Naslovnica / NOVICE / Podražitev kanalščine, čiščenja odplak iz MČN ter odvoz vsebine greznic in blata iz malih čistilnih naprav

Podražitev kanalščine, čiščenja odplak iz MČN ter odvoz vsebine greznic in blata iz malih čistilnih naprav

Občinska uprava in župan Matej Slapar občinskim svetnikom predlagata, da se poviša cena kanalščine na območju občine Kamnik, pri čemer naj bi se cena kanalščine za gospodinjstva zvišala za 9,8%, za gospodarstvo pa, kot je navedeno v gradivu za sejo sveta, znižala za kar 38,4%. Razen zvišanja cene kanalščine za gospodinjstva, župan in občinska uprava svetnikom predlagata tudi 20% povišanje cene čiščenja odplak iz malih čistilnih naprav v občini Kamnik ter 10,3% podražitev cene storitve prevzema vsebine greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Svetniki in svetnice Občinskega sveta Kamnik bodo v sredo, 25. 11. 2020, na svoji 13. redni seji tega mandata, ki bo potekala prek spleta, obravnavali tudi Predlog Sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik.

Kot je navedeno v gradivu za 13. sejo sveta, predlagatelji spremembe cen predlagajo zaradi uskladitve z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in poenotenja cene kanalščine, ki naj bi bila odslej, kot predvideva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen, za gospodinjstva in gospodarstvo enaka.

To pomeni, da se bo kanalščina, če bodo predlog potrdili tudi občinski svetniki in svetnice, za gospodinjstva podražila za 9,8%, medtem ko se bo za gospodarstvo občutno pocenila, in sicer, kot je navedeno v gradivu za 13. sejo sveta, za kar 38,4%.

Obenem župan in občinska uprava, na podlagi elaborata, ki ga je, kot koncesionar pripravilo Komunalno podjetje Kamnik, predlagata tudi 20% podražitev cene čiščenja odplak na malih ČN v občini Kamnik (ČN Črna) ter 10,3% zvišanje cen storitve prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Kako bo predlagana podražitev vplivala na gospodinjstva

Ker gradivo za obravnavo omenjenega predloga, razen navedbe splošnih podatkov in cen, ne prinaša konkretnih izračunov, ki bi nazorno ponazorili vpliv predlaganih podražitev na gospodinjstva, smo Občino Kamnik zaprosili za primer ter prejeli primer izračun pri katerem se je upoštevalo:

  • stanovanjska hiša/4-članska družina/ povprečna poraba vode (4,5 m3 na osebo na mesec)
  • stavba je priključena na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo
 ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Trenutne cene

NAZIV KOLIČINA CENA BREZ DDV DDV % VREDNOST Z DDV (EUR)
Kanalščina 18 m3 0,3923 9,5 % 7,7322
Omrežnina DN 20 1 5,3355 9,5 % 5,8424
SKUPAJ       13,5746
Okoljska dajatev* 18 m3 0,0528 0,9504
SKUPAJ       14,5250

 

Izračun z novimi cenami

NAZIV KOLIČINA CENA BREZ DDV DDV % VREDNOST Z DDV
Kanalščina 18 m3 0,4309 9,5 % 8,4930
Omrežnina DN 20 1 5,3355 9,5 % 5,8424
SKUPAJ       14,3354
Okoljska dajatev* 18 m3 0,0528 0,9504
SKUPAJ       15,2858

 

Občina Kamnik: »Kot je vidno iz zgornjega prikaza, se bo strošek za odvajanje odpadnih in padavinskih voda (v primeru potrditve cene) za 4-člansko družino zvišal za 0,76 EUR z DDV na mesec.”

Je pa Občina Kamnik odgovoru in primeru izračuna priložila še nekaj pojasnil:

»Prilagaja se cena kanalščine (storitev odvajanja in čiščenja), ki zajema neposredne stroške materiala in storitev (neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje in druge poslovne odhodke (19. člen Uredbe).

* Okoljsko dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanj odpadnih voda ( Ur. list RS, št. 80/12 in 98/15). Trenutna višina okoljske dajatve je 26,4125 EUR na enoto obremenitve. Ker se komunalne odpadne vode odvajajo v skupno ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, ki učinkovito obratuje se okoljska dajatev zniža za 90 %. Letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3, zato se višina okoljske dajatve lahko spreminja (glede na porabo pitne vode).«

Vpliv podražitev na prebivalce v večstanovanjskih stavbah

»V večstanovanjskih stavbah so izračuni nekoliko drugačni, saj je treba vedeti, ali imajo stanovanja svoje vodomerne števce oziroma imajo skupen priključek (največkrat DN 50, ki se deli na število stanovanjskih enot). V primeru, da imajo skupen priključek, se strošek omrežnine deli na število stanovanjskih enot, strošek kanalščine pa na število oseb. V primeru lastnega vodomera, pa se kanalščina meri na podlagi odčitane porabe vode.«

Primerjava z nekaterimi sosednjimi občinami

Za lažjo primerjavo predlaganih cen je Občina Kamnik v odgovoru priložila še primerjalno tabelo cen z nekaterimi sosednjimi občinami.

Skupna primerjava med sosednjimi občinami za obe gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda:

 

JAVNA SLUŽBA OBČINA KAMNIK (NOVA CENA) OBČINA MORAVČE OBČINA LUKOVICA OBČINA DOMŽALE OBČINA  MENGEŠ OBČINA  TRZIN
€ z DDV € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV € z DDV
oskrba z vodo* 18,49 30,79 28,59 21,38 20,45 18,26
odvajanje odpadnih voda* 15,29 17,27 12,90 15,34 13,34 12,06
SKUPAJ: 33,78 48,06 41,49 36,72 33,79 30,32
* upoštevana je povprečna poraba 4,5 m3/ (osebo mesec), 4-člansko gospodinjstvo skupaj 18 m3
* objekt priključen na javno kanalizacijo in odpadne vode vodene na čistilno napravo

 

Kot smo že omenili, bodo svetnice in svetniki  predlog podražitev obravnavali v sredo, 25. 11. 2020, na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo potekala v obliki videokonference, ali bodo predlagane podražitve tudi potrdili, pa bo najbrž jasno že v sredo pozno popoldan oz. proti večeru.

Povezava do gradiva: Predlog Sklepa o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik.