Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik je javno pot v Kamniški Bistrici zaprla na pobudo Meščanske korporacije Kamnik

Občina Kamnik je javno pot v Kamniški Bistrici zaprla na pobudo Meščanske korporacije Kamnik

Na pobudo Meščanske korporacije Kamnik je Občina Kamnik, “za izboljšanje prometne varnosti v občini Kamnik”, že pred časom spremenila prometni režim na javni poti, ki od planinskega doma v Kamniški Bistrici oz. od Jerinčka naprej vodi proti Žagani Peči in Jermanci, zaradi česar je bil že marsikdo tudi kaznovan.

V zadnjem času je bilo več obiskovalcev kamniških planin, ki so svoja vozila parkirali domala na »tradicionalnih planinskih parkiriščih« pri Jermanci ali  Žagani Peči, precej presenečenih, ko so na vetrobranskih steklih prejeli »policijske pozdravčke« s kaznijo zaradi kršenja cestno prometnih predpisov.

Marsikdo izmed njih je namreč spregledal, ali pa kar namerno prevozil prometni znak, ki pri Jerinčku, malo naprej od planinskega doma v Kamniški Bistrici, promet dovoljuje zgolj lastnikom zemljišč in za oskrbo planinskih domov.

Ker smo v zadnjih letih nekako že kar vajeni, da na območju Kamniške Bistrice raznovrstni prometni in drugi znaki, kot kake gobe, radi zrastejo tudi brez ustrezne pravne podlage in celo v nasprotju s predpisi, smo Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo, kako in na kakšni pravni osnovi je prišlo do spremembe prometnega režima na omenjenih javnih poteh in koliko ukrepov je občinsko redarstvo zaradi tega že izreklo, na naša vprašanja pa dobili sledeč odgovor:

»Občina Kamnik je na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 49/13, 83/15, 8/17, 12/20 in 191/20) po uradni dolžnosti v postopku prometne ureditve in postavitve prometne signalizacije izdala odločbo o postavitvi prometne signalizacije št. 371-0001/2020-3/9 z dne 11. 2. 2020.

Občina je s to odločbo vzdrževalcu občinskih cest naročila, da mora na javni poti št. JP 660724-KAMNIŠKA BISTRICA, pri dovozni poti za stanovanjski objekt Kamniška Bistrica 8, na obstoječi prometni znak namestiti dopolnilno tablo št. 4603 z napisom »razen za lastnike zemljišč in oskrbo planinskih domov«.

V obrazložitvi navedene odločbe, ki se nanaša na postavitev zgoraj navedene prometne signalizacije, izhaja, da je Komisija za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik, na svoji 8. seji z dne 17. 1. 2020, obravnavala problematiko prometne ureditve in postavitve prometne signalizacije v občini Kamnik.

Na podlagi obravnavanih vlog in pobud za prometno ureditev ter postavitev prometne signalizacije je omenjena komisija na svojih 8. seji sprejela ustrezen zaključek za zagotavljanje večje prometne varnosti, in sicer zaradi tehničnih karakteristik ceste (širina in cesta v vzponu) ni mogoče zagotavljati varnega srečevanja dveh vozil, predvsem v letnem času, ko je obisk gora in izhodiščne točke v Kamniško – Savinjske Alpe največje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance je preučil Zapisnik 8. seje Komisije za tehnično urejanje ter na podlagi podanih zaključkov in pobud sprejel ustrezne ukrepe za izboljšanje prometne varnosti v občini Kamnik, t.j. postavitev oziroma prestavitve prometne signalizacije, kot je le-to določeno v izreku omenjene odločbe.

Iz Zapisnika 8. redne seje Komisije za tehnično urejanje prometa, z dne 17. 1. 2020, je pod točko št. 3 navedeno, da je Komisija s strani lastnikov zemljišč Agrarna skupnost meščanska korporacija Kamnik a.s., po kateri poteka javna pot št. JP 660724-KAMNIŠKA BISTRICA, dne 16. 12. 2019 prejela predlog za postavitev dopolnilne table na znaku za prepoved prometa v Kamniški Bistrici, na parcelni št. 900/6, k.o. Županje Njive.

Komisija je soglasno sprejela sklep, da podpira postavitev dopolnilne table št. 4603 z napisom »razen za lastnike zemljišč in oskrbo planinskih domov«.

Občinsko redarstvo ni izrekalo glob na podlagi postavljene prometne signalizacije, prav tako ni prejelo nobene prijave glede kršitev omenjene prometne signalizacije.«

S spremembo prometne ureditve je Občina Kamnik zaprla štiri javne poti na območju Kamniške Bistrice.

Iz odgovora Občine Kamnik je tako moč razbrati, da občinski redarji obiskovalcev, ki parkirajo na domala tradicionalnih izhodiščih oz. »parkiriščih« pri obeh spodnjih postajah tovornih žičnic pod Kokrškim in Kamniškim sedlom, doslej še niso kaznovali, so pa v zvezi s tem, sodeč po informacijah naših bralcev, precej bolj aktivni policisti, ki so tamkaj v zadnjem času “razveselili” že kar nekaj obiskovalcev.

Ker na spletni strani Občine Kamnik ni moč najti dokumentacije, ki je navedena v odgovoru občine, niti sestave Komisije za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik, smo Občino Kamnik, 24. 3. 2021, zaprosili za dopolnitev posredovanih informacij in posredovanje dokumentacije, in sicer:

  • kdo sestavlja Komisijo za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik ter kdo komisijo imenuje,
  • odločbo št. 371-0001/2020-3/9 z dne 11. 2. 2020,
  • zapisnik 8. redne seje Komisije za tehnično urejanje prometa z dne 17. 1. 2020
  • predlog Agrarne skupnosti meščanska korporacija Kamnik z dne 16. 12. 2019.

Ker pa se Občina Kamnik v svojem odgovoru sklicuje na zagotavljanje večje prometne varnosti, smo zaprosili še za podatke o prometnih nesrečah in podobnih dogodkih, ki so bili zabeleženi na JP 660724 oz. ostalih zaprtih javnih poteh.

Upoštevaje, da omenjena javna pot, spričo spremembe prometnega režima, ki od začetka lanskega leta promet dovoljuje izključno lastnikom zemljišč in oskrbovalcem planinskih koč na Kokrškem in Kamniškem sedlu, pa smo zaprosili tudi za informacijo o stroških vzdrževanja omenjene javne poti v zadnjih treh letih.

Postavlja se namreč upravičeno vprašanje, zakaj ob spremembi prometnega režima na omenjeni poti, ki z novo prometno ureditvijo zagotovo ni več v javni funkciji, ni bila sočasno spremenjena tudi njena kategorizacija, saj je prevoznost in vzdrževanje javnih poti, tudi tistih, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti,  namreč dolžna zagotavljati občina.

V kolikor javni promet, zaradi pobud in nasprotovanja lastnikov javnih poti, ki le-te hočejo zgolj zase, ni omogočen, pa bi bilo zagotovo najbolj pošteno in smotrno, če stroške vzdrževanja, tako kot v primeru “javnih” poti severno od planinskega doma v Kamniški Bistrici, prevzamejo kar lastniki sami.

Ker Občina Kamnik našo zahtevo po dopolnitvi informacij s konkretnimi dokumenti, rešuje po določilih Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, nanje še čakamo, za boljšo pojasnitev okoliščin, ki so botrovale zaprtju javnih poti na območju Kamniške Bistrice, pa jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.