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del in gradivo Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del je dostopno na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Besedilo: Občina Kamnik

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve