Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik je z globami lani zaslužila 82.805 evrov

Občina Kamnik je z globami lani zaslužila 82.805 evrov

V letu 2015 so kamniški občinski redarji obravnavali 1614 prekrškov, izdali 986 glob in izrekli 628 opozoril, izrečene globe pa so občinski proračun lani obogatile za 82.805 evrov.

Prehitra vožnja

Po podatkih, ki so nam jih posredovali iz Občine Kamnik, je največje število glob občinsko redarstvo Občine Kamnik lani izdalo zaradi prehitre vožnje na cestah v naselju, kjer so z radarjem ujeli 327 voznikov, ki so najvišjo dovoljeno hitrost 50 km/h prekoračili za 10 do 20 km/h, kazen za tovrsten prekršek pa znaša 250 evrov.

34 voznikov je hitrost v naselju prekoračilo nad 20 do 30 km/h (globa 500 €), 5 voznikov pa je bilo takšnih, ki so najvišjo dovoljeno hitrost prekoračili za več kot 30 do 50 km/h, za kar jim je bila izrečena globa v višini 1000 evrov.

Na cestah, kjer najvišja dovoljena hitrost znaša 30 km/h, so občinski redarji ujeli 35 voznikov, ki so hitrost prekoračili za 10 do 20 km/h (globa 300 €) ter enega voznika, ki je hitrost prekoračil za več kot 20 do 30 km/h, kar ga je olajšalo za 1000 €.

redarstvo3

Parkiranje

Po številu obravnavanih prekrškov oz. izrečenih ukrepih sledi napačno parkiranje. 167 glob v višini 40 € so občinski redarji izdali tistim, ki niso plačali parkirnine na plačljivih parkirnih mestih, 77 voznikov je bilo kaznovanih s 40 € globe za ustavljanje in parkiranje, ki ni bilo v skladu z označbami, 70 voznikov je prejelo globo 80 € za parkiranje na območju prehoda ali steze za pešce, pločniku ali območju za pešce oz. parkiranje na pločniku, 64 voznikov pa je bilo kaznovanih z 80 € globe, ker so parkirali na parkirnem mestu namenjenem invalidom. 65 voznikov je bilo kaznovanih z globo 40 € na območjih kratkotrajnega parkiranja, kjer je potrebno čas prihoda označiti s parkirno uro.

Naj ob tem dodamo, da so občinski 7. voznikom izdali globo (120 €) zaradi neuporabe varnostnega pasu, 3 voznike zaradi telefoniranja med vožnjo (120€), enega voznika pa so kaznovali s 160 evri, ker jim ni želel predložiti zahtevanih listin.

Varovanje okolja

Med zanimivejše izrečene ukrepe sodijo tudi globe, ki so jih občinski redarji izrekli v zvezi z varovanjem okolja. Eni osebi je bila izrečena kazen v višini 1000 evrov zaradi nedovoljenega sežiganja oz. odlaganja komunalnih odpadkov, z enako kaznijo pa je bila kaznovana tudi oseba, ki je v kanalizacijsko omrežje odvajala oz. odmetavala snovi, ki lahko povzročajo ovire v kanalih, ali kako drugače motijo delovanje sistema zaradi usedlin in lepljivih snovi.

Ena oseba je bila kaznovana z 200 evri, ker na javnih površinah živali ni vodila na povodcu, enako kazen pa je prejela oseba, ki je metala, puščala oz. odlagala predmete, snovi in odpadke v naravnem okolju oz. na mestnih ulicah.

obcinsko redarstvo

Izterjava glob

Večino, 507 izrečenih glob v skupni višini 62.520,07 evrov, so kaznovani občani plačali prostovoljno, 413 glob v vrednosti 10.800 evrov, na podlagi prejetega obvestila o prekršku, kar 101 globo, v skupni vrednosti 8.924,39 evrov, pa je morala Občina Kamnik prisilno izterjati. Za 7 izrečenih glob, v višini 560,71 evrov, iz predloženih podatkov ni moč razbrati na kakšen način so bile poravnane. Je pa pri tem potrebno poudariti, da kamniški občinski redarji lani niso zgolj kaznovali, ampak tudi precej tudi opozarjali, saj so, razen 986 glob, izrekli tudi 628 opozoril.

Struktura plačil glob za leto 2015
Način plačila število znesek
izterjano 101 8.924,39
ostalo 7 560,71
plačilo na obvestilo 413 10.800,00
prostovoljno plačilo 506 62.520,07
SKUPAJ   82.805,17

 

Manj prekrškov, večji prihodek

V primerjavi z letom 2014 se je število obravnavanih prekrškov in izrečenih ukrepov v letu 2015 nekoliko zmanjšalo, saj so občinski redarji leta 2014 obravnavali 1960 prekrškov ter izdali 1523 glob ter izrekli 437 opozoril, lani pa so obravnavali 1614 prekrškov, izdali 986 glob ter 628 opozoril. Kljub manjšemu številu izdanih glob je bil finančni izplen nekoliko višji, saj je skupna vrednost plačanih glob v letu 2014 znašala 79.594 evrov, lani pa 82.805 evrov.

V obrazložitvi gradiva zaključnega računa Občine Kamnik je navedeno, da so bili prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob v letu 2015 realizirani v višini 84.057 € oziroma 105,1 %. Kot je še navedeno, vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih idr. okoliščin tudi v letu 2015 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2016.

Statistika prekrškov občinskega redarstva Občine Kamnik za leto 2015 in 2016
obdobje št. prekrškov (globe in opozorila) št. glob št. opozoril plačanih glob
2015 (jan. – dec.) 1614 986 628 82.805,17
2016 (jan. – mar.) 469 230 239

 

V prvih treh mesecih več prekrškov kot lani

V prvih treh mesecih letošnjega leta so kamniški občinski redarji obravnavali 469 prekrškov, medtem ko so jih v istem obdobju lani obravnavali le 373. V prvem četrtletju letos je bilo izdanih 230 glob  (lani 269) in izrečenih 239 opozoril (lani 104), podatkov o letošnjem »izplenu« občinskih redarjev, pa zaenkrat še ni mogoče pridobiti.

Podrobnejšo statistiko prekrškov, ki jih je v letu 2015 ter v prvem četrtletju letošnjega leta obravnavalo občinsko redarstvo Občine Kamnik, si lahko ogledate v priloženih poročilih, ki so nam ji, na našo zahtevo, posredovali z Občine Kamnik.