Naslovnica / NOVICE / Razburjenje na Koželjevi planinski poti v Kamniško Bistrico

Razburjenje na Koželjevi planinski poti v Kamniško Bistrico

Lastniki stanovanjske hiše in zasebnega zemljišča na Jeranovem, preko katerega vodi registrirana planinska Koželjeva pot iz Kamnika v Kamniško Bistrico, so ob poti namestili oznake, da gre za privatno zemljišče, v zadnjih dneh pa številne sprehajalce in rekreativce tudi osebno nadlegujejo oz., kot pravijo sami, zgolj opozarjajo, da ni prehoda, saj gre za privatno zemljišče.

Zasebno zemljišče, ni prehoda

V začetku tega tedna je telefon našega uredništva skorajda pregorel, saj je med številnimi prebivalci Jeranovega, Mekinj, Kamnika in Godiča, predvsem pa uporabniki sprehajalne poti med Kamnikom in Godičem, dobesedno zavrelo. Prenekateri izmed njih so bili namreč nemalo, predvsem pa zelo neprijetno presenečeni, ko so (so)lastniki stanovanjske hiše in zemljišča, preko katerega ob hiši vodi starodavna poljska in sprehajalna pot, ki je obenem tudi odsek registrirane Koželjeve planinske poti iz Kamnika proti Kamniški Bistrici, ob poti na mejah svoje parcele namestili letake, da gre za privatno zemljišče ter da ni prehoda.

Omenjena pot, ki je v uporabi zagotovo vsaj že kako stoletje, če ne že več – Planinsko društvo Kamnik je bilo ustanovljeno leta 1893 – je namreč med številnimi pohodniki, kolesarji, tekači in drugimi rekreativci izjemno priljubljena, veliko izmed njih pa se na pot, iz različnih namenov, že leta dolgo odpravlja domala vsakodnevno.

Nadležno in vsiljivo »opozarjanje«

Če je namestitev opozorilnih letakov vsakodnevne uporabnike poti, še posebej tiste, ki to pot uporabljajo že nekaj desetletij, presenetila, pa jih je toliko bolj vznemirilo početje stanovalcev hiše oz (so)lastnikov zemljišča. Le-ti namreč že nekaj dni sprehajalce, kolesarje in tekače, ki poskušajo priti tam mimo, zaustavljajo in nagovarjajo oziroma, kot zatrjujejo sami, zgolj mirno opozarjajo, da gre za njihovo privatno zemljišče in da ni prehoda.

Da je temu res tako, smo se včeraj popoldne prepričali tudi sami, saj smo bili »opozarjanju« lastnikov zemljišč, ki pa ga večina neprijetno presenečenih sprehajalcev ne dojema kot morebitno dobronamerno opozarjanje, ampak bolj kot vznemirjanje, nadlegovanje, oviranje oz. nekakšen pasivno agresiven poskus preprečevanja uporabe poti, priča tudi sami. Ena izmed naših bralk, ki nas je se v zvezi s tem poklicala, pa nam je v telefonskem pogovoru dejala, da naj bi v ponedeljek prišlo celo do prerivanja, kar prebivalci hiše in solastniki zemljišča odločno zavračajo in zatrjujejo, da »zgolj opozarjajo«.

Planinska pot prek zasebnega zemljišča

Vpogled v javne zemljiške evidence pokaže, da problematičen, kakih 40 metrov dolg odsek Koželjeve poti na Jeranovem, dejansko poteka prek zasebnega zemljišča, kar pa zdajšnjim (so)lastnikom le-tega, četudi preko njega poteka registrirana planinska pot Kamnik – Kamniška Bistrica, za razliko od prejšnjih, očitno ni prav po volji.

Potek Koželjeve poti na Jeranovem – Vir: Planinska zveza Slovenije

Obenem so zdajšnji (so)lastniki hiše in zemljišča prepričani, da je nekdaj sprehajalna oz. planinska pot vodila tik ob reki Kamniški Bistrici, katere obrežje naj bi bilo, po njihovem mnenju, zanemarjeno in zasmeteno, ne pa po poti mimo njihove hiše.

To pa, kot so prepričani nekateri njihovi sokrajani, predvsem pa starejši uporabniki poti, zagotovo ne drži, saj je sporna pot že desetletja, če ne že kar stoletja, ne le sprehajalna, ampak tudi poljska pot, ki je bila umeščena stran od hudourniške Bistrice, ki je znala na tem območju, preden je bila struga urejena, tudi poplavljati.

Morebitne pešpoti povsem ob reki ne prikazuje niti državna topografska karta. – Vir: piso.si

Težave z nevzgojenimi sprehajalci in kolesarji

Kot smo včeraj lahko razbrali iz krajšega pogovora s stanovalci hiše oz. lastniki zemljišča, jim je tega, da pred svojo hišo in na svojem zasebnem zemljišču, ki leži tik ob močno oblegani poti, nimajo nobenega miru, več kot dovolj. K temu naj bi v veliki meri pripomogli tudi posamezni sprehajalci, rekreativci, sprehajalci psov brez manir in dirkaško razpoloženi kolesarji ter včasih tudi motoristi, ki nemalokrat in nevarno dirjajo prek njihovega dvorišča. Še posebej hudo naj bi bilo, po njihovih besedah, v času »karantene«, ko se zaradi množice sprehajalcev in rekreativcev domala sploh niso več upali pred svojo hišo, obenem pa pravijo, da številni, ki hodijo oz. vozijo tam mimo, odmetavajo oz. za seboj puščajo tudi smeti, rabutajo sadje in podobno.

Po navedbah prebivalcev hiše naj bi, v iskanju ustrezne rešitve, na to večkrat opozarjali tudi Občino Kamnik, vendar brez uspeha, nekdo iz Občine Kamnik pa naj bi jim, kot zatrjujejo, v enem izmed telefonskih pogovorov, ko so želeli čim hitreje najti rešitev problema, celo dejal: »Pa zaprite!« Osebe, ki naj bi to dejala, v našem včerajšnjem pogovoru niso želeli razkriti.

Občina je s problemom seznanjena

V zvezi s problematiko zapiranja Koželjeve planinske poti v Jeranovem ter morebitnim posledičnim ukrepanjem, smo za informacijo zaprosili tudi Občino Kamnik ter prejeli naslednji odgovor: »Občina Kamnik je bila o tem obveščena. S solastnico zemljišča, po katerem poteka sprehajalna in Koželjeva pot in ne dovoli več prehoda preko njenega zemljišča, se dogovarjamo glede rešitve nastale situacije.

Z rezultati dogovorov vas bomo seznanili takoj, ko bo to mogoče, predvidoma pa v začetku naslednjega tedna. Tudi Občini Kamnik je v interesu, da se dotična zadeva čim prej uredi, saj gre za pot, ki jo že od nekdaj pohodniki uporabljajo za rekreacijo.«

Odgovor Občine Kamnik smo prejeli včeraj okoli 15. ure, ko pa smo pozno popoldan prebivalce hiše vprašali, če morda v zvezi s potjo, ki jo želijo zapreti, iščejo kako možno rešitev tudi z Občino Kamnik, pa so le-ti dejali, da se glede te poti nihče izmed predstavnikov občine še ni obrnil nanje.

Za mnenje v zvezi z omenjeno problematiko smo, kot skrbnika Koželjeve planinske poti, zaprosili tudi Planinsko društvo Kamnik, vendar sta nam tako predsednik društva, kot tudi vodja kamniških markacistov odgovorila, da glede tokratnih poskusov zapiranja spodnjega dela omenjene planinske poti še niso bili seznanjeni, so se pa s podobnimi težavami pred leti srečevali nekoliko višje v Godiču.

Zapiranje in onemogočanje uporabe planinskih poti je kaznivo

Omenili smo že, da je iz uradnih evidenc (Piso.si in register planinskih poti Planinske zveze Slovenije) mogoče razbrati, da preko spornega odseka zemljišča poteka registrirana planinska pot Kamnik – Kamniška Bistrica, za katero skrbi Planinsko društvo Kamnik.

Zakon o planinskih poteh ureja pogoje za gradnjo, vzdrževanje in označevanje planinskih poti, pogoje za njihovo nemoteno in varno uporabo ter druga vprašanja, povezana s planinskimi potmi, pri gradnji, vzdrževanju in označevanju planinskih poti ter omogočanju njihove nemotene in varne uporabe, pa se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo rabo gozdov, urejanje prostora, graditev objektov, ohranjanje narave, evidentiranje nepremičnin in stvarnopravna razmerja, če ni z Zakonom o planinskih poteh ni določeno drugače.

Zakon o planinskih poteh v svojem 3. členu določa, da so planinske poti javnega značaja, porabniki pa imajo pravico, da planinske poti uporabljajo za hojo, tek ali plezanje, njihovi skrbniki pa pravico in dolžnost, da planinske poti vzdržujejo in označujejo z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme.

Lastnikom zemljišč, preko katerih potekajo planinske poti, omenjeni zakon nalaga, da morajo uporabnikom dopustiti, da jo uporabljajo za hojo, tek ali plezanje, pri čemer od uporabnikov zahteva, da planinsko pot uporabljajo tako, da se zaradi njegove hoje, teka ali plezanja po njej ter na in ob zemljišču, preko katerega poteka in na drugih nepremičninah ter favni in flori ob njej, ne dela škoda ali ogroža druge uporabnike.

Zelo natančen pa je prvi odstavek 7. člena Zakona o planinskih poti, ki pravi: »Prepovedano je omejevati dostop na planinske poti ter poškodovati, odstranjevati ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake iz 6. člena tega zakona,«, medtem ko 16. člen določa, da na planinskih poteh ni dovoljeno postavljati ovir ali zapor. Izjema je postavitev ograd in drugih zapor, ki so potrebne zaradi paše domačih živali. Takšne ograde oziroma zapore morajo biti vidno označene, preko njih pa mora biti omogočen varen prehod, v primeru električne ograde oziroma električnega pastirja pa mora takšna označitev vsebovati tudi opozorilo z navedbo o nevarnosti dotika zaradi možnega električnega udara.

Visoke kazni

Za uporabnike planinskih poti in lastnike zemljišč, pa  Zakona o planinskih poteh predvideva tudi kazenske sankcije za kršitve. Z globo od 100 do 1.200 eurov se namreč kaznuje za prekršek posameznik,  ki uporablja planinsko pot tako, da se na zemljiščih, preko katerih poteka ali na favni in flori ter drugih nepremičninah ob njej dela škoda ali ogroža druge uporabnikeki omejuje dostop na planinsko pot ali poškoduje, odstrani ali uniči markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake na njej ali ne poskrbi za njihovo ustrezno nadomestitev, ki na planinski poti postavlja ovire ali zapore, pa takšne zapore oziroma ovire niso potrebne zaradi paše domačih živali, ki ravna v nasprotju z določbami 19. člena. Še višje globe za kršitve Zakona o planinskih poteh pa so predvidene za pravne osebe in samostojne podjetnike, in sicer od 3.500 do 20.000 eurov.

Težave utegne rešiti nova kolesarska pot ob reki

Četudi je moč težave prebivalcev hiše na začetku Koželjeve planinske poti v Jeranovem, predvsem zaradi nevzgojenosti in nekulturnosti posameznih uporabnikov poti, v veliki meri povsem razumeti, pa so se najbrž reševanja težav, z nadležno vsiljivim »opozarjanjem« tudi povsem mirnih in »civiliziranih« uporabnikov poti, lotili na precej neprimeren oz. nepravi način.

V prvi meri zaradi tega, ker, glede na to, da mimo njihove hiše in prek njihovega zemljišča vodi registrirana planinska pot, prehoda ne morejo in ne smejo nikomur omejevati ali prepovedovati, še bolj pa zato, ker ima Občina Kamnik v načrtu izgradnjo kolesarske povezave med Kamnikom in Godičem, ki naj bi bila realizirana že v prihodnjem letu.

Trasa omenjene kolesarske povezave je namreč predvidena povsem ob reki, precej stran od njihove hiše, s čemer se utegnejo, z nekaj dobre volje, potrpežljivosti in medsebojnega sodelovanja, v veliki meri odpraviti oz. občutno zmanjšati tudi njihove težave.

Seveda pa k izboljšanju razmer v veliki lahko pripomorejo tudi sami uporabniki poti, pri čemer imamo v mislih predvsem tiste, ki ne znajo spoštovati tuje lastnine ter v svoji nevzgojenosti za seboj puščajo smeti, pasje iztrebke in morda še kaj drugega, s svojim vedenjem pa povzročajo težave in škodo tako lastnikom zemljišč, kot tudi drugim uporabnikom poti.

Vsekakor pa upamo, da se, že zavoljo ljubega miru in v vsesplošno korist, vse skupaj čim prej in uspešno razreši, do takrat pa se na takšna in drugačna “opozorila” vsakodnevnim uporabnikom poti, skladno z Zakonom o planinskih poteh, ni potrebno kaj dosti ozirati, kar pa seveda vseeno ne pomeni, da lahko na teh poteh počnejo kar se jim zljubi.

Kak vzajemno izmenjan prijazen “Dober dan!” in nasmešek namesto mrkega pogleda, pa velikokrat delata čudeže, mar ne?

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Shrani nastavitve