Naslovnica / NOVICE / Protikorupcijska komisija preiskuje občinsko nabavo zaščitnih mask

Protikorupcijska komisija preiskuje občinsko nabavo zaščitnih mask

Ker je Občina Kamnik del zaščitnih mask naročila in kupila pri podjetju v solasti kamniške občinske svetnice, je Komisija za preprečevanje korupcije, na lastno pobudo, zoper Občino Kamnik uvedla postopek.

V zvezi z nabavo zaščitnih mask in druge zaščitne opreme je v zadnjih tednih povezanih cela vrsta različnih zgodb in afer, zato smo, v želji po čim večji transparentnosti pri naročanju in porabi zaščitnih mask, ki jih je naročila Občina Kamnik, le-to zaprosili za podroben časovni pregled naročanja in dobave različnih mask s cenami, ki nam ga je Občina Kamnik tudi posredovala, objavili pa smo ga v prispevku Kdaj, kje in po kakšni ceni je Občina Kamnik naročila in prejela zaščitne maske.

Naročilo mask pri podjetju občinske svetnice

Iz podatkov, ki jih je posredovala Občina Kamnik, je razvidno, da je bil del zaščitnih mask nabavljen tudi pri podjetju Gumiks d.o.o., ki je v solasti občinske svetnice Mojce Škraba (DeSUS), kar pa je sporno, in sicer zaradi določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki javnim organom, v tem primeru Občini Kamnik, prepoveduje poslovanje pri subjektih, v katerih funkcionar organa opravlja funkcijo.

Občinski svetnik je namreč, po izrecni določbi Zakona o lokalni samoupravi funkcionar, občina, v kateri opravlja svetniško funkcijo, pa pri njem ne sme naročati blaga, storitev in gradenj, niti mu podeliti koncesije ali katere od izključnih ali posebnih pravic ali vstopiti z njim v katero drugo obliko javno-zasebnega partnerstva.

Pojasnilo Občine Kamnik

Spričo tega smo Občino Kamnik zaprosili za dodatna pojasnila, in sicer, če je bilo naročilo mask pri podjetju Gumiks d.o.o skladno s protikorupcijsko zakonodajo ter s kakšnim namenom so bile, pri omenjenem podjetju, nabavljene pralne bombažne dvoslojne maske in če so le-te ustrezno certificirane.

Občina Kamnik nam je na naše zaprosilo po dodatnih pojasnilih posredovala obsežen odgovor, ki se glasi:

»V danih razmerah razglašene epidemije je bila nabava zaščitne opreme nujno potrebna, s strani omenjenega dobavitelja edino možna, pri čemer je bila predhodno s strani občinske strokovne službe, pristojne za področje zaščite in reševanja, preverjena tudi relevantna pravna podlaga za izvedbo naročila.

Dejstvo je tudi, da smo na vsa vaša dosedanja vprašanja, ki po vsebini dejansko sodijo v sklop zahteve za dostop do informacij javnega značaja, poleg pojasnil posredovali vrsto podatkov, čeprav smo zaradi nastale situacije že tako ali tako prekomerno obremenjeni z izvajanjem raznovrstnih ukrepov za zaščito in reševanje, upoštevaje določila vrste predpisov, med katerimi predstavlja osnovo za izvajanje predpisanih aktivnosti na nivoju lokalne skupnosti še zlasti Zakon o varstvu pred naravnim in drugimi nesrečami. Za boljši uvid se velja seznaniti vsaj  z določbami, ki izrecno opredeljujejo pooblastila lokalni skupnosti. Ta med drugim (37. člen) določa, da je občina dolžna načrtovati in izvajati zaščitne ukrepe. Razsežnosti v celostnem smislu, ki jih je oz. jih bo povzročila epidemija, bomo lahko šele po tem, ko se bodo razmere na območju celotne države kolikor toliko uredile,  naknadno ovrednotili. Domnevamo, da ste se seznanili z dramatičnimi razsežnostmi taiste epidemije, ki je zadela posamezne države, predvsem pa  sosednjo Italijo. Prav slednja je t.i. šolski primer ugotovitve, da lahko zgolj pravočasna izvedba vseh možnih zaščitnih ukrepov zmanjša posledice, vezane v prvi vrsti na ohranjanje življenja in zdravja ljudi. Kolikšni bodo celokupni materialni stroški in druge posledice, še ne moremo oceniti, vsekakor pa bodo za precej dolgo obdobje zaznamovali življenje tudi v lokalni skupnosti.

Kar se tiče dodatno zastavljenih vprašanj, v katerih izvedene interventne ukrepe v zvezi z nabavo zaščitne opreme v danih razmerah navezujete na določila Zakona o javnem naročanju(ZJN-3) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, podajamo naslednje pojasnilo: Naročilnica za dobavo zaščitnega materiala je bila tudi podjetju Gumiks, d.o.o., izdana skladno z 8. točko prvega odstavka 27. člena ZJN-3, ki nabavo tovrstne opreme izvzema iz siceršnjih določil glede izvedbe postopkov javnega naročanja, pri čemer je bilo sočasno upoštevano tudi določilo tretjega odstavka 35. člena ZIntPK, vezanega na dolžnost izogibanja nasprotju interesov in ravnanje funkcionarja glede dosledne izločitve iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.

Kot že navedeno, je dejstvo, da smo morali v danih razmerah ukrepati hitro, ob tem pa so bila sredstva javnega obveščanja vsak dan polna novic o lažnih dobaviteljih in prodajalcih tovrstne opreme. V iskanju možnih takojšnjih rešitev se je izkazalo, da je imel omenjeni ponudnik (podjetje Gumiks, d.o.o.) maske tipa FFP2 in FFP3 na zalogi in jih je lahko zato v sicer omejeni količini dobavil takoj naslednji dan, medtem ko tako hitra dostava nujno potrebnega tovrstnega zaščitnega materiala od drugih potencialnih dobaviteljev enostavno ni bila mogoča. Posledično je zato nabava nujno potrebne zaščitne opreme, ki je ni bilo mogoče naročiti po običajnih postopkih,  temeljila na zgoraj omenjeni pravni podlagi. Na enak način so po dostopnih informacijah postopali tudi v drugih lokalnih skupnostih in na državni ravni.

Najbrž vam je znano tudi, da v času izbruha pandemije niti slovenska stroka niti svetovna zdravstvena organizacija (WHO) nista bili enotni glede izvajanja ukrepa, vezanega na splošno uporabo zaščitnih mask; prav tako ni bilo jasnih navodil, vezanih na določanje kvalitete mask in njihove uporabe. Pralne maske smo naročili, ker je podjetje, za katerega je občinska strokovna služba ocenila, da je zaupanja vredno, obljubljeno dostavo lahko izvedlo v tako kratkem času. Maske so bile naročene za uporabo v primeru, v kolikor ne bi dobili mask za enkratno uporabo. Ob tem pa smo si pridržali pravico, da v primeru, če dobava celotnega obsega naročene zaščitne opreme ne bo izvedena v pričakovanem roku, za nedobavljeni obseg naročilo storniramo.

Slednje je bilo tudi izvedeno, in sicer dne 6. 4. 2020. V preglednici, ki smo vam jo nedavno posredovali, je sicer pomotoma ostala pripomba, da na nedobavljeno zaščitno opremo še čakamo. Dejstvo je, da je omenjeni dobavitelj interventno dobavil določeno število zaščitnih mask (podatke o tem smo vam že posredovali). Storniranje preostalega dela naročila (gre za maske tipa FFP2 in tipa FFP3) od taistega dobavitelja je poleg izteka roka za dobavo nadalje vezano tudi na dejstvo, da smo uspeli na trgu vendarle pridobiti ponudbe relevantnih ponudnikov za dobavo omenjenega tipa mask, in sicer še po nekoliko nižjih cenah ter sprejemljivem roku dobave. Brez dvoma je bila takojšnja dobava omenjene količine zaščitnih mask v začetnem obdobju, ko tovrstne opreme ne glede na ceno ni bilo mogoče nikjer kupiti, pravilno ravnanje, saj smo jo nujno potrebovali za  ustrezno zaščito pripadnikov enot za zaščito in reševanje, za zdravstveno osebje v Zdravstvenem domu Kamnik in za potrebe javnega zavoda Dom upokojencev Kamnik. Da smo ukrepali pravilno, kažejo rezultati izvedenih ukrepov, ki se zrcalijo v zelo majhnem številu okuženih na območju občine Kamnik (po podatkih URSZR je v obdobju od 4. 4. 2020 do vključno 15. 4. 2020 ostalo število okuženih na našem območju na isti ravni –  skupaj 17). Izjemno ponosni smo, da se nam ni zgodil takšen primer, kot je primer doma starostnikov v občini Šmarje pri Jelšah. Ne brez razloga smo kot prvi v državi nemudoma odreagirali ob spoznanju okuženosti učnega osebja v naši osnovni šoli. Za uspešno izvedbo tako zahtevne operacije pa smo seveda porabili kar nekaj zaščitne opreme. In slednjo je bilo v danih razmerah nuno potrebno nadomestiti – nabaviti na kakršenkoli način.

Iz zgoraj navedenega pojasnila nesporno izhaja, da je nabava zaščitne opreme v začetnem obdobju temeljila na omenjeni pravni podlagi; nadaljnje aktivnosti glede nabave tovrstne opreme, po tem, ko se je na trgu že pojavilo določeno število ponudnikov, pa seveda temeljijo na določilih zakonodaje s področja javnega naročanja.

K zgoraj navedenemu velja dodati tudi, da smo (tako kot tudi ostale občine) od države pridobili malo sicer nujno potrebne zaščitne opreme, čeprav bi jo, upoštevaje število prebivalcev v naši občini, potrebovali v občutno večjem obsegu, pri tem pa seveda nismo vedeli, kolikšne bodo nadaljnje potrebe in kakšne bodo zahteve, sprejete na državni ravni. Kot je znano, je država zatem uvedla splošno obveznost uporabe zaščitnih mask, ne da bi sočasno zagotovila njihovo dobavo. V danih razmerah smo se torej morali znajti sami, kakor smo vedeli in znali, saj na državno pomoč nismo mogli računati. Ministrstvo za zdravje je šele 15.4.2020 vzpostavilo skupno vstopno točko za zbiranje in preverjanje ponudb za naročila zaščitne opreme in šele v teh dneh smo prejeli navodila, kam se lahko ob naročilu zaščitne opreme obrnemo.

Vprašanje, vezano na preverjanje tehničnih karakteristik, pa je glede na nujnost nabave in množične uporabe tovrstne zaščitne opreme, upoštevaje poznavanje slednje in ob strokovni podpori medicinskega osebja, s katerim vseskozi tesno sodelujemo, brezpredmetno. Sicer pa ste se medtem zagotovo že seznanili z informacijami o tem, na kakšen način se je oprema nabavljala na državni ravni.«

Protikorupcijska komisija je uvedla postopek

Posel s podjetjem Gumiks d.o.o, ki je v solasti občinske svetnice, pa ni zbudil le pomislekov občanov ter nekaterih občinskih svetnikov, ampak tudi pozornost Komisije za preprečevanje Korupcije, ki je zavoljo omenjene nabave zoper Občino Kamnik uvedla postopek.

Za pojasnila v zvezi z uvedbo postopka zoper Občino Kamnik smo zato zaprosili tudi Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je potrdila uvedbo postopka, v odgovoru pa zapisala:

»Komisija za preprečevanje korupcije je v zvezi s primerom, ki ga navajate, uvedla postopek na lastno pobudo, zato vam več informacij o konkretnem postopku ne moremo dati. Kot je razvidno iz aplikacije Erar, v kateri komisija objavlja tudi seznam omejitev poslovanja (https://erar.si/omejitve/), za podjetje Gumiks d. o. o. velja omejitev poslovanja z Občino Kamnik  Pri tem opozarjamo, da je seznam na spletni strani informativne narave in vsebuje podatke, ki jih komisija prejme od samih zavezanih organov.

Pojasnjujemo, da omejitev poslovanja opredeljuje 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki v prvem odstavku določa, da naročnik (organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje) ne sme poslovati (naročati blaga, storitev ali gradenj) s subjektom, v katerem je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. ZIntPK v sedmem odstavku 35. člena tudi določa, da so pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, nične.

Pri omejitvi poslovanja gre za absolutno prepoved poslovanja, vendar pa, kot zapisano, velja samo za organ, pri katerem določeni funkcionar opravlja svojo funkcijo, in ne tudi za druge (ali kar vse) organe/organizacije javnega sektorja (oziroma celotno državo, kot navajate), kot včasih zaznamo napačno razumevanje tega instituta. V praksi to na primer pomeni, da če gre za funkcionarja, ki funkcijo opravlja v določeni občini, omejitev poslovanja velja za občino, ne pa tudi za na primer občinske javne zavode, javne zavode v lasti države, ministrstva … Omejitve so postavljene z namenom zagotavljanja preglednosti poslovanja javnih funkcionarjev, odvračanja dvomov v poštenost izvrševanja javnih funkcij in preglednosti porabe javnega denarja.«

Upamo, da se bodo vse nejasnosti in morebitne nepravilnosti pri nabavi zaščitnih mask čim prej razrešijo, saj sporna nabava vsaj dela zaščitnih mask, ki ga je opravila Občina Kamnik, vzbuja tudi pozornost javnosti. O omenjenem poslu in uvedbi postopka Komisije za preprečevanje korupcije je namreč poročala tudi POP TV, med občani pa so se začela pojavljati različna ugibanja, ki delo in trud vseh, ki so se oziroma se še trudijo za preprečevanje širjenja okužb ter preventivne ukrepe na Kamniškem, nehote postavljajo v slabo luč.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve