Naslovnica / POUDARJENO / Na kakšen način je zavarovano staro mestno jedro Kamnika

Na kakšen način je zavarovano staro mestno jedro Kamnika

Občinski svetnik Edis Rujović (LDP) je občinski upravi občine Kamnik zastavil nekaj vprašanj, ki se nanašajo na varovanje starega mestnega jedra Kamnika ter podal pobudo, da Občina Kamnik pripravi in izda katalog mestne opreme.

Edis RUJOVIĆsvetniška skupina LDP: “Občina Kamnik je v zadnjih letih na področju turizma postorila nekaj pomembnih korakov. S sprejetjem strategije turizma smo jasno začrtali smer in cilje, katere bi radi zasledovali. Izvedla so se tudi rekonstrukcijska dela v mestnem jedru – prenova Glavnega trga ter prenova Maistrove ulice. Vse to so ukrepi, ki spodbujajo k večjemu obisku v mestnem središču.

Edis Rujović (LDP)

Zagotovo je staro mestno jedro poleg ostalih biserov velik potencial, tako za razvoj turizma kot za ustvarjanje boljše kvalitete bivanja stanovalcev. Redka mesta imajo privilegij imeti tako bogato mestno jedro, kot ga imamo Kamničani. Zagotovo je ambient tisti, ki v mestna središča privabi obiskovalce. Prijeten ambient je denimo moč doseči tudi s skladno ureditvijo oz. jasno določenimi predpisi, ki pa naj bodo v simbiozi z dediščino kraja. V Kamniku ne moremo mimo prepoznavnih in ohranjenih izveskov, ki dajejo poseben čar mestnemu jedru. Žal pa tej tradiciji ne sledimo več, še več, dopuščamo, da imajo novi lokali napise in oznake, ki so v popolnem neskladju s prostorom in z ohranjanjanjem in negovanjem tradicije mestnega središča. Zato občinsko upravo sprašujem ali in na kakšen način dajejo usmeritve lastnikom objektov s storitveno dejavnostjo v mestnem jedru? Ali so postavljeni pogoji kakšen mora biti zunanji izgled lokala, kako je lahko označen in kakšne barve in materiali se smejo uporabljati?

Prav tako dajem pobudo za izdelavo kataloga urbane opreme, s tem bomo dodatno prispevali k ohranjanju kulturne dediščine v samem mestnem jedru. Le tako bomo lahko dolgoročno vzpostavili stanje, da bo mesto znotraj zgodovinskih okvirov poenoteno v opremi, barvah in vseh elementih, ki kažejo na urbanistično urejenost prostora.”

Odgovor v imenu občinske uprave so pripravili Uršula Mihelčič Glavan, višja svetovalka za ohranjanje stavbne dediščine in izgradnjo objektov družbenih dejavnosti, mag. Matjaž Srša, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, ter Luka Svetec, višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja:

Uršula Mihelčič Glavan

Vsi posegi znotraj starega mestnega jedra morajo biti izvedeni v skladu z veljavnim Odlokom o razglasitvi mestnega jedra Kamnik za zgodovinski in kulturni spomenik, UL SRS, št. 42, 1986, z upoštevanjem podrobnejših varstvenih režimov. Območje spomeniško zaščitenega dela mesta je opredeljeno tudi v OPN Občine Kamnik.

Vsi objekti in odprti prostori znotraj s tem odlokom določenih meja, so varovani sestavni deli spomenika.

Za vse posege v območje spomenika je obvezno treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Kranj.

Za vse objekte in ureditve znotraj zavarovanega območja starega mestnega jedra so s strani pristojne spomeniško-varstvene stroke podane sledeč usmeritve:

 1. Vsi objekti v mestnem jedru so del kulturnega spomenika in se kot taki varujejo v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).
 2. Odstranitev objekta je mogoča v skladu z 31. členom ZVKD-1 oz. v primeru, da je objekt statično tako poškodovan, da ga ni več mogoče obnoviti. V primeru odstranitve se lahko na mestu rušitve postavi nov objekt, ki naj se oblikovno in arhitekturno prilagodi historičnim objektom v mestnem jedru.
 3. Novi objekti so mogoči v skladu z OPPN, pri čemer se mora njihova višina, širina in oblikovanje neopazno vključiti v obstoječo urbano strukturo mestnega jedra in silhuete naselja. Tlorisi novogradenj naj bodo poenoteni, brez dodatnih izzidkov ali vsekov. Obstoječe vedute ne smejo biti okrnjene. Poleg predpisanih višin za posamezne vrste objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit sosednjih historičnih objektov, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe niza objektov. Fasade novih objektov se v izbiri materialov, barv, umeščanju okenskih in vratnih odprtin prilagajajo historičnim objektom v mestu.
 4. Nadzidava objektov ni dopustna. Dozidava je dovoljena v izjemnih primerih le na dvoriščni strani objekta, v skladu s historičnim urbanizmom mesta za potrebe obstoječih stanovanj. Prizidek naj se višinsko prilagaja osnovnemu objektu, po oblikovnem vzoru historičnega urbanizma. Postavljanje samostojnih objektov v atrije, na dvorišča in vrtove ni dopustno. Dovoljeno je odstopanje od obstoječega stanja v primeru boljše pričevalnosti objekta oz. območja. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od novih objektov, ni dopustno.
 5. Nameščanje zunanjih stopnišč oz. dostopov v zgornje etaže ni dovoljeno.
STREHE
 1. Strehe in strešne konstrukcije se varujejo in po potrebi prenavljajo. Pri prenovi strešne konstrukcije naj se ohranijo obstoječi nakloni, razmerja in oblikovanje, če so le-ti v skladu s historično tipiko. V kolikor niso, naj se pri prenovi oz. zamenjavi strešne konstrukcije upoštevajo historična razmerja, oblikovanje in nakloni.
 2. Strehe morajo biti simetrične dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenimi tlorisi so dopustne tudi sestavljene dvokapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Naklon strešin je mogoč od 38° do 45°, kritina pa je rdeči opečni bobrovec brez dodatnih obdelav. Umeščanje balkonov v strehe objektov ni dovoljeno. Pri obstoječih objektih za proizvodno in obrtno dejavnost je dopusten manjši naklon strešine, ravne strehe niso dopustne. Valoviti kritini iz prosojne plastike ali pločevine nista dopustni.
 3. Strehe je mogoče odpirati z odprtinami na plašč ali z dvokapnimi enookenski kukrli. Kukrli morajo biti prekriti z dvokapno streho iz bobrovca, napušči naj bodo obiti z lesom in klasično izdelani, fasade kukrlov so lahko obložene z lesom ali ometane v skladu z oblikovanjem fasade. Napušče kukrlov je prepovedano oblagati s stiroporom. Novo odpiranje strešin z odprtinami na plašč je dovoljeno na dvoriščno stran objekta. Nove strešne odprtine je mogoče nameščati v skladu z osnostjo in oblikovanjem objekta. Streho je mogoče odpirati samo v enem nadstropju/etaži strehe. Nameščanje strešnih oken je dopustno na dvoriščno oz. neizpostavljeno stran objektov na Novem trgu.
 4. Napušči naj se oblikujejo in obnavljajo v skladu s historično tipiko. Na novogradnjah ali pri prenovi morajo biti ometani in oblikovani polkrožno ali profilirano v skladu s tipologijo arhitekture objekta oz. območja. Napušče je prepovedano oblagati in oblikovati iz stiropora.
 5. Nameščanje sončnih celic in fotovoltaičnih sistemov na strehe objektov v mestnem jedru ni dovoljeno.
FASADE
 1. Barva fasade se določi v skladu z analogijo historičnih objektov v mestnem jedru. Barvo določi ZVKDS, OE Kranj.
 2. Fasade naj bodo ometane v celoti. Oblikovanje je lahko minimalistično, vendar v skladu s historično tipologijo območja (pokončna pravokotna okna, osnost fasade, ustrezno poudarjen vhod, medetažni venec, oblikovanje napušča). Izvedba arhitekturnih členitev in dekoracij fasade v stiroporu in drugih umetnih materialih ni dovoljena. Neustrezno predhodno stanje fasade (npr. špric omet) je treba ob prenovi ustrezno izboljšati z novim ometom in upoštevanjem historične analogije.
 3. Obdelava talnega pasu fasade – cokla naj bo oblikovana in obdelana v skladu s historično tipologijo. Nameščanje oblog (kulir plast, keramika, kamnite sekance …) ni dovoljeno. Oblaganje s kamnitimi in betonskimi pravokotnimi ploščami je dopustno.
 4. Objekte je možno toplotno izolirati, vendar samo v primeru, da na fasadi ni arhitekturnih členitev in debelina izolacije ne pomeni izstopanja objekta iz niza uličnih fasad.
 5. Na glavna pročelja ni dovoljeno postavljati vidnih inštalacijskih omaric, cevi in druge inštalacijske opreme.
 6. Stavbno pohištvo naj bo v celoti leseno. V primeru, da so obstoječa okna neznačilna za mestno jedro jih je ob menjavi potrebno prilagoditi historičnemu videzu hiše in okna povzeti po historični analogiji.
 7. Neonske izveske, digitalne printe, reklamne fasadne obloge, video displaye, pano napise je prepovedano nameščati na fasade objektov v mestnem jedru.
 8. Klima naprave se lahko nameščajo na podstreho ali na dvoriščno stran objekta. Klima naprav ni dovoljeno nameščati na ulične fasade.
 9. Dvigala je mogoče namestiti zgolj v primeru javne funkcije objekta samo na dvoriščno ali stransko fasado do napušča objekta in samo v primeru, da namestitev ni vedutno sporna in ne zmanjšuje vrednosti ambienta, v katerem se nahaja. Dvigalo naj bo v celoti montažno, stekleno in transparentno. Namestitev ne sme ogrožati ali poškodovati arhitekturne vrednosti objekta.
DVORIŠČA, VRTOVI

Območje dvorišč in vrtov se varuje v skladu z varstvenim režimom, ki je bil posredovan za celotno mestno jedro.

Za vse nepravilnosti in nespoštovanje predpisov je pristojna gradbena in spomeniško-varstvena inšpekcija. V zadnjih letih je neupoštevanje določil tega odloka s strani lastnikov nepremičnin v tem delu mesta močno v porastu, pristojna inšpekcija pa kljub redkim prijavam ni odzivna. Posledica tega je slabšanje enotne podobe starega mestnega jedra in tudi izginjanje značilnih arhitekturnih elementov.

KATALOG URBANE OPREME

Strinjamo se z dejstvom, da bi katalog urbane opreme Občine Kamnik dodatno prispeval k ohranjanju kulturne dediščine v samem mestnem jedru ter tako dolgoročno vzpostavil stanje poenotene urbane opreme in s tem urejenost javnih površin. Iz tega razloga je občinska uprava v letu 2019 izvedla postopek evidenčnega naročila za izdelavo analize stanja urbane opreme in izdelavo kataloga urbane opreme za urejanje javnega prostora Občine Kamnik. Na podlagi prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da so ponudbe presegale ocenjeno vrednost in razpoložljiva finančna sredstva. Iz tega razloga je bil postopek predmetnega evidenčnega naročila zaključen kot neuspešen. Glede na omejena finančna sredstva Občine Kamnik projekta urbane opreme ni mogoče uvrstiti v proračun za leto 2020. Občinska uprava si bo prizadevala, da se ta projekt uvrsti v enega izmed naslednjih proračunov Občine Kamnik.

Občina Kamnik se omenjenega potenciala na področju večje obiskanosti mesta Kamnik močno zaveda. S tega razloga izvaja različne aktivnosti, ki povečujejo obisk.

Med pomembnejšimi projekti je bila izdelava spletne strani trgovski-center-kamnik.si, na kateri so predstavljeni ponudniki iz omenjenega področja in nekatere druge informacije, ki bi bile lahko zanimive tako za Kamničane kot za domače turiste. S ponudniki mestnega jedra so se v preteklosti izvedla tudi izobraževanja z namenom izboljšanja prodaje. Za njih se pripravlja razpise za organizacijo dogodkov, vabi se jih na srečanja, na katerih nam zaupajo svoje pobude in videnja v zvezi z razvojem mesta. Na ta način se vključuje pomembne deležnike v sam razvoj mesta, kar prav tako pozitivno vpliva na njegovo obiskanost. Kvalitetna in pestra ponudba sta ključna elementa, ki jih zasledujejo kamniški ponudniki, zato nas veseli, da smo v letošnjem letu dobili v mestu tudi novo odlično picerijo.

Med pomembnejšimi aktivnostmi za povečanje obiska v mestnem jedru je potrebno omeniti tudi organizacijo festivala Kamfest in veliko število projektov, ki jih izvaja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Omenjene prireditve privabijo obiskovalce, ki za enkrat še niso kamniški stalni gostje.

Z doslednim upoštevanjem arhitekturnih zahtev, ohranjanjem aktivnosti, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne in dodajanjem potencialno uspešnih novih aktivnosti v prihodnje, verjamemo, da se bo mesto Kamnik še uspešneje zasidralo na turistični zemljevid tako Slovenije kot širše regije.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve