Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / Odgovori županskih kandidatov na vprašanja Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

Odgovori županskih kandidatov na vprašanja Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

Objavljamo odgovore na vprašanja, ki jih je Svet staršev Osnovne šole Frana Albrehta zastavil županskim kandidatom, zaskrbljeni starši pa so od vseh kandidatov zahtevali zavezujoče odgovore.

Vprašanja Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

 1. Kakšno je vaše stališče do potrebnosti ureditve neprimernih in količinsko nezadostnih prostorov šolske stavbe OŠ Frana Albrehta?
 2. Kaj boste storili, da se proces čim prej začne tudi z gradbenimi posegi, ne samo s spremembami dokumentacije?
 3. Kdaj pričakujete, da bodo naši otroci lahko nadaljevali šolanje v potresno in požarno varni stavbi, v zadosti velikih prostorih, kjer ne bo zamakanja, puščanja cevi, pregrevanja električne instalacije in ostalih zadev, s katerimi se v šoli neprestano srečujejo in predstavljajo nevarnost za zdravje in tudi življenje naših otrok in zaposlenih?

Pojasnilo Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

“Odgovorili so nam vsi kandidati, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Ker smo pričakovali zavezujoče odgovore, nas lahko veseli, da vsi kandidati prepoznavajo potrebnost ureditve razmer in da večinoma obljubljajo, da bodo problematiko rešili v prihajajočem mandatu. Ker zaupamo, da so vsi možje besede, se nam glede na zapisano začetek gradnje šole obeta v najkrajšem času, v prihodnjem koledarskem letu.

V nadaljevanju so zbrani vsi odgovori kandidatov, po vrstnem redu dospetja. Odgovori so objavljeni v obliki, kot smo jih prejeli, le pri tistih, ki so v besedilih navedli vprašanja, smo ta zaradi nepotrebnega ponavljanja izločili in nadomestili z zaporedno številko vprašanja.”

Irena Pavlič,
predsednica Sveta staršev OŠ Frana Albrehta

Odgovori županskih kandidatov

Matej Slapar, Nsi

 1. Stanje v šoli in načrte za gradnjo poznam. Tudi sam sem bivši učenec te šole, kot predsednik KS Mekinje sem sodeloval pri prenovah in izboljšavah v POŠ Mekinje, kot podžupan pa tudi pri obnovi podružničnih šol, ki so se obnovile v zadnjih letih. Novogradnjo osnovne šole Frana Albrehta je potrebno uresničiti takoj, da bo zagotavljala sodobne, protipotresne in požarno varne prostore za vzgojo in izobraževanje z zagotovljeno zadostno kapaciteto prostorov tudi glede na predvideno povečanje vpisa otrok v prihodnjih letih.
 2. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za izgradnjo Športne hale in Osnovne šole Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo sta v sklepni fazi pridobivanja (računamo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno še v letošnjem letu). V prvi fazi se bo zgradila nova šola Frana Albrehta, kot tudi zunanja ureditev med obema šolama, ki bo vključevala igrišče za košarko, igrišče za odbojko, tartansko atletsko stezo, manjši »skate park« in nekaj drugih športnih površin. Rekreacijski park bo dodatna pridobitev tako za šoloobvezne otroke obeh šol, kot tudi za okoliške prebivalce. V drugi fazi bomo pristopili k nadgradnji in adaptaciji osrednje športne dvorane.Občina je že v proračunu za leto 2018 predvidela najem posojila, ki pa letos še ne bo realiziran, saj še niso zagotovljeni vsi pogoji za začetek gradnje. Verjamem, da bomo realno z gradbenimi deli začeli spomladi 2019 . Prizadeval si bom za pridobitev čim večjega deleža sredstev s strani države, tako  za izgradnjo šole (MIZŠ RS), kot tudi za izgradnjo rekreacijskih površin (Fundacija za šport). Z razpisom, ki bo nastal na podlagi PZI-jev, ki so v tem trenutku v fazi recenzije – preučujejo se morebitne možne racionalizacije, bo treba poiskati najbolj kakovostnega in hkrati ugodnega izvajalca novogradnje.
 3. Glede na primerljivo časovnico že izvedenega projekta novogradnje Osnovne šole Toma Brejca lahko predvidim, da bo eno šolsko leto – 2019/2020 – pouk treba prilagajati motnjam (hrup, morda začasne lokacije zaradi večjega števila oddelkov glede na število učencev). V sodelovanju z vodstvom šole in z občinskim Oddelkom za družbene dejavnosti bom poskrbel, da bo logistika gradnje in selitve potekala usklajeno in čim manj moteče za proces vzgoje in izobraževanja.

Igor Žavbi, LMŠ

 1. Zavedam se problematike OŠ Frana Albrehta. Kot podžupan sem bil vedno v stiku tako z ravnateljem, ki redno opozarja na težave, kot z Oddelkom za družbene dejavnosti, ki problematiko rešuje. Do sedaj smo reševali le najnujnejša vzdrževalna dela v upanju, da v najkrajšem možnem času pričnemo z gradnjo nove stavbe.
 2. V preteklosti je že bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi dovoljenja, se je, skladno z oceno različnih strokovnjakov, glede dotrajanosti obeh stavb, zamenjal vrstni red predvidenih gradenj, in sicer je bila prva na vrsti OŠ Toma Brejca. V zadnjih letih je bil projekt za novo OŠ FA prevetren. Ker je bila obstoječa projektna dokumentacija izdelana na način, da bi bila v prvi fazi zgrajena športna dvorana, nato šola in kot zadnja zunanja ureditev, je bilo, zaradi dotrajanosti šole, potrebno pristopiti k spremembi faznosti predvidene gradnje. Hkrati so v projektni dokumentaciji upoštevane tudi nekatere druge družbene in demografske spremembe, nastale v tem času. Tako se med drugim število oddelkov prilagaja obstoječim demografskim podatkom za prihodnja leta z nekaj rezervnimi učilnicami, povečuje pa se tudi volumen športne dvorane s telovadnicami. Športna dvorana tako izpolnjuje vse potrebe šole, kot tudi drugih športnih (in drugih) uporabnikov. S povečanjem volumna dvorane se hkrati pridobi nov prostor v nadstropju, kjer se predvideva izgradnja nove, osrednje Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, ki se že dlje časa sooča s prostorsko stisko. Ob preselitvi v nove šolske prostore se bo stara šola porušila, na njenem mestu pa se bo zgradilo novo večnamensko igrišče, ki bo na voljo šoli in krajanom.

  Kot rečeno, je projektna dokumentacija že izdelana, v kratkem pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Do sestave novega Občinskega sveta oz. do njegove prve operativne seje, ki bo predvidoma v začetku februarja, bo občinska uprava pripravila investicijski program, ki ga mora sprejeti in potrditi Občinski svet. Na podlagi potrjenega programa, popisov del in projektantske ocene bomo v predlog proračuna vključili sredstva za izgradnjo. Predvidevam, da bo Občinski svet, proračun za leto 2019, v prvi obravnavi potrdil na februarski seji. Do potrditve proračuna v drugem branju in na podlagi potrjenega investicijskega programa bo občinska uprava pripravila in nato objavila razpis za izbiro izvajalca, ki bi bil lahko izbran že v spomladanskem času, ko bi se tudi pričelo z gradnjo.S projekti in predstavljenim terminskim planom je bil 11. 10. 2018 seznanjen tudi ravnatelj, ki je bil nad predstavljenim navdušen. 18. 10. 2018 me je v zvezi z gradnjo šole sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, kateremu sem predstavil projekt. Obljubil mi je, da bo ministrstvo v skladu z možnostmi novogradnjo tudi finančno podprlo. Ves ta čas se spremljajo tudi vsi drugi razpisi in preučujejo možnosti za pridobitev drugih nepovratnih sredstev.

 3. Še v letošnjem letu bo pripravljena vsa dokumentacija in vse potrebno, da z novo sestavo Občinskega sveta lahko nemoteno nadaljujemo z delom. Če bo vse potekalo po načrtih, za kar si prizadevamo, bomo spomladi 2019 lahko dejansko pričeli z gradnjo. Celoten projekt bo razdeljen na dve fazi. V prvi fazi je v naslednjem zaporedju predvideno: gradnja nove šole, rušenje obstoječe šole in gradnja športnega igrišča. Navedeno bi bilo lahko zaključeno do 2021. V naslednji fazi bo sledila rušitev obstoječe in gradnja nove športne dvorane skupaj s knjižnico.Zavedam se težav, ki jih predstavlja stara in premajhna zgradba, zato si želim in prizadevam, da se z gradnjo prične v najkrajšem možnem času.

Matjaž Zorman, SDS

 1. Povsem jasno je, da OŠ Frana Albrehta ni več primerna za svoj namen. Razlogov je mnogo. Prostorska stiska,  nezadostna požarna varnost, dotrajane električne instalacije,… Vsekakor je potrebna tudi ureditev zunanjih površin, na katerih se lahko izvajajo športne in gibalne aktivnosti za mlade, ki so v današnjem času izjemnega pomena.
 2. Znano mi je, da je projektna dokumentacija izdelana, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje, torej ni nobenih zadržkov, da se z gradnjo šole ne bi pričelo nemudoma. Ker je to velik projekt v finančnem smislu za Občino Kamnik, pa bo potrebo uskladiti, pripraviti in na občinskem svetu potrditi finančno konstrukcijo za projekt. Ker sem v življenju izpeljal številne projekte, se zavedam, da je finančna konstrukcija po izdaji dokumentacije največji izziv. Računam na modrost svetnikov, v smislu potrditve tega načrta in odobritve finančne konstrukcije.
 3. Ureditev problematike Osnovne šole Frana Albrehta je vsekakor ena izmed prednostnih nalog v naši občini. Zato bo potrebno takoj pristopiti k izdelavi finančne konstrukcije za ta projekt. Računam torej, da bomo v prihajajočem mandatu zadevo rešili.Vse probleme iz vprašanja rešuje nov projekt, ki je izdelan in zanj je pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je pogoj, da se lahko začne pripravljati investicija. Le ta pa je odvisna od finančne konstrukcije. Zagotavljam, da bom poskrbel, da bomo z gradnjo pričeli nemudoma, oz. takoj po potrditvi finančne konstrukcije, saj si ne znam predstavljati, da bi se v gradnjo zaleteli in bi zadeva obtičala zaradi nepremišljenosti.

Dušan Papež, LDP

 1. Moje stališče je, da je investicija oz. novogradnja OŠ Frana Albrehta nujna. Gre za projekt, ki ga je potrebno v prihajajočem mandatu zaključiti.
 1. V kolikor je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja pripravljena, bom takoj po prevzemu funkcije začel s postopkom pridobitve. Glede na podatke, ki jih imam, bi lahko gradbeno dovoljenje pridobili že do konca letošnjega leta. Po pravnomočnem gradbenem dovoljenju pa se bodo dela pričela takoj. Vzporedno s pridobivanjem gradbenega dovoljenja se bo s proračunom za leto 2019 omogočil najem dolgoročnega kredita za gradnjo nove OŠ Frana Albrehta. V letu 2019 se pričakuje tudi javni razpis države za investicije v osnovne šole, na katerega se bo Občina Kamnik prijavila. Pozorni pa moramo biti tudi na druge oblike sofinanciranja, kot na primer EKO-sklad ali drugi javni razpisi.
 1. V svojem podjetniškem delovanju sem veliko gradil in pridobival ustrezna soglasja in dovoljenja za gradnjo. Iz izkušenj vem, da bo potrebno izdelati in slediti časovnici gradnje (pridobitev gradbenega dovoljenja, postopek izbire izvajalca, izbor lokacije, pridobitev uporabnega dovoljenja). Realno je možna realizacija  v mandatu 2018 – 2022.Želim in verjamem, da skupaj lahko najdemo najhitrejšo in najboljšo rešitev v korist učencev, učiteljev in staršev.

Štefan Virjent, DeSUS

Za vašo samoiniciativnost ob tej res nujni situaciji vam lahko izrečem le pohvale. Sam nisem le kandidat za župana, v prvi vrsti sem oče 11 letne osnovnošolke in občan občine Kamnik, ki mu je mar za varnost otrok in seveda tudi za vse druge občane, ki živijo v naši občini.

Problematiko izgradnje šolske stavbe OŠ Frana Albrehta, ki jo letos obiskuje 550 otrok, v prihodnjih letih pa se bo to število še povečalo, dobro poznam ne le jaz, temveč tudi naši kandidati na svetniški listi DeSUS, ki so mnogi med njimi obiskovali to šolo v mladih letih.

Nesprejemljivo se nam zdi, da se ni začelo graditi nove šole vsaj  pred štirimi leti, kot je bilo to načrtovano in obljubljeno, saj je šola zaradi nevarnosti zrušitve ob potresu nujno potrebna izgradnje. Noben drug občinski projekt ni tako pomemben kot so pomembni varnost in življenja naših otrok.

Tudi meni in našim kandidatom za občinske svetnike je kot občanom občine Kamnik dovolj obljubljanja in potrpežljivega čakanja na rešitev prostorske stiske, zagotovitev ustreznih primerljivih pogojev za otroke, izgradnje ustrezne telovadnice, rešitev varnostne situacije, zagotovitev drugih športnih površin, ureditev prometne situacije in vsega ostalega, kar je vezano na projekt gradnje šole. Strinjamo se z vami, da je bilo dolgotrajno odlašanje zaradi naštetega nedopustno in da mora biti gradnja nove šole prioritetna naloga novega občinskega vodstva.

Nesprejemljivo se mi zdi, da se je občinska oblast štiri leta ukvarjala le z dokumentacijo, kot razberemo iz vašega dopisa, saj bi morala tudi po mojem mnenju aktivno pristopiti k izgradnji nove šole.

Z menoj kot županom, ki mu bodo pri uvajanju sprememb in nujnih projektov v občini stali ob strani strokovno podkovani, izkušeni, za upravičene potrebe občanov občutljivi, odločni in odgovorni občinski svetniki, kot so kandidati na listi DeSUS, če bomo izvoljeni, lahko pričakujete takojšnje in odločne aktivnosti, da bodo otroci lahko čim prej nadaljevali šolanje v potresno in požarno varni stavbi, v zadosti velikih prostorih, kjer ne bo zamakanja, puščanja cevi, pregrevanja električne instalacije in ostalih zadev, na katere opozarjate, kar vse predstavlja nevarnost za zdravje in tudi življenja otrok in zaposlenih.

Svoje tudi tovrstne načrte in vizijo razvoja občine Kamnik smo javnosti predstavili v našem programu DeSUS za občino Kamnik in jih kot župan te dni skupaj z ekipo kandidatov za občinski svet predstavljamo občanom na srečanjih z njimi, na katera ste vljudno vabljeni.

Tone Smolnikar, LTS

Moram priznati, da me vaša pošta in vaša vprašanja niso presenetila. Iz ozadja sem po mojem odhodu  iz občine leta 2010 spremljal vsa čudna dogajanja v zvezi z obema šolama. Zgodbe so mi pripovedovali starši, člani Sveta staršev in šole…Mnogokrat sem imel občutek, da je bilo v zadnjih nekaj letih prepovedano omenjati to problematiko.

Mnogi najbrž ne vedo, da smo po treh intenzivnih letih dela sredi oktobra 2010 vložili na Upravno enoto vlogo za gradbeno dovoljenje za gradnjo nove šole Frana Albrehta. Novo vodstvo občine je nato našlo nove strokovnjake in statike, ki so ocenili, da je OŠ Toma Brejca v slabšem stanju.. Sprememba OPPN, spreminjanje projektov, izguba ogromno denarja /prek 1 mio. evrov/ , šola F.A. pa spet čaka s ponovno spremenjenimi projekti gradbeno dovoljenje. Po besedah gospe Tine Trček  »je sprejemanje pri koncu.« Povedala je, da se glede na prvotne projekte spreminja faznost  gradnje: najprej šola, nato zunanja igrišča, kasneje izgradnja nove , večje športne hale, parkirišč..

V mojih predvolilnih aktivnostih neprestano na prvo mesto uvrščam ta projekt, ki pa žal poleg gradbenega dovoljenja nima investicijskega projekta, ocene, koliko bo gradnja stala. Na Skladu za šole je 1. 461. 000 eur., občina Kamnik je zadolžena za 2.563.000 eur. Slaba popotnica za začetek  projekta, zato bo potrebna velika zadolžitev.  Koliko, še nihče ne ve./ Samo za ilustracijo: 2010 je bilo na Skladu za šole 5. 130.000 eur, proračunskega prenosa v 2011 pa    1,5 mio./

Najprej je potrebno sprejeti proračun 2019, kjer bodo vidne  tudi druge obveznosti. Optimistične se mi zdijo napovedi nekaterih, da bi lahko z gradnjo začeli že spomladi. Kje so razpisi za izvajalce, morebitne pritožbe in druge nevarnosti javnih razpisov…  Sam sem kljub temu optimist.!

Veliko je še neznank, a vendarle upam, da se bo ta zgodba po osmih letih le premaknila v pravo smer. Dobro poznam razmere in pogoje za delo in učenje in konec koncev tudi nevarnosti, ki grozijo na vsakem koraku.

Verjamem vam, da imate obljub in moledovanja že zdavnaj čez glavo.

Sandi Uršič, LSU

 1. OŠ Frana Albrehta smo potrebovali že včeraj. Prav tako naj bi tudi stala že včeraj. Izgradnja nove šole je eden od projektov, ki so me vzpodbudili h kandidaturi, saj imam po enajstih letih od začetka projekta resnično dovolj govoričenja in obljub.Pred približno dvema tednoma sem šolo obiskal, se pogovoril z ravnateljem, gospodom Lahom, in se na lastne oči prepričal v kako nevzdržnih in nevarnih pogojih delujejo. Šolska zgradba je popolnoma iztrošena. V šolskem letu 2019/2020 v šoli ne bo prostora za vse učenke in učence.
 2. Prvi korak sem že naredil, na sestanku z direktorico občinske uprave in vodjo oddelka za družbene dejavnosti sem se seznanil z do sedaj narejenim in njihovimi načrti za naprej.Občina Kamnik je oddala vlogo za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto Kamnik in odpravila določene pomanjkljivosti, ki so bile naknadno ugotovljene. Gradbeno dovoljenje pričakujejo v kratkem. Vzporedno pripravljajo investicijski program, projekt za izvedbo in izvedbo del. Še letos naj bi bila pripravljena vsa dokumentacija za pripravo javnega razpisa.Konstitutivna seja občinskega sveta bo najkasneje 12. decembra, osebno pa pričakujem, da se bo občinski svet že v decembru prvič seznanil z dokumentacijo.V januarju naj bi se sprejel investicijski plan in objavil javni razpis. Če na izbrano ponudbo ne bo pritožb in revizij, naj bi se z deli pričelo maja 2019. Gradnja naj bi trajala 15 mesecev. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti bo gradnja potekala tako, da selitev otrok ne bo potrebna.
 3. Glede na postopke, ki so v teku, in ob dejstvu, da bo razpis šel skozi, bi se gradnja nove šole morala pričeti v maju 2019, dokončana pa naj bi bila ob začetku šolskega leta 2020/21. Kot županski kandidat se zavezujem, da bo šola v tem mandatu zgrajena. Če ne bo, obljubim, da se ne bom potegoval za drugi mandat, ampak bom svoje mesto prepustil komu drugemu. Nova Osnovna šola Frana Albrehta bo ob moji izvolitvi stala do zgoraj navedenega roka.Ob tej priložnosti apeliram na vas starše, da se 18. novembra udeležite volitev in se odločite za spremembo. Tisti, ki se tudi danes potegujejo za vaš glas, so bili del občinskega aparata že v preteklih mandatih, ko pa iz svojih obljub nove šole še vedno niso uspeli zgraditi. Čas je, da stvari vzamemo v svoje roke.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve