Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Računsko sodišče: Občina Kamnik je za delo svetniških skupin izplačala več, kot je bilo dopustno

Računsko sodišče: Občina Kamnik je za delo svetniških skupin izplačala več, kot je bilo dopustno

Računsko sodišče je Občini Kamnik, za obdobje od 2015 do 2017, zaradi preveč izplačanih sredstev za zagotavljanje pogojev dela članov svetniških skupin, kot je bilo dovoljeno in nejasne porabe sredstev za reprezentanco, izdala mnenje s pridržkom, saj občina ni poslovala v skladu s predpisi.

Kot je navedeno v revizijskem poročilu  “Pravilnost poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic”, je Računsko sodišče revidiralo pravilnost poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017, se pravi v času, ko je svoj drugi županski mandat opravljal še župan Marjan Šarec.

Preveč za delo članov svetniških skupin

Tekom revizije, ki je zajemala pregled pravilnosti poslovanja Občine Kamnik, v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017, je računsko sodišče ugotovilo nekaj nepravilnosti in nejasnosti, zaradi česar je izreklo mnenje s pridržkom, saj občina ni poslovala v skladu s predpisi, in sicer, kot je navedeno v poročilu, v naslednjih primerih:

  • izplačala je več sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov svetniških skupin, kot je bilo dopustno (v obdobju od leta 2015 do leta 2017 izplačano skupaj 3.946 EUR preveč); plačala je račune za zagotavljanje administrativne in strokovne pomoči svetniškima skupinama in samostojnemu svetniku v skupnem znesku 12.389 EUR, kar je skladu z veljavno zakonodajo naloga občinske uprave;
  • sredstva proračuna je porabljala tudi za reprezentanco, ni pa določila namenov, za katere se lahko porabljajo sredstva, ki jih je v proračunu načrtovala za reprezentanco, ni omejila oziroma določila višine sredstev, ki se lahko porabijo za posamezen namen, in ni opredelila načina spremljanja porabe teh sredstev; plačala je račune v skupnem znesku 5.452 EUR za opravljene storitve oziroma nakup blaga, ki glede na namen niso potrebni za delovanje občine; ni zagotovila nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za reprezentanco;

Vir: Računsko sodišče

  • 2 naročilnici za gostinske storitve je izdala po že opravljenih storitvah (v obdobju od leta 2015 do leta 2017 izplačano 430 EUR); 5 računov, ki se nanašajo na krajevne skupnosti, je plačala pred zapadlostjo.

Sporne kavice in darila

Kot je še navedeno v poročilu, računsko sodišče v reviziji ni pridobilo ustreznih in zadostnih revizijskih dokazov, da je občina kupljeno blago za pogostitve na delovnih sestankih župana in zaposlenih v občinski upravi dejansko porabila le za pogostitve na delovnih sestankih z zunanjimi partnerji, ne pa tudi za pogostitve članov organov občine in zaposlenih v občinski upravi ter da je občina kupljeno blago za namen promocijskih in protokolarnih daril dejansko porabila le za obdaritev poslovnih partnerjev, ne pa tudi članov organov občine in zaposlenih v občinski upravi.

Poleg navedenega pa je računsko sodišče pridobilo revizijske dokaze, iz katerih je razvidno, da so bili prejemniki priložnostnih daril ob novem letu poleg poslovnih partnerjev tudi člani organov občine in zaposleni v občinski upravi, ni pa razvidna vrednost daril, ki se nanaša nanje. Zaradi vsega navedenega računsko sodišče ni moglo potrditi, da so bila sredstva proračuna porabljena za izvajanje funkcij občine v smislu, kot to zahtevata drugi odstavek 2. člena in 7. člen Zakona o javnih financah, torej za naloge občine skladno z veljavnimi predpisi in v višini, ki je za to potrebna.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti in nejasnosti je računsko sodišče Občini Kamnik podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Celotno poročilo revizije si lahko prenesete in preberete na povezavi: Pravilnost poslovanja Občine Kamnik v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Vir informacij in grafik: Računsko sodišče