Naslovnica / NOVICE / Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Ker prihaja v zadnjem času do povečanega števila vprašanj v zvezi s plačevanjem pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, posredujemo vsem zainteresiranim lastnikom gozdnih zemljišč naslednje sporočilo.

Plačevanje pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest določa Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in naslednji), natančneje pa jo definira Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 in naslednji) – v nadaljevanju »Uredba«.

V 3. členu Uredbe je določeno da:

»Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu zavezanci): fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja.
Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni s predpisom vlade, in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta.
Šteje se, da območje ni odprto s cestami, če je večje od 100 ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1200 m in več kot 800 m za spravilo z žičnico.
Območja gozdov iz drugega odstavka tega člena ugotovi Zavod za gozdove Slovenije. Parcelne številke gozdov v teh območjih Zavod sporoči pristojnemu davčnemu uradu.«

Kot je razvidno iz navedenega besedila, plačujejo pristojbino vsi lastniki gozdov razen izjem, ki so v besedilu člena točno definirane – pristojbina se torej NE plačuje od:

  • varovalnih gozdov,
  • gozdov s posebnim namenom in
  • gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta (Uredba natančno definira, kakšno mora biti to območje, poleg kriterija 100 ha je potrebno upoštevati tudi spravilno razdaljo).

Kot to določa zakonodaja, je lastnik gozda torej dolžan plačevati pristojbino tudi v primeru, ko skozi določeno gozdne parcele gozdna cesta ne poteka. Naj poudarimo, da Uredba ne govori o »gozdovih brez cest«, ampak o »gozdovih, ki s cestami niso odprta«. Pri tem je potrebno upoštevati dvoje. Gozdne ceste ne odpirajo samo parcel, skozi katere potekajo, ampak odpirajo določeno vplivno območje, ki zajema tudi parcele brez gozdnih cest. Uredba pri definiranju pojma »gozdovi, ki s cestami niso odprti« ne govori le o gozdnih cestah, temveč tudi o drugih cestah, kar so lahko tudi javne ceste in te dejansko odpirajo dobršen del slovenskih gozdov.

Naj še dodamo, da Zakon o gozdovih v 38. členu določa, da »Zavod vodi evidenco o gozdnih cestah in oceni površino neodmerjenih gozdnih cest. ki se odšteje pri osnovi katastrskega dohodka za odmero davka in drugih dajatev«. Vsako leto mora Zavod za gozdove Slovenije posredovati FURS-u sezname tistih gozdnih parcel, za katere se pristojbina ne plačuje, in podatke ocen površine gozdne ceste na parceli, ki se odšteje pri osnovi za določitev katastrskega dohodka.

Višina pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je odvisna od višine katastrskega dohodka, saj se plačuje v višini 14,7 % od katastrskega dohodka zasebnih gozdov in 20 % katastrskega dohodka državnih gozdov. Pristojbino lastniki gozdov plačajo FURS – u, ki jo nato na podlagi razdelilnika iz  Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 in naslednji) razdeli na občine, ki zagotavljajo izvedbo vzdrževanja gozdnih cest ne glede na lastništvo (izbira izvajalca, pogodba, plačilo….). Naloga Zavod za gozdove pa je, da pripravi  letni program vzdrževanja gozdnih cest in izvaja nadzor nad opravljenimi deli.

Lastniki gozdov, ki se z odmero višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ne strinjate, se lahko na prejeto odločbo pisno ali ustno pritožite na Ministrstvo za finance oziroma pristojni urad FURS-a, kot je to navedeno v pravnem pouku prejete odločbe.

Darko Pristovnik,
vodja službe za gozdno tehniko in ekonomiko