Naslovnica / NOVICE / Obeta se občutna podražitev oskrbe s pitno vodo

Obeta se občutna podražitev oskrbe s pitno vodo

Na predlog župana oz. občinske uprave bo Občinski svet Občine Kamnik, na svoji 13. redni seji, obravnaval Predloga Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki predvideva občutno podražitev. Za povprečno štiričlansko družino (s povprečno porabo vode), ki živi v enostanovanjski hiši, bi se voda podražila za več kot 23%, večja vlaganja v sistem vodooskrbe na območju občine Kamnik, pa so nujna.

Kot v gradivu za obravnavo Predloga Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik navaja predlagatelj, trenutno veljavne cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, ki veljajo od 1. 7. 2003,  niso skladne z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, saj, po navedbah predlagatelja, ne zajemajo plačila vodnega povračila in vodnih izgub.

Zato župan Matej Slapar oz. občinska uprava Občine Kamnik kamniškim občinskim svetnikom predlagata, da se na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, ki ga je, kot koncesionar, pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, potrdita ceni omrežnine in vodarine za storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik.

Kako bo podražitev občutila povprečna družina

Ker gradivo za obravnavo omenjene točke oz. predloga sklepa, razen splošnih podatkov, ne prinaša konkretnega izračuna kaj predlagana sprememba cene pomeni za končne uporabnike oz. občane, smo Občino Kamnik zaprosili za natančen izračun, iz katerega bo moč enostavno razbrati kako bo predlagana podražitev vplivala na povprečno gospodinjstvo, in sicer na primeru štiričlanske družine s povprečno porabo vode, ki živi v stanovanjski hiši.

Občina Kamnik nam je na posredovala obširen odgovor in izračun, v katerem je navedeno:

»Zaradi dograditve omrežja javnega vodovoda, posledično trenutna zbrana sredstva omrežnino ne pokrivajo letne vrednosti amortizacije. Po uredbi MEDO mora biti omrežnina najmanj tolikšna, kolikor je letna stopnja amortizacije omrežja, objektov in naprav. Zato se omrežnina pri oskrbi s pitno vodo ustrezno povečuje.«

Predvideni mesečni stroški dobave pitne vode za 4-člansko družino s porabo vode 4,5 m3 na osebo/mesec.

Tabela 1: Mesečni stroški dobave pitne vode po trenutno veljavni ceni – enostanovanjski objekt
  Količina Cena brez DDV

€/m3,

€/priključek

Stroški z DDV (9,5%), €
Vodarina 18 m3 0,5028 9,9102
Omrežnina (DN 20) 1 2,6333 2,8835
Prispevek za vzdrževanje vodomera 1 0,8688 0,9513
Vodni prispevek 18 m3 0,0638 1,2575
Skupaj     15,0025

 

Tabela 2:Mesečni stroški dobave pitne vode po predlagani novi ceni – enostanovanjski objekt
  Količina Cena brez DDV

€/m3,

€/priključek

Stroški z DDV (9,5%), €
Vodarina 18 m3 0,6697 13,1998
Omrežnina (DN 20) 1 4,8318 5,2908
Skupaj     18,4906

 

Kot v svojem odgovoru (in izračunu) navaja Občina Kamnik, je iz zgornjih tabel razvidno, da bi se, v primeru potrditve predloga sklepa, strošek dobave pitne vode, za štiričlansko družino s povprečno mesečno porabo vode, ki znaša 4,5 m3 na osebo/mesec, in živi v enostanovanjski hiši,  na mesečni ravni povečal za 3,4881 €.

To pomeni, da bi povprečno gospodinjstvo, kakršno je bilo uporabljeno v izračunu, v kolikor bodo predlagano podražitev oz. spremembo cene potrdili tudi kamniški občinski svetniki, za plačilo oskrbe s pitno vodo na leto plačalo slabih 42 evrov več, kar na prvi pogled sicer ni pretiran znesek, vseeno pa ne gre spregledati, da gre za občutno, kar 23,25 % podražitev, česar pa Občina Kamnik, ne v gradivu, ne v izračunu, ne omenja.

Občina Kamnik v nadaljevanju odgovora še pojasnjuje, da so stroški vzdrževanja oz. menjave vodomera pri predlagani novi ceni, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, vključeni v ceno omrežnine, vodni prispevek (povračilo) pa je vključen v vodarino.

Ne glede na predlog podražitve oskrbe s pitno vodo, ki utegne dvigniti nemalo prahu in polemik, pa gre Občino Kamnik pohvaliti za izčrpno pripravljen odgovor, v katerem je dodano še pojasnilo na kakšen način predlagana podražitev vpliva na občane, ki živijo v večstanovanjskih objektih: »Pri večstanovanjskih objektih je sprememba stroška odvisna od tega, na kakšen način se meri oz. razdeli poraba vode v stanovanju. V kolikor je v večstanovanjskem objektu eno merilno mesto za cel objekt, se vodarina deli glede na število stanovalcev, v kolikor imajo stanovanja individualne merilce porabe, se vodarina razdeli glede na dejansko porabo. Omrežnina je odvisna od velikosti priključka in se razdeli glede na število stanovanj v objektu. Več kot je stanovanj v objektu, manjši je strošek omrežnine na posamezno stanovanje. Upoštevati je treba, da imajo lahko različni večstanovanjski objekti s sicer enako velikostjo priključka, lahko različno število stanovanjskih enot.«

Za lažjo argumentacijo predloga o povišanju cene oskrbe s pitno vodo, pa je Občina Kamnik v svojem odgovoru pripravila še primerjalne izračune cen oskrbe s pitno vodo v nekaterih sosednjih oz. primerljivih občinah, iz katerega je razvidno, da bodo občani občine Kamnik, tudi v primeru podražitve, za oskrbo s pitno vodo še vedno plačevali manj, kot prebivalci večine sosednjih občin.

 

JAVNA SLUŽBA OBČINA KAMNIK (NOVA CENA) OBČINA MORAVČE OBČINA LUKOVICA OBČINA DOMŽALE OBČINA  MENGEŠ OBČINA  TRZIN
             
  € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV
             
oskrba z vodo* 18,49 30,79 28,59 21,38 20,45 18,26
 

* upoštevana je povprečna poraba 4,5 m3/ (osebo mesec), 4-člansko gospodinjstvo skupaj 18 m3

* objekt priključen na javno kanalizacijo in odpadne vode vodene na čistilno napravo

 

Primerjava med sosednjimi občinami za gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo:

OBČINA KAMNIK (VELJAVNA CENA)
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,5028 0,0478 0,5506 9,9102
Omrežnina (DN 20) 1 2,6333 0,2502 2,8835 2,8835
Prispevek za vzdrževanje vodomera* 1 0,8688 0,0825 0,9513 0,9513
Vodni prispevek* 18 m3 0,0638 0,0061 0,0699 1,2575
SKUPAJ         15,0025
OBČINA KAMNIK (NOVA CENA)
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6697 0,0636 0,7333 13,1998
Omrežnina (DN 20) 1 4,8318 0,4590 5,2908 5,2908
SKUPAJ         18,4906
*prispevki so vključeni v ceni
OBČINA MORAVČE
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6702 0,0637 0,7339 13,2096
Omrežnina (DN 20) 1 16,0511 1,5249 17,5760 17,5760
SKUPAJ         30,7856
OBČINA LUKOVICA
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6702 0,0637 0,7339 13,2096
Omrežnina (DN 20) 1 14,0497 1,3347 15,3844 15,3844
SKUPAJ         28,5941
OBČINA DOMŽALE
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6702 0,0637 0,7339 13,2096
Omrežnina (DN 20) 1 7,4572 0,7084 8,1656 8,1656
SKUPAJ         21,3753
OBČINA  TRZIN
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6702 0,0637 0,7339 13,2096
Omrežnina (DN 20) 1 4,6082 0,4378 5,0460 5,0460
SKUPAJ         18,2556
OBČINA  MENGEŠ
NAZIV KOLIČINA CENA DDV 9.5% CENA Z DDV ZNESEK Z DDV (EUR)
Vodarina 18 m3 0,6702 0,0637 0,7339 13,2096
Omrežnina (DN 20) 1 6,6092 0,6279 7,2371 7,2371
SKUPAJ         20,4467

Vlaganja v sistem oskrbe s pitno vodo so nujna

Četudi so podražitve nujnih dobrin, še posebej v kriznih časih, izjemno nepriljubljene, najbrž pa tudi težko razumljive, morda lahko pri vsem skupaj, z nekaj razumevanja in poznavanjem dejanskega stanja, najdemo tudi kako pozitivno plat. Ne smemo namreč pozabiti, da je dobršen del vodooskrbnega sistema v občini Kamnik, kljub nekaterim večjim vlaganjem v zadnjih letih, povečini precej star, marsikje pa tudi že povsem dotrajan ter potreben čimprejšnje obnove. Nenazadnje tudi zaradi tega, ker voda marsikje še vedno teče po starih, azbestnih vodovodnih ceveh, ki bi jih bilo, iz različnih, tudi zdravstvenih razlogov, dobro čim prej zamenjati.

Zato ne gre spregledati, kot je navedeno v gradivu za sejo, da so: »Sredstva, pridobljena iz omrežnine (prihodki od najemnine za infrastrukturo), namenska sredstva občine, ki so, glede na 43. člen Zakona o javnih financah ter 2. točko 4. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik, namenjena za infrastrukturo na področju vodooskrbe,« zaradi česar se lahko nadejamo, da se bo v prihodnje (tudi, upamo pa, da ne zgolj ali izključno zaradi podražitve), v občinski vodooskrbni sistem vlagalo precej več, kot v preteklih letih, če že ne kar desetletjih, ter se uredilo in zgradilo marsikaj, kar bi moralo zgrajeno in urejeno že zdavnaj.

Občina Kamnik oz. predlagatelji predloga sklepa se namreč nadejajo, da se bo iz naslova omrežnine v občinski proračun steklo precej več (namenskih) sredstev kot v preteklosti, saj, kot je navedeno v gradivu: »Po trenutno veljavni ceni omrežnine znaša letni znesek omrežnine 285.000,00 €. S predlagano ceno bi letni znesek omrežnine znašal 563.800,00 €, s čimer bi se bistveno povečala sredstva za vlaganje v javni vodovodni sistem.«

Večja in takojšnja vlaganja v javni vodovodni sistem (ter tudi v zaščito vodooskrbnih območij) so zagotovo nujna in več kot dobrodošla, saj smo pred nedavnim dobili kar nekaj resnih lekcij, ki so nas opomnile, da čista pitna voda ni nekaj samo po sebi umevnega. Vsekakor pa ni najbrž ni najbolj primerno, da občina vlaganja v večji meri (s podražitvami) prelaga (izključno) na pleča občanov, četudi je za občane ceneje, da stisnejo zobe in vsak mesec prispevajo nekaj evrov več, kot pa da so, v primeru nepredvidenih dogodkov, ki so lahko tudi posledica premajhnih občinskih vlaganj in slabega načrtovanja ter gospodarjenja z vodovodnim sistemom, prisiljeni kupovati ustekleničeno vodo v trgovini, saj se s tem, prisilno vračamo v čase samoprispevkov, s katerimi je bil, tega ne gre pozabiti, dobršen del (zdaj že zastarelega) vodovodnega sistema v občini tudi narejena.

Kaj bodo na predlagano podražitev oz. spremembo cene oskrbe s pitno vodo dejali kamniški svetniki in svetnice, bo jasno že to sredo, bržkone pa gre pričakovati glasno in burno razpravo. Tudi zaradi tega imajo nekateri, vsaj po naših informacijah, izmed občinskih svetnikov resne pomisleke, drugi si želijo na omenjeni preči temi nabirati populistične politične točke, so pa podražitvi že glasno nasprotovali tudi posamezni člani nekaterih odborov oz. delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, ki so omenjeni predlog obravnavali.

 

Povezava do gradiva in elaborata:  Predlog Sklepa o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020