Naslovnica / NOVICE / Katzenberg je prodan, Občina Kamnik pa še lahko uveljavlja predkupno pravico

Katzenberg je prodan, Občina Kamnik pa še lahko uveljavlja predkupno pravico

Družba Iskra Mehanizmi je sredi maja na dražbi, za 310.000 evrov, prodala nekdanjo upravno stavbo smodnišnice s pripadajočimi zemljišči oz. dvorec Katzenberg. Prodajni posel pa še ni dokončen, saj Občina Kamnik še vedno lahko uveljavlja predkupno pravico.

Nekdanjo upravno stavbo smodnišnice z zemljišči je, kot uspešen dražitelj, za 310.000 evrov kupila kamniška družba VPS Svetovanje d.o.o., katere solastnik in direktor Miloš Milović nam je v telefonskem pogovoru potrdil nakup in povedal, da gre za naložbeno investicijo, saj Katzenberg, po njegovem mnenju, omogoča izvedbo oz. uresničitev številnih različnih (poslovnih) idej.

Kot vemo, se je dvorec Katzenberg oz. nekdanja upravna stavba nekdaj uspešne, nato pa tajkunizirane in uničene smodnišnice, ki je več let sameval in propadal, v zadnjem letu, po zaslugi Kulturnega društva Priden možic oz. Gorana in Anje Završnik ter seveda tudi družbe Iskra Mehanizmi, ki je dvorec pod zelo ugodnimi pogoji dalo društvu v kratkoročen najem, razvil v zanimivo ustvarjalno in družabno središče.

V nekdanji upravni stavbi smodnišnice ter njeni okolici se je, v okviru danih možnosti, odvila vrsta zanimivih in tudi precej odmevnih dogodkov in prireditev, s katerimi se je Katzenberg, kot izjemno zanimivo prizorišče, zapisal, ne le na zemljevid kamniške, ampak tudi slovenske, če ne že kar mednarodno kulturne scene.

Zato smo Miloša Milovića, kot uspešnega dražitelja oz. lastnika zemljišč in dvorca vprašali, kako je z izvedbo že načrtovanega programa v letošnjem letu, Milović pa nam je odgovoril, da je seznanjen z najemno pogodbo, ki je veljavna do septembra, tako da za izvedbo že načrtovanega programa ni nobenih ovir, po izteku pogodbe, pa dopušča tudi možnost nadaljnjih tovrstnih dogovorov.

Bo občina uveljavila predkupno pravico?

Glede na to, da je bil dvorec Katzenberg, skupaj z obsežnim kompleksom zemljišč, na dražbi prodan za razmeroma ugodno ceno, smo Občini Kamnik, ki bi morala imeti na območju nekdanje smodnišnice dolgoročni javni oz. strateške interes, zastavili vprašanji, ali morda Občina Kamnik namerava uveljaviti predkupno pravico ter kakšne so možnosti, da se nekdanjo upravno stavbo smodnišnice, z namenom ohranitve, zaščiti vsaj kot spomenik lokalnega pomena.

Z Občine Kamnik pa so nam posredovali zelo nejasen, pravzaprav povsem birokratski odgovor,  v katerem se sklicujejo, da Občina Kamnik v proračunu 2018 ni načrtovala sredstev za nakup Katzenberga, na vprašanje glede morebitne zaščite stavbe z odlokom, s katerim bi Kaztenberg razglasili za spomenik lokalnega pomena, pa sploh niso odgovorili.

Odgovor Občine Kamnik, ki ga objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli, se glasi:

»Občina Kamnik na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik ( Ur. l. RS, št.  35/03 in 86/15 ) določi območje predkupne pravice Občine na nepremičninah. Na podlagi Odloka se za območje predkupne pravice  določi:

a) Območja poselitve: so območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v prostorskih aktih občine. To so vse površine znotraj meja ureditvenega območja naselja, kot so določene v kartografskem delu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990-dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 90/02).

b) Območja infrastrukturnih omrežij in objektov, zajemajo:

1. tiste parcele, po katerih potekajo lokalne ceste (LC) in javne poti (JP), skupaj s pripadajočim varovalnim pasom, kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/99);

2. tiste parcele na katerih se nahajajo objekti in naprave po sklepu občinskega sveta o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Kamnik, z dne 27. 5. 1998 in 28. 6. 2000;

3. parcele, po katerih poteka obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura, prikazana v prostorskih aktih Občine Kamnik ter geodetskih in drugih načrtih, ki so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenj.

Občina  lahko uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes in če ponujena vrednost ne presega povprečne cene nepremičnin na tem območju. Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.

Občina Kamnik v proračunu 2018 ni planirala sredstev za nakup dvorca Katzenberg.«

Smiselnost (strateškega) nakupa

Glede na to, da je bila nekdanja upravna stavba smodnišnice razmeroma dobro ohranjena, četudi bi v prihodnosti najbrž res zahtevala precejšnja (postopna) vlaganja v obnovo, bi bilo uveljavljanje predkupne pravice občine, še posebej glede na precej ugodno ceno, zagotovo smiselno, zagotovo pa tudi ekonomsko upravičeno.

V prvi vrsti bi Občina Kamnik z nakupom Katzenberga, katerega nakup bi stal zgolj nekaj malega več, kot je denimo stala delna obnova mestne kavarne Veronika, manj, ali kot je Občina namenila za obnovo atletske steze oz. Stadiona prijateljstva v Mekinjah ter precej manj, kot bo stala obnova Glavnega trga, pridobila pomemben, domala strateški objekt, ki bi lahko, v najslabšem primeru služil kot rezervna lokacija za primer, če bo zaradi denacionalizacijskega procesa potrebno seliti občinsko upravo, ali pa rešilo prostorske težave domala vseh kamniških društev in drugih nevladnih organizacij, ki se morajo zdaj, bolj ko ne, znajti po svoje. V res, ampak res najslabšem primeru, pa bi Občina Kamnik lahko Katzenberg in zemljišča, potem ko bo sprejet ureditveni načrt, nenazadnje lahko tudi z dobičkom prodala potencialnim investitorjem, ki bi znali Katzenberg napolniti z mestu koristnimi vsebinami.

Seveda se v zvezi s Katzenbergom odpira vrsta drugih, še boljših možnosti, od muzeja industrijske dediščine, likovega razstavišča,  medgeneracijskega centra, centra ustvarjalnih dejavnosti, kulturnega prizorišča… kar pa je zgolj stvar temeljitega nadaljnjega premisleka, vendar brez omejitev in nedomiselno togega birokratskega razmišljanja in pristopa, kakršen se denimo kaže pri oživljanju podarjenega samostana v Mekinjah.

Edinstvena priložnost se vsekakor ponuja in potrebno jo je zgolj zgrabiti in izkoristiti, nikakor pa ne zamuditi. Razen v primeru, če je kamniški politični eliti, ob stremljenju za dosego lastnih političnih ali kariernih ciljev, res popolnoma vseeno za mesto in njene prebivalce ter ne premore niti kančka vizije in politične volje.

Kako zagotoviti sredstva?

Kot je razbrati že iz odgovora Občine Kamnik, se ob vsem skupaj poraja vprašanje, na kakšen način zagotoviti oz. kje dobiti sredstva, ne le za morebiten nakup, ampak tudi nadaljnje vzdrževanje Katzenberga. Rešitev, ki jo predlagamo, je morebiti res nekoliko naivna, saj od kamniških političnih veljakov ter svetnic in svetnikov zahteva zmanjšanje lastnih apetitov, po drugi strani pa je povsem preprosta.

Svetniki in svetnice se bodo namreč že jutri, v sredo, 6. 6. 2108, sestali na 25. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri bodo, med drugim, obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letošnje leto. Prepričani smo, da bi z nekaj dobre (politične) volje in brez pretiranega truda, s prerazporeditvijo obstoječih sredstev lahko skupaj spraskali tudi kupnino za Katzenberg oz. vsaj sprejeli sklep o najemu kredita, ki bi ga bilo v prihodnjih letih moč brez večjih težav poplačali že zgolj z ukinitvijo postavke za sofinanciranje političnih strank (85.000 evrov letno), zmanjšanjem sredstev za delovanje Občinskega sveta (276.654 evrov letno) ter zmanjšanjem stroškov za delo svetniških skupin (89.654 evrov letno), skratka s sredstvi, ki jih, v veliki meri, dostikrat pa tudi povsem brez potrebe, potrošijo občinski svetniki in svetnice sami.

Že samo z ukinitvijo sofinanciranja političnih strank, katerih delovanje sofinancira že država, ter polovičnim zmanjšanjem stroškov za delo svetniških skupin, svetniki tako ali tako dobivajo tudi sejnino, bi letno pridobili skoraj 130.000 evrov na leto.

Če pa bi si bili svetniki in svetnice pripravljeni zmanjšati tudi sejnine, pa bi bilo teh sredstev še več, tako da bi lahko Katzenberg, brez morebitnih evropskih sredstev, ki bi jih bilo moč z dobrim projektom zagotovo pridobiti, ne le kupili, ampak v prihodnjih letih zagotovili tudi sredstva za program njegove odmevne oživitve in obnove.