Naslovnica / Napovedi in obvestila / Poziv k oddaji predlogov za člane (3) Sveta JSKD – Območne izpostave Kamnik

Poziv k oddaji predlogov za člane (3) Sveta JSKD – Območne izpostave Kamnik

Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Poziv k oddaji predlogov za člane (3) Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik.

Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Naloge svetov območnih izpostav so:

– dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave,
– dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,
– dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,
– dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.

Kandidate za člane sveta lahko predlagajo kulturna društva, zveze kulturnih društev in posamezniki s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v občini Kamnik.

Predlogi morajo obvezno vsebovati:

– osnovne podatke o predlagatelju (naziv organizacije oz. ime in priimek predlagatelja, naslov in telefonska številka);
– osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča);
– pisno soglasje predlaganega kandidata k predlogu kandidature;
– kratko pisno utemeljitev predloga.

Pisne predloge z zahtevanimi prilogami je potrebno nasloviti na: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »predlog kandidature za člana Sveta JSKD – OI Kamnik«.

Skenirane predloge z zahtevanimi prilogami se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na: obcina@kamnik.si.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oz. bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 4. maja 2020.

X