Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik oddaja prodajalno sadje-zelenjava oz. poslovni prostor na kamniški tržnici

Občina Kamnik oddaja prodajalno sadje-zelenjava oz. poslovni prostor na kamniški tržnici

Občina Kamnik je objavila Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora, prodajalno sadja in zelenjave na kamniški tržnici, in sicer za izhodiščno najemnino 383,29 € mesečno (brez DDV in stroškov).

Prodajalna oziroma poslovni prostor, ki je predmet najema, se nahaja na južnem delu pritličja stavbe na naslovu Tomšičeva ulica 23, v skupni tlorisni površini 77,41 m2, ki obsega prodajalno z vhodom v izmeri 70,60 m2, hodnik s službenim vhodom v izmeri 4 m2 ter sanitarna prostora v skupni izmeri 2,81 m2.

Poslovni prostor je namenjen za opravljanje dejavnosti: prodajalna sadja in zelenjava (ter, kot možna dopolnilna dejavnost) prodaja prehrambnih artiklov na drobno v minimalnem obsegu oz. največ 20% celotnih prihodkov prodaje)

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 383,29 € (brez DDV) in predstavlja zgolj najemnino, brez obratovalnih stroškov, stroškov tekočega vzdrževanja ter ostalih stroškov in dajatev vezanih na uporabo in obratovanje predmeta najema.

Za najem bo sklenjena neposredna najemna pogodba za nedoločen čas, ki bo sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Rok za prijavo na namero je: 1. 10. 2019 do 11:30 ure.

Prijavo na to namero lahko interesenti oddajo pisno na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za sklenitev najemne pogodbe – prodajalna sadja in zelenjave št 3528-000772019-2/12)

Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele oz. bodo oddane na vložišče Občine Kamnik do navedenega roka (pravočasne prijave) in bodo podane na predpisanem obrazcu.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Ponudbena cena iz pogajanj je zavezujoča.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetih nepremičnin: Nika Ovijač (01) 8318 110.

Občina Kamnik si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Povezava: