Naslovnica / NOVICE / Kdo bi si zaslužil priznanje Občine Kamnik?

Kdo bi si zaslužil priznanje Občine Kamnik?

Občina Kamnik je objavila javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2017. Svoje predloge lahko podate do 16. januarja 2017.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

– bronasto priznanje Občine Kamnik,
– srebrno priznanje Občine Kamnik,
– zlato priznanje Občine Kamnik,
– naziv častni občan Občine Kamnik.

Bronasto priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Srebrno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Zlato priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik.

Naziv častni občan Občine Kamnik se podeljuje posameznikom za njihov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Kamnik. Naziv lahko dobi tudi tuj državljan.

Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2017«.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 16. januarja 2017.

Predlogi morajo vsebovati naslednje sestavine:

Vzorec predloga

Vzorec predloga

– osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv organizacije, skupnosti, zavoda …; naslov predlagatelja; tel. številka; e-naslov);

– osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;

– za katero vrsto občinskega priznanja se podaja predlog;

– pisno izjavo predlagatelja, da se predlagani kandidat strinja s predlogom kandidature za občinsko priznanje;

– obvezno kratko pisno utemeljitev predloga, ki bo v primeru izbire objavljena in bo sestavni del priznanja, zato ne sme presegati ene računalniško tipkane strani A4 formata (pisava Arial, velikost pisave 12, razmik med znaki navaden in enojen razmik med vrsticami);

– obvezno povzetek pisne utemeljitve predloga, ki bo v primeru izbire predstavljen na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, zato ne sme presegati ene polovice računalniško tipkane strani A4 formata (pisava Arial, velikost pisave 12, razmik med znaki navaden in enojen razmik med vrsticami).

Predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi daljšo pisno obrazložitev predloga (slednja ne bo objavljena!), v kolikor meni, da je potrebna zaradi lažjega odločanja Komisije. Kot pomoč je k javnemu pozivu priložen tudi vzorec za pripravo predloga za podelitev občinskega priznanja.