Naslovnica / NOVICE / OPN št. 2: Pojasnilo občine Kamnik

OPN št. 2: Pojasnilo občine Kamnik

Na podlagi pobud in pripomb, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti v zvezi z javno razgrnitvijo OPN Občine Kamnik, v izogib širjenju nejasnosti ter dezinformacij, pojasnjujemo naslednje:

Uvodoma je potrebno poudariti, da je postopek sprejema (enako tudi spreminjanja) prostorskih aktov določen v veljavni zakonodaji, ki ji Občina Kamnik tudi v celoti sledi.

Tako Zakon o prostorskem načrtovanju, ki se v konkretnem primeru uporablja za dokončanje postopka, določa, da mora občina v postopku priprave OPN omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Občina Kamnik je v skladu z navedenim dne 01.06.2022 objavila Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi v postopku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 2 – SD OPN 2, iz katerega izhaja, da za zainteresirano javnost javna razgrnitev konkretnega prostorskega akta poteka od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022. Tako določeno obdobje sledi zakonski določbi obveznega obdobja razgrnitve, pri čemer Občina Kamnik na podlagi številnih preteklih izkušenj ocenjuje, da daljše obdobje razgrnitve nikakor ne prispeva k večji obveščenosti, sploh v obdobju poletnih počitnic. Daljše obdobje razgrnitve bi zaključek le-te, s tem pa tudi postopek sprejema prostorskega akta preveč oddaljilo, sam postopek pa s tem nikakor ne bi bil preglednejši (prej nasprotno). To je še posebej pomembno tudi iz razloga, ker se tokratne spremembe in dopolnitve OPN nanašajo zgolj na izvedbeni in ne na strateški del odloka. Poleg tega ni zanemarljivo dejstvo, da so postopki sprejema prostorskih aktov že sami po sebi dolgotrajni in zapleteni, poleg tega se vmes spreminja tudi zakonodaja s tega področja, zato še dodatno (po našem mnenju nepotrebno) daljšanje raznih rokov zgolj podaljšuje postopek, pri tem pa v ničemer ne prispeva k večji preglednosti in obveščenosti.

Nadalje je potrebno omeniti še, da veljavna zakonodaja občini nalaga, da mora z javnim naznanilom po svetovnem spletu in na krajevno običajen način obvestiti javnost o poteku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kar je bilo prav tako v celoti spoštovano. Zgoraj omenjeno javno naznanilo je bilo objavljeno tudi v dnevnem časopisu Dnevnik, tako kot vse tovrstne objave (torej na krajevno običajen način), saj bi utegnila tematika zanimati tudi nekoga, ki ni občan Občine Kamnik in zato ni seznanjen z objavami v lokalnem časopisu. Iz javnega naznanila izhaja, da za zainteresirano javnost javna razgrnitev poteka od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022 (torej več kot 30 dni), za vse zainteresirane pa je ogled analognega gradiva možen tudi v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času uradnih ur Oddelek za urejanje prostora nudi tudi vse informacije v zvezi z razgrnjenem gradivom.

Kar zadeva obrazec za dajanje pripomb, je ta dostopen tako na spletu kot tudi v fizični obliki na Občini Kamnik (tako na vložišču, kot tudi ob razgrnjenem osnutku (knjiga pripomb) ter na pristojnem Oddelku za urejanje prostora). Javno naznanilo izrecno določa tudi način in rok za dajanje pripomb in mnenj, in sicer navaja, da se pripombe in predlogi lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Na ta način je občina poskrbela, da lahko prav vsaka zainteresirana stranka poda pripombo na primeren in preprost način.

V zvezi s konkretno podano informacijo v javnosti, da Občina Kamnik v postopku sprememb in dopolnitev OPN »skrivnostno izgublja pobude«, takšne dezinformacije z vso odgovornostjo zanikamo. Kot je bilo navedeno, je postopek sprejema in spreminjanja prostorskega akta natančno določen v veljavni zakonodaji, poleg tega je občina ob tem dolžna spoštovati tudi pravila upravnega poslovanja, kar pomeni, da se nobena vloga, pobuda, vprašanje ali podobno ne more kar izgubiti, niti ne more skrivnostno izginiti. V konkretni zadevi, ki je bila izpostavljena tudi v medijih, je bilo stranki pojasnjeno, na kakšen način se pobude zbirajo ter kdaj bo o njih odločeno (oz. do njih zavzeto stališče). Stranki je bila vsa razpoložljiva dokumentacija posredovana tudi na podlagi njene vloge za dostop do informacij javnega značaja. Res pa je, da v letu 2020 niso bila pridobljena mnenja oz. soglasja pristojnih soglasodajalcev, niti do prejetih pobud pripravljavec še ni zavzel stališča, zato te informacije v letu 2020 stranka tudi ni mogla prejeti. Zato je logično, da so v skladu s pravili teka postopka vse stranke v tem delu postopka dobile le splošen odgovor. Zgolj v informacijo je potrebno omeniti, da je Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo pobude za spremembo OPN sprejemala od 18. 1. do 26. 2. 2018.

Vsekakor si bo Občina Kamnik še naprej prizadevala postopke sprejema prostorskih aktov voditi na način, ki je zakonsko določen, pregleden in ekonomičen. Glede na podane predloge oz. mnenje javnosti pa bo občina kljub temu v naslednji številki lokalnega časopisa Kamničan(ka) objavila obvestilo, s katerim bo občane še dodatno seznanila o razgrnjenem osnutku prostorskega akta. Prav tako je omenjeno obvestilo objavljeno na vidnem mestu občinske spletne strani.

Občina Kamnik