Naslovnica / Napovedi in obvestila / Možnost zaposlitve na Občini Kamnik

Možnost zaposlitve na Občini Kamnik

Občina Kamnik je objavila javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PREMOŽENJSKO-PRAVNIH IN DRUGIH ZADEV.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prva bolonjska stopnja); zahtevana smer strokovne izobrazbe: pravna,
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih.
Delovno področje: opravljanje zahtevnejših in raznovrstnih upravnih idr. nalog na področju urejanja premoženjsko-pravnih idr. zadev, ki sodijo v pristojnost občine:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med organizacijskimi enotami ter sodelovanje z drugimi organi
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • sodelovanje pri pripravi in sprejemanju občinskih predpisov
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil idr. zahtevnih gradiv
 • priprava raznovrstnih aktov s področja urejanja občinskih premoženjsko-pravnih in drugih zadev
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji
 • nudenje pravne pomoči organom občine
 • sodelovanje pri izvedbi lokalnih volitev
 • nadomeščanje sodelavke v primeru odsotnosti pri izvedbi sej organov občine
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog z delovnega področja in po odredbi predpostavljenega

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati naslednje sestavine:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven izobrazbe, smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila strokovna izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu) ter kratek opis del (z navedbo stopnje izobrazbe, zahtevane za to delovno mesto), ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat že opravil oz. ga ni opravil);
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka druge stopnje (če ga je kandidat že opravil oz. ga ni opravil);
5. pisno izjavo kandidata o tem, da je:

 • državljan Republike Slovenije,
 • da ima znanje uradnega jezika,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kamnik pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.

Prijava naj poleg navedenih sestavin vsebuje tudi kratek življenjepis (v okviru obrazca za prijavo), v katerem se kandidat predstavi in navede morebitne druge relevantne podatke o sposobnostih in veščinah, ki si jih je pridobil. Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje pravnih temeljev delovanja lokalne samouprave, podrobno poznavanje področja urejanja premoženjsko-pravnih zadev, usposobljenost za delo z računalnikom in ustrezne komunikacijske veščine pri delu s strankami. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnimi delovnimi izkušnjami na razpisanem področju dela.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Strokovna usposobljenost kandidatov bo presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov, dokazil, ki bodo pridobljena iz uradnih evidenc, razgovora s kandidati, ki se bodo uvrstili v zadnji krog izbirnega postopka, ter z eventualno uporabo drugih metod, če bo le-to potrebno.
Razpisano delovno mesto višji svetovalec za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv šeste stopnje višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Naloge bo opravljal v prostorih Občine Kamnik, na naslovu Glavni trg 24 v Kamniku oz. v drugih uradnih prostorih delodajalca.

Kandidati naj vložijo prijavo na priloženem obrazcu v pisni obliki, ki se jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj – višji svetovalec za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kamnik in na Zavodu RS za zaposlovanje. Po pošti poslana prijava se šteje za pravočasno, če je oddana kot priporočena pošiljka zadnji dan razpisnega roka. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@kamnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Občine Kamnik (https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi). Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v roku 15 dni po zaključenem izbirnem postopku.

Dodatne informacije o poteku postopka javnega natečaja lahko zainteresirani kandidati dobijo na telefonski številki 01-8318-103 (Franc Hribernik), o strokovnem področju dela na delovnem mestu pa na telefonski številki 01-8318-125 (Maja Sušnik).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Povezava: Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev